The suttas listed below are available here at Access to Insight. A handful of sutta-like passages from the Vinaya Pitaka are also listed here. Những kinh điển được liệt k dưới đy th đ được đưa vo trang Cha Kho Học Phật. Một vi kinh thuộc Luật Tạng - Vinaya Pitaka cũng được liệt k dưới đy.

Sutta references are either to sutta number (in the case of DN, MN, and Iti), samyutta and sutta number (SN), nipata and sutta number (AN), verse number (Dhp), vagga and sutta number (Ud, Sn), or vagga and poem number (Thag, Thig). The translator's name appears in the square brackets [].

A number of suttas are regarded by senior Theravada Buddhist teachers as being especially noteworthy. 

See also the list of "Translations by Translator".

Kinh Điển tham khảo - Sutta references được xếp theo số thứ tự kinh điển (Trong trường hợp của DN, MN, and Iti), tương ưng v số thứ tự của kinh (SN), số thứ tự của sự sưu tầm v kinh (AN) , số thứ tự của cu kệ (Dhp), số thứ tự của cu thơ v kinh(Ud, Sn), hoặc l số thứ tự của chương sch v kinh (Ud, Sn), hoặc số thứ tự của chương sch v thơ (Thag, Thig). Tn dịch giả được đặt trong ngoặc vung []. Những bi kinh được ghi »SuttaRreadings.net dấu ( SuttaReadings.net icon ) th được những vị Giảng Sư lo thnh của phi Phật Gio Nguyn Thủy đặc biệt ch tới. Xin qi vị bấm vo mục Suttareadings.net để coi v nghe tiếng Giảng Sư đọc. (Cần phải c mạng Net để vo nghe) Bấm vo mục SuttaReadings.net để nghe tiếng Giảng Sư đọc.

A B C D EF G H I J K L M N O PQ R S T U V WXYZ

A [go to top]

Abhasita Sutta - Kinh Những điều chưa ni (Tăng Chi Bộ Kinh Phẩm Hai Php - What Was Not Said (AN II.23) [Thanissaro]
Abhaya Trưởng Lo Tăng Kệ abhaya (Thag I.26) [Thanissaro]
Abhaya Sutta Kinh V U - Fearless (AN IV.184) [Thanissaro]
Abhaya-raja-kumara Sutta Kinh V U - Vương Tử V y (On Right Speech) (MN 58) [Thanissaro]
Abhibhuta - Trưởng Lo Tăng Kệ Abhibhuta (Thag III.13) [Thanissaro]
Abhisanda Sutta: Bonanzas (1)Kinh Sung Man (1) (SN LV.31) [Thanissaro]
Abhisanda Sutta: Bonanzas (2)Kinh Sung Man (2) (SN LV.32) [Thanissaro]
Abhisanda Sutta: Bonanzas (3)Kinh Sung Man (3) (SN LV.33) [Thanissaro]
Abhisanda Sutta Nguồn Nước Cng Đức - Rewards (AN VIII.39) [Thanissaro]
Accayika Sutta - Kinh Cấp Thiết - Accayika Sutta: Urgent (AN III.91) [Thanissaro]
Acela Sutta: To the Clothless Ascetic - Lỏa Thể (SN XII.17) [Thanissaro]
Acintita Sutta - Kinh Khng Thể Nghĩ Được - Acintita Sutta: Unconjecturable (AN IV.77) [Thanissaro]
Adanta Suttas - Kinh Phi Php - Adanta Suttas: Untamed (AN I.31-40) [Woodward]
Adhimutta and the Bandits - Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Adhimutta (Thag XVI.1) [Thanissaro]
Adhipataka Sutta: Insects - Kinh Adhipataka(Ud VI.9) [Olendzki | Thanissaro]
Adhipateỳya Sutta - Kinh Tăng Thượng - Adhipateyya Sutta: Governing Principles (AN III.40) [Thanissaro]
Aditta Sutta: (The House) On Fire - Phẩm Thiu Chy (SN I.41) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Aditta-pariyaya Sutta: The Fire Sermon (SN XXXV.28) [Thanissaro | Thanissaro]
Adiya Sutta - Kinh Trở Th nh Gi u - Benefits to be Obtained (From Wealth) (AN V.41) [Thanissaro]
Agara Sutta: The Guest-house - Kinh Khach Xa (SN XXXVI.14) [Nyanaponika]
Agati Sutta - Kinh Thin Vị - Off Course (AN IV.19) [Thanissaro]
Aggikkhandopama Sutta - Kinh Lửa - The Mass of Fire Comparison (AN VII.68) [Thanissaro]
Aggi-Vacchagotta Sutta: To Vacchagotta on Fire - Kinh day Vacchagotta (MN 72) [Thanissaro]
Aghata Sutta: Hatred - Kinh Nhiếp phục hiềm hận (AN X.80) [Thanissaro]
Aghatavinaya Sutta: Subduing Hatred (1)- Kinh Trừ Khử hiềm hận (1) (AN V.161) [Thanissaro | Thanissaro]
Aghatavinaya Sutta: Subduing Hatred (2)- Kinh Trừ khử hiềm hận (AN V.162) [Thanissaro]
Ahara Sutta: Nutriment - Kinh Phẩm Đồ Ăn (SN XII.11) [Thanissaro]
Ahina Sutta: By a Snake - Kinh Vua Cac Loai Ran(AN IV.67) [Piyadassi | Thanissaro]
Ahu Sutta: It Was - Kinh Ahu (Ud VI.3) [Thanissaro]
Ajaniya Sutta: The Thoroughbred - Kinh Con ngựa thuần thục (AN III.94) [Thanissaro]
Ajañña Sutta: The Thoroughbred - Kinh Con ngựa thuần thục (AN VIII.13) [Thanissaro]
Ajita-manava-puccha: Ajita's Questions - Cau hoi cua Ajita(Sn V.1) [Ireland | Thanissaro]
Ajivaka Sutta: To the Fatalists' Student - Kinh T Mạng Đệ Tử (AN III.72) [Thanissaro]
Akankha Sutta: Wishes - Kinh Ước Nguyện (AN X.71) [Thanissaro]
Akasa Sutta: In the Sky - Kinh Hư Khng(1) (SN XXXVI.12) [Nyanaponika]
Akkhama Sutta: Not Resilient - Kinh Khng Thể Kham Nhẫn (AN V.139) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Akkosa Sutta: Insult/Bharadvaja the Abusive - Kinh Phỉ Bng (Thanissaro) (SN VII.2) [Buddharakkhita | ]
Alagaddupama Sutta: The Snake Simile - Kinh Vi Du Con Ran (MN 22) [Nyanaponika | Thanissaro]
Alavaka Sutta: To the Alavaka Yakkha - Kinh Alavaka (SN X.12) [Piyadassi | Thanissaro]
Alavaka Sutta: To the Alavaka Yakkha - Kinh Alavaka Sutta(Sn I.10) [Piyadassi | Thanissaro]
Alavika Sutta: Sister Alavika - Kinh Alavika(SN V.1) [Bodhi | Thanissaro]
Ambalatthika-rahulovada Sutta: Instructions to Rahula at Mango Stone - Kinh Gio Giới La-Hầu-La ở rừng Am-B -La (MN 61) [Thanissaro]
Ambapali - Kinh Ambapali (Thig XIII.1) [Thanissaro]
Anagata-bhayani Sutta: Future Dangers - Kinh Sợ hi trong tương lai(1) (AN V.77) [Thanissaro]
Anagata-bhayani Sutta: Future Dangers (2) - Kinh so hai tuong lai (AN V.78) [Thanissaro]
Anagata-bhayani Sutta: Future Dangers (3)- Kinh so hai tuong lai (AN V.79) [Thanissaro]
Anagata-bhayani Sutta: Future Dangers (4) - Kinh Sự sợ hi trong tương lai (AN V.80) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Anana Sutta: Debtless - Kinh khng no (AN IV.62) [Thanissaro]
Ananda Sutta: Ananda (Instructions to Vangisa)- Kinh Ananda (SN VIII.4) [Thanissaro]
Ananda Sutta: Ananda - Kinh Ananda (SN XXII.83) [Thanissaro]
Ananda Sutta: To Ananda (on Self, No Self, and Not-self)- Su co mat cua nga (SN XLIV.10) [Thanissaro]
Ananda Sutta: To Ananda (on Mindfulness of Breathing) - Kinh Ananda (SN LIV.13) [Thanissaro]
Ananda Sutta: With Ananda - Kinh Tn giả Ananda (AN IX.37) [Thanissaro]
Ananda Thera: Ananda's Grief - Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Ananada Thera (Thig XVII.3) [Olendzki (excerpt)]
Anapanasati Sutta: Mindfulness of Breathing - Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm (MN 118) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Anathapindikovada Sutta: Instructions to Anathapindika - Kinh Giao Gioi Cap Co Doc (MN 143) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Anatta-lakkhana Sutta: Discourse on the Not-self Characteristic - Kinh Vo Nga Tuong (SN XXII.59) [Ñanamoli | Thanissaro]
Andhakavinda Sutta: Let the Wilderness Serve! - Kinh Andhakavinda (SN VI.13) [Olendzki (excerpt)]
Andhakavinda Sutta: At Andhakavinda - Kinh Tại Andhakavinda (AN V.114) [Thanissaro]
Andhakara Sutta: Darkness - Kinh Hac Am (SN LVI.46) [Thanissaro]
Aneñja-sappaya Sutta: Conducive to the Imperturbable - Kinh Bat Dong Loi Ich (MN 106) [Thanissaro]
Anga Sutta: Factors (For Exertion)- Kinh Cc Chi Phần (AN V.53) [Thanissaro]
Angulimala Sutta: About Angulimala - Kinh Angulimala (MN 86) [Thanissaro]
Angulimala Thera: The Moon Released - Trưởng Lo Tăng Kệ Angulimala (Thag XVI.8) [Olendzki (excerpt)]
Anguttara Nikaya: The Further-factored Discourses - Tang Chi Bo Kinh [Various]
Ani Sutta: The Peg - Kinh Ci Chốt Trống (SN XX.7) [Thanissaro]
Anicca Sutta: Impermanent - Kinh Vo Thuong (SN XXXVI.9) [Nyanaponika]
Anisansa Sutta: Rewards (AN VI.97) [Thanissaro]
Aññakondañña - Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Annakondanna (Thag XV.1) [Olendzki (excerpt)]
Anodhi Sutta: Without Exception (1) (AN VI.102) [Thanissaro]
Anodhi Sutta_2: Without Exception (2) (AN VI.103) [Thanissaro]
Anodhi Sutta: Without Exception (3) (AN VI.104) [Thanissaro]
Anopama, the Millionaire's Daughter - Kinh Anopama (Thig VI.5) [Thanissaro]
Anubuddha Sutta: Understanding - Kinh Gic Ngộ (AN IV.1) [Thanissaro]
Anudhamma Sutta — In Accordance with the Dhamma - Kinh Tuy Phap(1) (SN XXII.39) [Thanissaro]
Anudhamma Sutta — In Accordance with the Dhamma - Kinh Tuy Phap(2) (SN XXII.40) [Thanissaro]
Anudhamma Sutta — In Accordance with the Dhamma - Kinh Tuy Phap(3) (SN XXII.41) [Thanissaro]
Anudhamma Sutta — In Accordance with the Dhamma - Kinh Tuy Php (4) (SN XXII.42) [Thanissaro]
Anugghita Sutta: Supported - Kinh Nhiep Tho (AN V.25) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Anuradha Sutta: To Anuradha - Kinh Anuradha (SN XXII.86) [Thanissaro]
Anuruddha Sutta: Anuruddha - Kinh Anuruđdha (SN IX.6) [Thanissaro]
Anuruddha Sutta: To Anuruddha - Kinh Tn giả Anuruddha (AN VIII.30) [Thanissaro]
Anusaya Sutta: Obsessions (1) (AN VII.11) [Thanissaro]
Anusaya Sutta: Obsessions (2) (AN VII.12) [Thanissaro]
Anusota Sutta: With the Flow - Kinh Thuận Dng (AN IV.5) [Thanissaro]
Aññatra Sutta: A Certain Brahman - Kinh Mot Vi Balamon (SN XII.46) [Thanissaro]
Aparihani Sutta: No Falling Away - Kinh Khng thể rơi xuống (AN IV.37) [Thanissaro]
Appaka Sutta: Few - Kinh Thiểu Số (SN III.6) [Thanissaro]
Appamada Sutta: Heedfulness - Kinh Khng phng dật (AN X.15) [Thanissaro]
Appayuka Sutta: Short-lived - Kinh Appayuka (Ud V.2) [Thanissaro]
Aputtaka Sutta: Heirless (1) - Kinh Khng Con (SN III.19) [Thanissaro]
Aputtaka Sutta: Heirless (2)- Kinh Khng Con (SN III.20) [Thanissaro]
Arakenanusasani Sutta: Araka's Teaching - Akara (AN VII.70) [Thanissaro]
Arañña Sutta: The Wilderness - Kinh Arnna (SN I.10) [Thanissaro]
Arañña Sutta: Wilderness - Kinh Rừng (AN V.98) [Thanissaro]
Araññika Sutta: A Wilderness Dweller - Kinh Sống Trong Rừng (AN IV.259) [Thanissaro]
Ariyamagga Sutta: The Noble Path - Kinh Thnh Đạo (AN IV.235) [Thanissaro]
Ariyapariyesana Sutta: The Noble Search - Kinh Thanh Cau (MN 26) [Thanissaro]
Ariya-vamsa Sutta: The Traditions of the Noble Ones - Kinh Truyen Thong (AN IV.28) [Thanissaro]
Ariyavasa Sutta: Dwellings of the Noble Ones - Kinh Thanh Cu (AN IV.20) [Thanissaro]
Asivisa Sutta: Vipers - Kinh Ran Doc (SN XXXV.197) [Thanissaro]
Assu Sutta: Tears - Kinh Nước Mắt (SN XV.3) [Thanissaro]
Assutava Sutta: Uninstructed - Kinh Hang Nguoi It Nghe (SN XII.61) [Thanissaro]
Atanatiya Sutta: The Discourse on Atanatiya - Kinh Atanatiya (DN 32) [Piyadassi]
Attadanda Sutta: The Rod Embraced - Kinh Chap Tuong(Sn IV.15) [Ireland | Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Atta-rakkhita Sutta: Self-protected - Kinh Tự Bảo Hộ (SN III.5) [Thanissaro]
Atthakanagara Sutta: To the Man from Atthakanagara - Kinh Bat Thanh (MN 52) [Thanissaro]
Atthakarana Sutta: In Judgment - Kinh Xử Kiện (SN III.7) [Thanissaro]
Atthaka Vagga: The Octet Chapter - Kinh Atthaka (Sn IV) [Various]
Atthakatha (Commentaries) c?n lm
Atthasata (Atthasattapariyaya) Sutta: One Hundred Eight Feelings - Kinh Mot Tram Le Tam (SN XXXVI.22) [Nyanaponika | Thanissaro ]
Atthi Raga Sutta: Where There is Passion - Kinh Co Tham (SN XII.64) [Thanissaro]
Avarana Sutta: Obstacles - Kinh Ngăn Chặn (AN V.51) [Thanissaro]
Avaranata Sutta: Obstructions - Kinh Chuong Ngai (AN VI.86) [Thanissaro]
Avassuta Raga Sutta: Soggy - Kinh Dau Luc (SN XXXV.202) [Thanissaro]
Avijja Sutta: Ignorance - Kinh Vo Minh (SN XXXV.80) [Thanissaro]
Avijja Sutta: Ignorance - Kinh Vo Minh (SN XLV.1) [Thanissaro]
Avijjapaccaya Sutta: From Ignorance as a Requisite Condition - Kinh Do Duyen Vo Minh (SN XII.35) [Thanissaro]
Avyakata Sutta: Undeclared - Kinh Khng tuyn bố (AN VII.51) [Thanissaro]
Ayacana Sutta: The Request - Kinh Thinh Cau (SN VI.1) [Thanissaro]
Ayoniso-manasikara Sutta: Inappropriate Attention - Kinh Bất Chnh Tư Duy (SN IX.11) [Thanissaro]

B [go to top]

SuttaReadings.net icon Bahiya Sutta: About Bahiya - Kinh Bahiya(Ud I.10) [Ireland | Thanissaro]
Bahuna Sutta: To Bahuna - Kinh Bahuna (AN X.81) [Thanissaro]
Bahuvedaniya Sutta: The Many Kinds of Feeling - Kinh Bahuvedaniy(MN 59) [Nyanaponika | Thanissaro]
Bahuvedaniya Sutta: The Many Kinds of Feeling - Kinh Bahuvedaniya(SN XXXVI.19) [Nyanaponika]
Bala Sutta: Fools - (AN II.98) [Thanissaro]
Bala-pandita Sutta: The Fool & the Wise Person - Kinh Bậc Hiền So Snh Với Kẻ Ngu (SN XII.19) [Thanissaro]
Bala-pandita Sutta: Fools & Wise People - Kinh Ke Ngu - Nguoi Tri (AN II.21) [Thanissaro]
Balisika Sutta: The Fisherman - Kinh Nguoi Cau Ca (SN XXXV.189) [Thanissaro]
Belatthasisa (Thag I.16) [Thanissaro]
Bhabba Sutta: Capable - Kinh C khả năng (AN IX.62) [Thanissaro]
Bhadda Kapilani (Thig IV.1) [Hecker/Khema]
Bhadda Kundalakesa, the Former Jain Ascetic (Thig V.9) [Hecker/Khema]
SuttaReadings.net icon Bhaddekaratta Sutta: An Auspicious Day - Kinh Bhađdekaratta(MN 131) [Ñanananda | Thanissaro]
Bhaddiya Kaligodha Sutta: About Bhaddiya Kaligodha - Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Bhaddiya Kaligodhayaput(Ud II.10) [Ireland | Thanissaro]
Bhaddiya Kaligodhayaputta - Truong Lao Tang Ke (Thag XVI.7) [Thanissaro]
Bhaddiya Sutta: About Bhaddiya the Dwarf - Kinh Bhaddiya(1) (Ud VII.1) [Thanissaro]
Bhaddiya Sutta: About Bhaddiya the Dwarf - Kinh Bhaddiya(2) (Ud VII.2) [Thanissaro]
Bhadravudha-manava-puccha: Bhadravudha's Question - Kinh Cau Hoi cua Thanh Nien Bhadravudha (Sn V.12) [Thanissaro]
Bhalliya (Thag I.7) [Thanissaro]
Bhara Sutta: The Burden - Kinh Ganh Nang (SN XXII.22) [Thanissaro]
Bharadvaja Sutta: About Bharadvaja - Kinh Bharadvaja (SN XXXV.127) [Thanissaro]
Bhaya Sutta: Danger - Kinh Cc sợ hi (AN III.62) [Thanissaro]
Bhaya-bherava Sutta: Fear & Terror - Kinh So Hai va Khiep Dam (MN 4) [Thanissaro]
Bhikkhu Patimokkha: The Bhikkhus' Code of Discipline - Gioi Luat Ty Kheo [Thanissaro]
Bhikkhu Sutta: The Monk (On Identifying with the Aggregates) - Kinh Vi Ty Kheo (SN XXII.36) [Thanissaro]
Bhikkhu Sutta: To a Certain Bhikkhu - Kinh Vi Ty Kheo (SN XXXVI.23) [Thanissaro]
Bhikkhu-aparihaniya Sutta: Conditions for No Decline Among the Monks - Kinh Vị Tỷ Kheo (AN VII.21) [Thanissaro]
Bhikkhuni Patimokkha: The Bhikkhunis' Code of Discipline - Gioi Luat Ty Kheo Ni [Thanissaro]
Bhikkhuni Sutta: The Nun - Kinh tỷ kheo ni (AN IV.159) [Thanissaro]
Bhikkhunupassaya Sutta: Directed and Undirected meditation - Kinh Tru Xu Ty Kheo Ni (SN XLVII.10) [Olendzki (excerpt)]
Bhojana Sutta: A Meal - Kinh Bố th bữa ăn (AN V.37) [Thanissaro]
Bhumija Sutta: To Bhumija - Kinh Phu Di (MN 126) [Thanissaro]
Bhumija Sutta: To Bhumija - Kinh Bhumija (SN XII.25) [Thanissaro]
Bhuta Thera: No Greater Contentment - Trưởng Lo Tăng Kệ Bhuta Thera (Thag IX) [Olendzki]
Bhutamidam Sutta: This Has Come Into Being - Kinh Sanh (SN XII.31) [Thanissaro]
Bija Sutta: Means of Propagation - Kinh Chung Tu (SN XXII.54) [Thanissaro]
Bija Sutta: The Seed - Kinh Chủng tử (AN X.104) [Thanissaro]
Bodhi Sutta: Awakening - Kinh Bodhi(1) (Ud I.1) [Ireland | Thanissaro]
Bodhi Sutta: Awakening - Kinh Bodhi(2) (Ud I.2) [Ireland | Thanissaro]
Bodhi Sutta: Awakening - Kinh Bodhi(3) (Ud I.3) [Ireland | Thanissaro]
Brahmadatta - Trưởng Lo Tăng Kệ Brahmadatta (Thag VI.12) [Thanissaro]
Brahmana Sutta: To Unnabha the Brahman - Kinh BaLaMon (SN LI.15) [Thanissaro]
Brahmavihara Sutta: The Sublime Attitudes - Kinh Phạm thin tr (AN X.208) [Thanissaro]
Buddha Sutta: Awakened - Kinh Chnh Đẳng Gic (SN XXII.58) [Thanissaro]

C [go to top]

Cakka Sutta: Wheels - Kinh Banh Xe (AN IV.31) [Thanissaro]
Cakkavatti Sutta: The Wheel-turning Emperor - Kinh Chuyen Luan Thanh Vuong (DN 26) [Thanissaro (excerpt)]
Cakkhu Sutta: The Eye - Kinh Con Mat (SN XXV.1) [Thanissaro]
Cakkhu Sutta: The Eye - Kinh Con Mat (SN XXVII.1) [Thanissaro]
Cakkhupala - Trưởng Lo Tăng Kệ Cakkhupala (Thag I.95) [Thanissaro]
Cala Sutta: Sister Cala - Kinh Cal (SN V.6) [Bodhi | Thanissaro]
Canda the Beggar - Kinh Canda (Thig V.12) [Thanissaro]
Candala Sutta: The Outcaste - Kinh Ke Bi Vat Bo (AN V.175) [Thanissaro]
Candima Sutta: The Moon Deity's Prayer for Protection - Kinh Nguyệt Thin Tử (SN II.9) [Piyadassi]
Canki Sutta: With Canki - Kinh Canki (MN 95) [Thanissaro (excerpt)]
Capala Sutta: Nodding - Ngủ gục (AN VII.58) [Thanissaro]
Cetana Sutta: Intention - Kinh Tu (SN XII.38) [Thanissaro]
Cetana Sutta: Intention - Kinh Tu (SN XXV.7) [Thanissaro]
Cetana Sutta: Intention - Kinh Tu (SN XXVII.7) [Thanissaro]
Chachakka Sutta: The Six Sextets - Kinh Sau Sau (MN 148) [Thanissaro]
Channa Sutta: To Channa - Kinh Channa (SN XXII.90) [Thanissaro]
Channa Sutta: To Channa the Wanderer - Kinh Channa (AN III.71) [Thanissaro]
Chappana Sutta: The Six Animals - Kinh Sau Sanh Vat (SN XXXV.206) [Thanissaro]
Chavalata Sutta: The Firebrand/Wood from a Pyre - Kinh Que Lua(AN IV.95) [Buddharakkhita | Thanissaro]
Chiggala Sutta: The Hole - Kinh Lo Khoa (SN LVI.48) [Thanissaro]
Cittaka - Trưởng Lo Tăng Kệ Cittaka (Thag I.22) [Thanissaro]
Cula-dhammasamadana Sutta: Shorter Discourse on Taking on Practices - Tieu Kinh Phap Hanh (MN 45) [Thanissaro]
Cula-dukkhakkhandha Sutta: The Lesser Mass of Stress - Tieu Kinh Kho Uan (MN 14) [Thanissaro]
Cula-gopalaka Sutta: Shorter Discourse on the Cowherd (MN 34) [Olendzki (excerpt)]
Cula-hatthipadopama Sutta: The Shorter Elephant Footprint Simile - Kinh Du Dau Chan voi (MN 27) [Thanissaro]
Cula-kammavibhanga Sutta: Lesser Discourse on Kamma - Kinh Tieu Nghiep Phan Biet(MN 135) [Ñanamoli | Thanissaro]
Cula-Malunkyovada Sutta: The Shorter Instructions to Malunkya - Tieu Kinh Malunkya (MN 63) [Thanissaro]
Cula-punnama Sutta: The Shorter on the Full-moon Night - Tieu Kinh Man Nguyen (MN 110) [Thanissaro]
Cula-sihanada Sutta: Lesser Discourse on the Lion's Roar - Tieu Kinh Su Tu Hong (MN 11) [Ñanamoli]
Cula-suññata Sutta: Lesser Discourse on Emptiness - Kinh Tieu Khong (MN 121) [Thanissaro]
Cula-vedalla Sutta: The Shorter Set of Questions-and-Answers - Tieu Kinh Phuong Quang (MN 44) [Thanissaro]
Cula-viyuha Sutta: The Lesser Array = Kinh Cula (Sn IV.12) [Thanissaro]
Culaka - Trưởng Lo Tăng Kệ Culaka (Thag II.46) [Olendzki]
Cunda Sutta: About Cunda (Sariputta's Passing Away)- Kinh Cunda (SN XLVII.13) [Nyanaponika | Thanissaro]
Cunda Sutta: Cunda - Kinh Maha Cunda (AN X.24) [Thanissaro]
Cunda Sutta: To Cunda - Kinh Cunda (Sn I.5) [Thanissaro]

D [go to top]

Dabba Sutta: About Dabba Mallaputta (Kinh Dabba1) (Ud VIII.9) [Thanissaro]
Dabba Sutta: About Dabba Mallaputta - Kinh Dabba(2) (Ud VIII.10) [Thanissaro]
Dahara Sutta: Young - Kinh Tuổi Trẻ (SN III.1) [Thanissaro]

Dana Sutta: Giving - Kinh Bố th (VI.37) [Thanissaro]
Dana Sutta: Giving - Kinh Bố th (AN VII.49) [Thanissaro]
Danda Sutta: The Stick - Kinh Cy Gậy (SN XV.9) [Thanissaro]
Danda Sutta: The Stick - Kinh Danda (Ud II.3) [Thanissaro]
Dantabhumi Sutta: The Discourse on the "Tamed Stage" - Kinh Dieu Ngu Dia (MN 125) [Horner]
Dantika and the Elephant - Kinh Dantika va con voi(Thig III.4) [Rhys Davids | Thanissaro]
Daruka-khandha Sutta: The Log - Kinh Khuc Go (SN XXXV.200) [Thanissaro]
Daruka-khandha Sutta: The Wood Pile (AN VI.41) [Thanissaro]
Dasa Dhamma Sutta: Ten Things - Kinh Cac Phap (AN X.48) [Piyadassi | Thanissaro]
Dasa Sikkhapada: The Ten Training Rules - Kinh Dasa (Khp 2) [Piyadassi | Thanissaro]
Dasama Sutta: To Dasama - Kinh Dasama Gia chủ (AN XI.17) [Thanissaro]
Datthabba Sutta: To Be Known - Kinh Can Phai Quan Kien (SN XXXVI.5) [Nyanaponika]
Devadaha Sutta: At Devadaha - Kinh Devadaha (MN 101) [Thanissaro]
Devadaha Sutta: At Devadaha - Kinh Devadaha (SN XXII.2) [Thanissaro]
Dhajagga Sutta: The Top of the Standard Kinh Dhajaggam: Đầu L Cờ(SN XI.3) [Piyadassi | Thanissaro]
Dhamma (Thig I.17) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Dhammacakkappavattana Sutta: Setting the Wheel of Dhamma in Motion - Kinh Như Lai Thuyet (SN LVI.11) [Ñanamoli | Piyadassi | Thanissaro]
Dhammacariya Sutta: Wrong Conduct - Kinh Hanh Chanh Phap (Sn II.6) [Ireland]
Dhamma-niyama Sutta: The Orderliness of the Dhamma - Kinh Xuất hiện (AN III.134) [Thanissaro]
Dhammaññu Sutta: One With a Sense of Dhamma - Kinh Php tr (AN VII.64) [Thanissaro]
Dhammapada - Kinh Phap Cu [Buddharakkhita | Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Dhamma-viharin Sutta: One Who Dwells in the Dhamma - Kinh Sống Theo Php (1) (AN V.73) [Thanissaro]
Dhammika - Trưởng Lo Tăng Kệ Dhammika (Thag IV.10) [Thanissaro]
Dhammika Sutta: Dhammika - Kinh Dhammika (AN VI.54) [Olendzki (excerpt)]
Dhammika Sutta: Dhammika - Kinh Dhammika (Sn II.14) [Ireland (excerpt)]
Dhana Sutta: Treasure - Kinh Ci tai San Rong Thuyet (AN VII.6) [Thanissaro]
Dhaniya Sutta: Dhaniya the Cattleman - Kinh Dhaniya (Sn I.2) [Thanissaro]
Dhanuggaha Sutta: The Archer - Kinh Người Bắn Cung (SN XX.6) [Thanissaro]
Dhatu Sutta: Properties - Kinh Gioi (SN XXV.9) [Thanissaro]
Dhatu Sutta: Properties (SN 25.9) [Thanissaro]
Dhatu Sutta: Properties (SN SN 27.9) [Thanissaro] cần làm
Dhatu-vibhanga Sutta: An Analysis of the Properties - Kinh Giới Phn Biệt (MN 140) [Thanissaro]
Dhotaka-manava-puccha: Dhotaka's Questions - Kinh Gioi (Sn V.5) [Thanissaro]
Digha Nikaya: The Long Discourses [Various]
Dighajanu (Vyagghapajja) Sutta: To Dighajanu/Conditions of Welfare - Kinh Dighajanu (AN VIII.54) [Narada | Thanissaro]
Dighavu-kumara Vatthu: The Story of Prince Dighavu (Mv X.2.3-20) [Thanissaro]
Ditthi Sutta: Views - Kinh Kiến (AN X.93) [Thanissaro]
Dona Sutta: With Dona - Kinh ty thuộc thế giới (AN IV.36) [Thanissaro]
Donapaka Sutta: King Pasenadi Goes on a Diet - Kinh Đại Thực (SN III.13) [Olendzki]
Duggata Sutta: Fallen on Hard Times - Kinh Khốn Cng (SN XV.11) [Thanissaro]
Dukkha Sutta: Stress - Kinh Kho (SN XXXVIII.14) [Thanissaro]
Dullabha Sutta: Hard to Find - Kinh Dullabha (AN II.119) [Thanissaro]
Dutthatthaka Sutta: Corrupted - Kinh Dutthatthaka (Sn IV.3) [Thanissaro]
Dvattimsakara: The 32 Parts (Khp 3) [Piyadassi | Thanissaro]
Dvayatanupassana Sutta: The Contemplation of Dualities - kinh Hai Phap Tuy Quan(Sn III.12) [Ireland (excerpt) | Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Dvedhavitakka Sutta: Two Sorts of Thinking - Kinh Song Tam (MN 19) [Thanissaro]
Dvejana Sutta: Two People Kinh Hai Nguoi(1) (AN III.51) [Thanissaro]
Dvejana Sutta: Two People - Kinh Hai Nguoi(2) (AN III.52) [Thanissaro]


EF [go to top]

Ekadhamma Suttas: A Single Thing - Kinh Mot Phap (AN I.21-40) [Thanissaro]
Ekaputta Sutta: The Only Son - Kinh Ekaputta (Ud II.7) [Thanissaro]
Ekavihariya: Dwelling Alone - Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Ekavihariya(Thag X.2) [Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Ekuddaniya - Trưởng Lo Tăng Kệ Ekuđdaniya (Thag I.68) [Thanissaro]
Eraka - Trưởng Lo Tăng Kệ Eraka (Thag I.93) [Thanissaro]

G [go to top]

Gabbhini Sutta: The Pregnant Woman - Kinh Gabbhini (Ud II.6) [Thanissaro]
Gaddula Sutta: The Leash Kinh Day Thang(1) (SN XXII.99) [Thanissaro]
Gaddula Sutta: The Leash - Kinh Day Thang (2) (SN XXII.100) [Thanissaro]
Gadrabha Sutta: The Donkey - Kinh Con Lua (AN III.81) [Thanissaro]
Ganaka-Moggallana Sutta: The Discourse to Ganaka-Moggallana - Kinh Ganakamoggalla (MN 107) [Horner]
Ganda Sutta: A Boil - Kinh Một ung nhọt (AN IX.15) [Thanissaro]
Gandhabhaka (Bhadraka) Sutta: To Gandhabhaka (Bhadraka)- Kinh Bhadra (SN XLII.11) [Thanissaro]
Gandhatthena Sutta: The Thief of a Scent - Kinh Sen Hồng hay Sen Trắng(SN IX.14) [Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Ganika Sutta: The Courtesan - Kinh Ganika (Ud VI.8) [Thanissaro]
Garava Sutta: Reverence - Kinh Cung Knh (SN VI.2) [Thanissaro]
Gavesin Sutta: About Gavesin (AN V.180) [Thanissaro]
Gavi Sutta: The Cow - Kinh Con b ci (AN IX.35) [Thanissaro]
Gelañña Sutta: The Sick Ward - Kinh Tat Benh(1) (SN XXXVI.7) [Nyanaponika | Thanissaro]
Gelañña Sutta: The Sick Ward - Kinh Tat Benh(2) (SN XXXVI.8) [Nyanaponika]
Ghatva Sutta: Having Killed - Kinh Đoạn St (SN I.71) [Thanissaro]
Gihi Sutta: The Householder (AN V.179) [Thanissaro]
Gilana Sutta: Ill - Kinh Benh(1) (SN XXXV.74) [Thanissaro]
Gilana Sutta: Ill - Kinh Benh(2) (SN XXXV.75) [Thanissaro]
Gilana Sutta: Sick (Citta the Householder's Last Hours) (SN XLI.10) [Thanissaro]
Gilana Sutta: Ill - Kinh Benh(SN XLVI.14) [Piyadassi | Thanissaro]
Gilana Sutta: Ill - Kinh Benh (SN XLVI.16) [Piyadassi]
Gilana Sutta: Sick People (AN III.22) [Thanissaro]
Gilana Sutta: To a Sick Man - Kinh Người Bị Bệnh (AN V.121) [Thanissaro]
Gilayana Sutta: Illness - Kinh Benh (SN LII.10) [Thanissaro]
Girimananda Sutta: To Girimananda - Girimananda(AN X.60) [Piyadassi | Thanissaro]
Godatta - Trưởng Lo Tăng Kệ Godatta (Thag XIV.2) [Thanissaro]
Godatta Sutta: To Godatta (On Awareness-release) - Kinh Godatta (SN XLI.7) [Thanissaro]
Gopaka Moggallana Sutta: Moggallana the Guardsman - Kinh Gopaka (MN 108) [Thanissaro]
Gopala Sutta: The Cowherd - Kinh Gopala (Ud IV.3) [Thanissaro]
Gopalaka Sutta: The Cowherd - Kinh Người chăn b. (AN XI.18) [Thanissaro]
Gosala - Trưởng Lo Tăng Kệ Gosala (Thag I.23) [Thanissaro]
Gotama - Trưởng Lo Tăng Kệ Gotama (Thag III.14) [Thanissaro]
Gotamaka-cetiya Sutta: At Gotamaka Shrine - Kinh Gotamaka (AN III.123) [Thanissaro]
Gotami Sutta: Sister Gotami (SN V.3) [Bodhi | Thanissaro]
Gotami Sutta: To Gotami - Kinh Php tm tắt (AN VIII.53) [Thanissaro]
Guhatthaka Sutta: The Cave of the Body - Kinh Hang Dong Tam Ke (Sn IV.2) [Thanissaro]
Guhatthaka-suttaniddeso: Upon the Tip of a Needle (Nm I.42) [Olendzki]
Gutta - Kinh Gutta (Thig VI.7) [Thanissaro]

H [go to top]

Haliddakani Sutta: To Haliddakani (SN XXII.3) [Thanissaro]
Harita - Trưởng Lo Tăng Kệ Harita (Thag I.29) [Thanissaro]
Harita - Trưởng Lo Tăng Kệ Harita(2) (Thag III.15) [Thanissaro]
Hatthaka Sutta: To Hatthaka (on Sleeping Well in the Cold Forest)- Kinh Hatthaka (AN III.34) [Thanissaro]
Hatthaka Sutta: About Hatthaka (1) - Kinh Hatthaka, người xứ lav (1) (AN VIII.23) [Thanissaro]
Hatthaka Sutta: About Hatthaka (2) - Kinh Hatthaka, người xứ lav (2) (AN VIII.24) [Thanissaro]
Hemaka-manava-puccha: Hemaka's Question - Kinh Hemaka (Sn V.8) [Thanissaro]
Heraññakani - Trưởng Lo Tăng Kệ(Thag II.13) [Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Himavanta Sutta: The Himalayas (on the Factors for Awakening)- Kinh Tuyet Son (SN XLVI.1) [Thanissaro]
Hiri Sutta: Conscience (SN I.18) [Thanissaro]
Hiri Sutta: Conscience - Kinh Xau Ho(Sn II.3) [Ireland | Thanissaro]
Hita Sutta: Benefit - Kinh Hita (AN V.20) [Thanissaro]

I [go to top]

Iccha Sutta: Desire (SN I.69) [Thanissaro]
Iddhipada-vibhanga Sutta: Analysis of the Bases of Power - Kinh Iđdhipada (SN LI.20) [Thanissaro]
Ina Sutta: Debt (AN VI.45) [Thanissaro]
Indriya Sutta: Faculties - Kinh Indriya (SN XXXV.153) [Thanissaro]
Indriya-bhavana Sutta: The Development of the Faculties - Kinh Indriya (MN 152) [Thanissaro]
Indriya-vibhanga Sutta: Analysis of the Mental Faculties - Kinh Phan Tich (SN XLVIII.10) [Thanissaro]
Isidatta - Trưởng Lo Tăng Kệ Isidatta (Thag I.120) [Thanissaro]
Isidatta Sutta: About Isidatta - Kinh Isidatta (SN XLVI.3) [Thanissaro]
Isigili Sutta: The Discourse at Isigili - Kinh Isigili (MN 116) [Piyadassi]
Issattha Sutta: Archery Skills (SN III.24) [Thanissaro]
Itivuttaka - Kinh Phat Thuyet Như Vay [Ireland (excerpts) | Thanissaro]
Ittha Sutta: What is Welcome - Kinh Khả Lạc (AN V.43) [Thanissaro]

J [go to top]

Jambali Sutta: The Waste-water Pool - Kinh Hồ Nước ở L ng (AN IV.178) [Thanissaro]
Janussonin Sutta: To Janussonin (On Offerings to the Dead) - Kinh Janussonin (AN X.177) [Thanissaro]
Jara Sutta: Old Age - Kinh Gia(Sn IV.6) [Ireland | Thanissaro]
Jara Sutta: Old Age (SN XLVIII.41) [Thanissaro]
Jata Sutta: The Tangle (SN VII.6) [Thanissaro]
Jatila Sutta: Ascetics (Ud VI.2) [Thanissaro]
Jatukanni-manava-puccha: Jatukannin's Question (Sn V.11) [Thanissaro]
Jenta - Trưởng Lo Tăng Kệ Jenta (Thag I.111) [Thanissaro]
Jenta, the Royal Chaplain's Son - Trưởng Lo Tăng Kệ (Thag VI.9) [Thanissaro]
Jhana Sutta: Mental Absorption (1) (AN IV.123) [Thanissaro]
Jhana Sutta: Mental Absorption (2) - Kinh Cc hạng người sai khc (2) (AN IV.124) [Thanissaro]
Jhana Sutta: Mental Absorption - Kinh Thiền (AN IX.36) [Thanissaro]
Jinna Sutta: Old - Kinh Trở Về Gi (SN XVI.5) [Thanissaro]
Jivaka Sutta: To Jivaka (On Being a Lay Follower) - Kinh Jvaka (AN VIII.26) [Thanissaro]
Juñha Sutta: Moonlit (Ud IV.4) [Thanissaro]

K [go to top]

Kaccayanagotta Sutta: To Kaccayana Gotta (on Right View) - Kinh Kacc yanagotta (SN XII.15) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Kakacupama Sutta: The Simile of the Saw - Kinh V Dụ Ci Cưa(MN 21) [Buddharakkhita (excerpt) | Thanissaro (excerpt)]
Kaladana Sutta: Seasonable Gifts - Kinh Cho Đng Thời (AN V.36) [Thanissaro]
Kalaha-vivada Sutta: Quarrels & Disputes (Sn IV.11) [Ireland | Thanissaro]
Kalaka Sutta: At Kalaka's Peak (AN IV.24) [Thanissaro]
Kalama Sutta: Advice to the Kalamas: The Buddha's Charter of Free Inquiry (AN III.65; AN III.66 in the Thai Tipitaka) [Soma | Thanissaro]
Kaludayin Thera: Crossing the Rohini - Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Kaludayin (Thag X.1) [Olendzki (excerpt)]
Kama Sutta: Sensual Pleasure (Sn IV.1) [Thanissaro]
Kamabhu Sutta: With Kamabhu (On the Cessation of Perception & Feeling) (SN XXXV.145) [Thanissaro]
Kamada Sutta: Kamada's Lament - Kinh Kamada (SN II.6) [Olendzki (excerpt)]
Kamesu Satta Sutta: Attached to Sensual Pleasures (1) (Ud VII.3) [Thanissaro]
Kamesu Satta Sutta: Attached to Sensual Pleasures (2) (Ud VII.4) [Thanissaro]
Kamma Sutta: Action (SN XXXV.145) [Thanissaro]
Kamma Sutta: Action (Ud III.1) [Ireland | Thanissaro]
Kammavaranata Sutta: Kamma Obstructions (AN VI.87) [Thanissaro]
Kanhadinna - Trưởng Lo Tăng Kệ Kanhadinna (Thag II.30) [Thanissaro]
Kankharevata - Trưởng Lo Tăng Kệ Kankharevata (Thag I.3) [Thanissaro]
Kannakatthala Sutta: At Kannakatthala (MN 90) [Thanissaro]
Kappa - Trưởng Lo Tăng Kệ Kappa (Thag X.5) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Kappa-manava-puccha: Kappa's Question (Sn V.10) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Karaniya Metta Sutta: Good Will (Khp 9) [ Buddharakkhita | Amaravati | Ñanamoli | Piyadassi | Thanissaro]. See also Metta Sutta.
SuttaReadings.net icon Karaniya Metta Sutta: Good Will (Sn I.8) [ Buddharakkhita | Amaravati | Ñanamoli | Piyadassi | Thanissaro]. See also Metta Sutta.
Kasi Bharadvaja Sutta: To the Plowing Bharadvaja (SN VII.11) [Piyadassi | Thanissaro]
Kasi Bharadvaja Sutta: To the Plowing Bharadvaja - Kinh Người C y Ruộng(Sn I.4) [Olendzki (excerpt) | Piyadassi | Thanissaro]
Kassaka Sutta: The Farmer - Người Nng Phu (SN IV.19) [Thanissaro]
Kassapa Sutta: About Maha Kassapa (Ud I.6) [Thanissaro]
Kassapa Sutta: Kassapa (Ud III.7) [Thanissaro]
Kataññu Sutta: Gratitude (AN II.31-32) [Thanissaro]
Katha Sutta: Talk - Kinh ni chuyện (AN V.97) [Thanissaro]
Kathavatthu Sutta: Topics for Discussion (AN III.67) [Thanissaro]
Kathavatthu Sutta: Topics of Conversation (1) - Kinh Những đề t i cu chuyện (1) (AN X.69) [Thanissaro]
Kathavatthu Sutta: Topics of Conversation (2) - Kinh Những đề t i cu chuyện (2) (AN X.70) [Thanissaro]
Katthaharaka Sutta: Firewood-gathering - Kinh Katthah ra (SN VII.18) [Thanissaro]
Katthopama Sutta: The Fire-stick (SN XLVIII.39) [Thanissaro]
Katuviya Sutta: Putrid (AN III.126) [Thanissaro]
Kayagata-sati Sutta: Mindfulness Immersed in the Body (MN 119) [Thanissaro]
Kayasakkhi Sutta: Bodily Witness - Kinh Vị thn chứng (AN IX.43) [Thanissaro]
Kesi Sutta: To Kesi the Horsetrainer (AN IV.111) [Thanissaro]
Kevatta (Kevaddha) Sutta: To Kevatta (Kevaddha) - Kinh Kin Cố (DN 11) [Thanissaro]
Khaggavisana Sutta: A Rhinoceros Horn - Kinh Con T Ngưu Một Sừng (Sn I.3) [Thanissaro]
Khajjaniya Sutta: Chewed Up (SN XXII.79) [Thanissaro]
Khalunga Sutta: Unruly - Kinh Ngựa chưa điều phục (AN VIII.14) [Thanissaro]
Khana Sutta: The Opportunity (SN XXXV.135) [Thanissaro]
Khandha Sutta: Aggregates (SN XXII.48) [Thanissaro]
Khandha Sutta: Aggregates (SN XXV.10) [Thanissaro]
Khandha Sutta: Aggregates (SN XXVII.10) [Thanissaro]
Khema Sutta: With Khema (SN XLIV.1) [Thanissaro]
Khema Sutta: With Khema (AN VI.49) [Thanissaro]
Khemaka Sutta: About Khemaka (SN XXII.89) [Thanissaro]
Khitaka - Trưởng Lo Tăng Kệ Khitaka (Thag I.104) [Thanissaro]
Khuddaka Nikaya: The Collection of Little Texts [Various]
Khuddakapatha [Various]
Kimattha Sutta: What is the Purpose? (AN XI.1) [Thanissaro] c?n lm
Kimbila - Trưởng Lo Tăng Kệ Kimbila (Thag I.118) [Thanissaro]
Kimila Sutta: To Kimila - Kinh Kimbila (AN VII.56) [Thanissaro]
Kimsila Sutta: With What Virtue? (Sn II.9) [Ireland | Thanissaro]
Kimsuka Sutta: The Riddle Tree (SN XXXV.204) [Thanissaro]
Kindada Sutta: A Giver of What - Kinh Cho G (SN I.42) [Thanissaro]
Kisagotami (Thig X.1) [Hecker/Khema] c?n b? tc
Kitagiri Sutta: At Kitagiri (MN 70) [Thanissaro]
Kodhana Sutta: An Angry Person (AN VII.60) [Ñanamoli | Thanissaro]
Kokanuda Sutta: To Kokanuda (On Viewpoints) - Kinh Kokunuda (AN X.96) [Thanissaro]
Kolita Sutta: About Kolita (Maha Moggallana) (Ud III.5) [Thanissaro]
Kosala Sutta: The Kosalan (AN V.49) [Hecker/Khema | Thanissaro]
Kosala Sutta: The Kosalan - Kinh Người Kosala (AN X.29) [Thanissaro]
Kosambi Sutta: At Kosambi (On Knowing Dependent Co-arising) (SN XII.68) [Thanissaro]
Kotthita Sutta: To Kotthita (SN XXXV.191) [Thanissaro]
Kotthita Sutta: To Kotthita - Kinh Kotthita (AN IV.174) [Thanissaro]
Kotthita Sutta: With Kotthita - Kinh Tn giả Mah Kotthita (AN IX.13) [Thanissaro]
Kucchivikara-vatthu: The Monk with Dysentery (Mv VIII.26.1-8) [Thanissaro] c?n lm
Kukkuravatika Sutta: The Dog-duty Ascetic (MN 57) [Ñanamoli]

Kula Sutta: Kinh Gia Đnh - A Families (AN 5.199) [Thanissaro]
Kula Sutta: Families (SN XLII.9) [Thanissaro]
Kula Sutta: On Families - Kinh Lợi ch Gia Đnh (AN IV.255) [Thanissaro]
Kumaraka Sutta: The Boys (Ud V.4) [Thanissaro]
Kumma Sutta: The Turtle - Kinh Con Ra (SN XVII.3) [Thanissaro]
Kumma Sutta: The Tortoise (SN XXXV.199) [Thanissaro]
Kusala Sutta: Skillful (AN II.19) [Thanissaro]
Kusita-Arambhavatthu Sutta: The Grounds for Laziness and the Arousal of Energy - Tm căn cứ để biếng nhc v tinh tấn (AN VIII.80) [Thanissaro]
Kuta Sutta: Gabled (SN LVI.44) [Thanissaro]
Kuta Sutta: The Peak of the Roof (AN III.105) [Thanissaro]
Kutiviharin (1)- Trưởng Lo Tăng Kệ Kutiviharin (Thag I.56) [Thanissaro]
Kutiviharin (2)- Trưởng Lo Tăng Kệ Kutiviharin (Thag I.57) [Thanissaro]
Kutthi: The Leper (Ud V.3) [Thanissaro]
Kutuhalasala Sutta: The Debating Hall (SN XLIV.9) [Thanissaro]


L [go to top]

Lahu-parivatta Suttas: Quick to Reverse Itself (AN I.48) [Thanissaro]
Lakkhana Sutta: Characterized (By Action) (AN III.2) [Thanissaro]
Latukikopama Sutta: The Quail Simile (MN 66) [Thanissaro]
Lekha Sutta: Inscriptions (AN III.130) [Thanissaro]
Licchavi Sutta: To the Licchavi (SN LV.30) [Thanissaro]
Lohicca Sutta: To Lohicca - Kinh Lohicca (DN 12) [Thanissaro]
Loka Sutta: (Surveying) the World (Ud III.10) [Thanissaro]
Loka Sutta: (Qualities of) the World - Kinh Thế Gian (SN III.23) [Thanissaro]
Loka Sutta: The World (SN XII.44) [Thanissaro]
Loka Sutta: The World (SN XXXV.82) [Thanissaro]
Lokapala Sutta: Guardians of the World (AN II.9) [Thanissaro]
Lokavipatti Sutta: The Failings of the World - Kinh Tuỳ chuyển thế giới (2) (AN VIII.6) [Thanissaro]
Lokayatika Sutta: The Cosmologist (SN XII.48) [Thanissaro]
Lonaphala Sutta: The Salt Crystal (AN III.99) [Thanissaro]

M [go to top]

Macchariya Suttas: Stinginess (AN V.254-259) [Thanissaro]
Madhupindika Sutta: The Ball of Honey (MN 18) [Thanissaro]
Magandiya Sutta: To Magandiya (MN 75) [Thanissaro]
Magandiya Sutta: To Magandiya (Sn IV.9) [Thanissaro]
Magga-vibhanga Sutta: An Analysis of the Path (SN XLV.8) [Thanissaro]
Maha-Assapura Sutta: The Greater Discourse at Assapura (MN 39) [Thanissaro]
Maha-Kaccana - Trưởng Lo Tăng Kệ Maha-Kaccana (Thag VIII.1) [Bodhi]
Maha Kassapa - Trưởng Lo Tăng Kệ Maha Kassapa(Thag XVIII) [Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Maha-cattarisaka Sutta: The Great Forty (MN 117) [Thanissaro]
Maha-dukkhakkhandha Sutta: The Great Mass of Stress (MN 13) [Thanissaro]
Maha-gopalaka Sutta: The Greater Cowherd Discourse (MN 33) [Thanissaro]
Maha-hatthipadopama Sutta: The Great Elephant Footprint Simile(MN 28) [Thanissaro]
Mahaka Sutta: About Mahaka (SN XLI.4) [Thanissaro]
Mahakala (Thag II.16) [Thanissaro]
Maha-kammavibhanga Sutta: Great Discourse on Kamma (MN 136) [Ñanamoli]
Mahakotthika - Trưởng Lo Tăng kệ Mahakotthika (Thag I.2) [Thanissaro]
Mahali Sutta: To Mahali (SN XXII.60) [Thanissaro]
Maha-mangala Sutta: Protection (Sn II.4) [Narada | Piyadassi | Thanissaro]
Mahanama Sutta: Being a Lay Buddhist - Kinh Thch tử Mahanama (AN VIII.25) [Kumara]
Mahanama Sutta: To Mahanama (1) (SN LV.21) [Thanissaro]
Mahanama Sutta: To Mahanama (1) - Kinh Mahanama (1) (AN XI.12) [Thanissaro]
Mahanama Sutta: To Mahanama (2) (SN LV.22) [Thanissaro]
Mahanama Sutta: To Mahanama (2) - Kinh Mahanama (2) (AN XI.13) [Thanissaro]
Maha-nidana Sutta: The Great Causes Discourse (DN 15) [Thanissaro]
Mahaniddesa (excerpt) c?n lm
Maha-parinibbana Sutta: The Last Days of the Buddha - Kinh Đại Bt Niết B n (DN 16) [Thanissaro (excerpt) | Vajira/Story]
Maha-punnama Sutta: The Great Full-Moon Discourse(MN 109) [Thanissaro]
Maha-Saccaka Sutta: Greater Discourse to Saccaka (MN 36) [Thanissaro (excerpt)]
Maha-sala Sutta: Very Rich - Kinh Đại ph giả hay y cho ng th (SN VII.14) [Thanissaro]
Maha-salayatanika Sutta: The Great Six Sense-media Discourse (MN 149) [Thanissaro]
Maha-samaya Sutta: The Great Meeting (DN 20) [Thanissaro]
Maha-satipatthana Sutta: Great Discourse on the Four Frames of Reference/Foundations of Mindfulness (DN 22) [Thanissaro]. See also Satipatthana Sutta (MN 10)
Maha-sihanada Sutta: Greater Discourse on the Lion's Roar (MN 12) [Ñanamoli]
Maha-suññata Sutta: Greater Discourse on Emptiness (MN 122) [Thanissaro]
Maha-viyuha Sutta: The Great Array (Sn IV.13) [Thanissaro]
Majjhima Nikaya - Đại Kinh Khổ uẩn [Various]
Makkata Sutta: The Monkey (SN XLVII.7) [Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Malunkyaputta Sutta: To Malunkyaputta (SN XXXV.95) [Thanissaro]
Manava - Trưởng Lo Tăng Kệ Manava (Thag I.73) [Thanissaro]
Mangala Sutta: Protection (Khp 5) [Narada | Piyadassi | Thanissaro]
Maniculaka Sutta: To Maniculaka (SN XLII.10) [Thanissaro]
Maranassati Sutta: Mindfulness of Death (1) (AN VI.19) [Thanissaro]
Maranassati Sutta: Mindfulness of Death (2) (AN VI.20) [Thanissaro]
Marapasa Sutta: Mara's Power (SN XXXV.115) [Thanissaro]
Mata Sutta: Mother - Kinh Mẹ (SN XV.14) [Thanissaro]
Matangaputta - Trưởng Lo Tăng Kệ Matangaputta (Thag III.5) [Thanissaro]
Meghiya Sutta: About Meghiya (Ud IV.1) [Ireland | Thanissaro]
Metta Sutta: Good Will (1) (AN IV.125) [Ñanamoli (excerpt) | Thanissaro]
Metta Sutta: Good Will (2) (AN IV.126) [Ñanamoli (excerpt) | Thanissaro]
Metta (Mettanisamsa) Sutta: Good Will (AN XI.16) [Piyadassi | Thanissaro]. See also Karaniya Metta Sutta.
Mettagu-manava-puccha: Mettagu's Questions (Sn V.4) [Ireland | Thanissaro]
Micchatta Sutta: Wrongness - Kinh T tnh (AN X.103) [Thanissaro]
Migajala Sutta: To Migajala (SN XXXV.63) [Thanissaro]
Milindapañha [Horner (excerpts) | Kelly (excerpts) | Olendzki (excerpt)]
Mitta Sutta: A Friend (AN VII.35) [Thanissaro]
Mittakali (Thig V.6) [Thanissaro]
Moggallana Sutta: With Moggallana (SN XLIV.7) [Thanissaro]
Mogharaja-manava-puccha: Mogharaja's Question (Sn V.15) [Ireland | Thanissaro]
Moneyya Sutta: Sagacity (AN III.120) [Thanissaro]
Muccalinda Sutta: About Muccalinda (Ud II.1) [Ireland | Thanissaro]
Mula Sutta: Roots (AN III.69) [Thanissaro]
Mula Sutta: Rooted - Kinh Lấy căn bản nơi Thế Tn (AN X.58) [Thanissaro]
Mulapariyaya Sutta: The Root Sequence - Kinh Php Mn Căn Bản (MN 1) [Thanissaro]
Muluposatha Sutta: The Roots of the Uposatha (AN III.70) [Thanissaro]
Muni Sutta: The Sage (Sn I.12) [Thanissaro]
Mutta (Thig I.11) [Thanissaro]

N [go to top]

Na Tumhaka Sutta: Not Yours (SN XXXV.101) [Thanissaro]
Nadi Sutta: The River (SN XXII.93) [Thanissaro]
Naga Sutta: The Tusker - Kinh Con voi lớn (AN IX.40) [Thanissaro]
Naga Sutta: The Bull Elephant (Ud IV.5) [Ireland]
Nagara Sutta: The City (SN XII.65) [Thanissaro]
Nagara Sutta: The Fortress - Kinh Th nh tr (AN VII.63) [Thanissaro]
Nagita - Trưởng Lo Tăng Kệ Nagita (Thag I.86) [Thanissaro]
Nagita Sutta: To Nagita (AN V.30) [Thanissaro]
Nagita Sutta: To Nagita (AN VI.42) [Thanissaro]
Nakhasikha Sutta: The Tip of the Fingernail - Kinh Đầu Ngn Tay (SN XIII.1) [Thanissaro]
Nakhasikha Sutta: The Tip of the Fingernail - Kinh Đầu Ngn Tay - 2 (SN XX.2) [Thanissaro]
Nakhasikha Sutta: The Tip of the Fingernail - Kinh Đầu Ngn Tay (SN XXII.97) [Thanissaro]
Nakula Sutta: Nakula's Parents (AN VI.16) [Thanissaro]
Nakulapita Sutta: To Nakulapita - Kinh Nakulapita (SN XXII.1) [Thanissaro]
Nalaka Sutta: To Nalaka - Kinh Nalaka(Sn III.11) [Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Nalakalapiyo Sutta: Sheaves of Reeds (SN XII.67) [Thanissaro]
Nanda Sutta: About Nanda (Ud III.2) [Ireland | Thanissaro]
Nandaka - Trưởng Lo Tăng Kệ Nandaka (Thag II.27) [Thanissaro]
Nandakovada Sutta: Nandaka's Exhortation (MN 146) [Thanissaro]
Nanda-manava-puccha: Nanda's Questions (Sn V.7) [Thanissaro]
Nandana Sutta: Delight - Kinh Hoan Hỷ (SN IV.8) [Thanissaro]
Nanda's Vision (Thig V.4) [Hecker/Khema | Thanissaro]
Nandiya Sutta: To Nandiya (SN LV.40) [Thanissaro]
Nandiya (to Mara) Trưởng Lo Tăng Kệ Nandiya (Thag I.25) [Thanissaro]
Natha Sutta: Protectors Kinh Vị hộ tr (AN X.17) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Nava Sutta: The Boat (SN XXII.101) [Thanissaro]
Nava Sutta: A Boat (Sn II.8) [Ireland | Thanissaro]
Navakammika Sutta: The Builder - Kinh Navakammika (SN VII.17) [Thanissaro]
Neyyatha Sutta: A Meaning to be Inferred (AN II.25) [Thanissaro]
Nibbana Sutta: Unbinding - Kinh Niết B n (AN IV.179) [Thanissaro]
Nibbana Sutta: Unbinding - Kinh Niết b n (AN IX.34) [Thanissaro]
Nibbana Sutta: Total Unbinding (1) (Ud VIII.1) [Ireland | Thanissaro]
Nibbana Sutta: Total Unbinding (2) (Ud VIII.2) [Ireland | Thanissaro]
Nibbana Sutta: Total Unbinding (3) (Ud VIII.3) [Ireland | Thanissaro]
Nibbana Sutta: Total Unbinding (4) (Ud VIII.4) [Ireland | Thanissaro]
Nibbedhika Sutta: Penetrative - Kinh Một Php Mn Quyết Trạch (AN VI.63) [Thanissaro]
Nidana Sutta: Causes (AN III.33) [Thanissaro]
Nidhi Kanda: The Reserve Fund (Khp 8) [Thanissaro]
Nigrodha - Trưởng Lo Tăng Kệ Nigrodha (Thag I.21) [Thanissaro]
Nimitta Sutta: Themes (AN III.100 (xi-xv)) [Thanissaro]
Niramisa Sutta: Unworldly (SN XXXVI.31) [Nyanaponika]
Nissaraniya Sutta: Leading to Escape (AN V.200) [Thanissaro]
Nissaraniya Sutta: Means of Escape (AN VI.13) [Thanissaro]
Nita - Trưởng Lo Tăng Kệ Nita (Thag I.84) [Thanissaro]
Nivarana Sutta: Hindrances - Kinh Triền ci (AN IX.64) [Thanissaro]

O [go to top]

Obhasa Sutta: Brightness (AN IV.144) [Thanissaro]
Ogha Sutta: Floods (SN XLV.171) [Thanissaro]
Ogha-tarana Sutta: Crossing over the Flood - Kinh Bộc Lưu (SN I.1) [Thanissaro]
Okkha Sutta: Serving Dishes - Ci Nồi (SN XX.4) [Thanissaro]

PQ [go to top]

Pabbaja Sutta: The Going Forth - Kinh Xuất Gia (Sn III.1) [Thanissaro]
Pabbata Sutta: A Mountain (AN III.48) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Pabbatopama Sutta: The Simile of the Mountains (SN III.25) [Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Pabhassara Suttas: Radiant (AN I.49-52) [Thanissaro]
Paccaya Sutta: Requisite Conditions - Kinh Duyn (SN XII.20) [Thanissaro]
Paccha-bhumika Sutta: [Brahmans] of the Western Land (SN XLII.6) [Thanissaro]
Pacetana (Rathakara) Sutta: The Chariot Maker (AN III.15) [Thanissaro]
Padhana Sutta: Exertion/The Great Struggle - Kinh Tinh Cần (Sn III.2) [Ireland | Thanissaro]
Pahana Sutta: Giving Up (SN XXXVI.3) [Nyanaponika]
Pahanaya Sutta: For Adandoning (SN XXXV.24) [Thanissaro]
Pajatami Gotami: A Mother's Blessing (Thig VI.6) [Olendzki]
Pamadaviharin Sutta: Dwelling in Heedlessness (SN XXXV.97) [Thanissaro]
Pansadhovaka Sutta: The Dirt-washer (AN III.100 (i-x)) [Thanissaro]
Panthaka Sutta: About Cula Panthaka (Ud V.10) [Thanissaro]
Pañcakanga Sutta: To Pañcakanga (Carpenter FiveTools) (SN XXXVI.19) [Nyanaponika | Thanissaro]
Pañha Sutta: Questions - Kinh Cc Cu Hỏi (AN IV.42) [Thanissaro]
Pañhapuccha Sutta: On Asking Questions (AN V.165) [Thanissaro]
Pañña Sutta: Discernment - Kinh Tuệ (AN VIII.2) [Thanissaro]
Paññavimutti Sutta: Released Through Discernment - Kinh Tuệ giải thot (AN IX.44) [Thanissaro]
Parabhava Sutta: Downfall (Sn I.6) [Narada | Piyadassi]
Paramatthaka Sutta: Supreme (Sn IV.5) [Ireland | Thanissaro]
Parikuppa Sutta: In Agony - Kinh Ngũ Nghịch (AN V.129) [Thanissaro]
Parileyyaka Sutta: At Parileyyaka (SN XXII.81) [Thanissaro]
Parinibbana Sutta: Total Unbinding - Kinh Đại Bt Niết B n (SN VI.15) [Thanissaro]
Pariñña Sutta: Comprehension (SN XXII.23) [Thanissaro]
Parivatta Sutta: Attached (SN XXII.56) [Thanissaro]
Pariyesana Sutta: Searches - Kinh Tầm Cầu (AN IV.252) [Thanissaro]
Pasura Sutta: To Pasura (Sn IV.8) [Thanissaro]
Patacara (Thig V.10) [Hecker/Khema | Thanissaro]
Patacara's Thirty Students (Thig V.11) [Hecker/Khema | Thanissaro]
Patacara's 500 Students (Thig VI.1) [ Olendzki | Thanissaro ]
Patala Sutta: The Bottomless Chasm (SN XXXVI.4) [Nyanaponika | Thanissaro]
Papata Sutta: The Drop-off (SN LVI.42) [Thanissaro]
Paticca-samuppada-vibhanga Sutta: Analysis of Dependent Co-arising - Kinh Phn Biệt (SN XII.2) [Thanissaro]
Patitthita Sutta: Established (SN XLVIII.56) [Thanissaro]
Patoda Sutta: The Goad-stick (AN IV.113) [Thanissaro | Woodward]
Pema Sutta: Affection - Kinh Luyến i (AN IV.200) [Thanissaro]
Phagguna Sutta: To Phagguna - Kinh Moliya Phagguna (SN XII.12) [Thanissaro]
Phassa Sutta: Contact (SN XXV.4) [Thanissaro]
Phassa Sutta: Contact (SN XXVII.4) [Thanissaro]
Phassamulaka Sutta: Rooted in Sense-impression (SN XXXVI.10) [Nyanaponika]
SuttaReadings.net icon Phena Sutta: Foam (SN XXII.95) [Thanissaro]
Pilahaka Sutta: The Dung Beetle - Kinh Trng Phẩn (SN XVII.5) [Thanissaro]
Pinda Sutta: Alms (Ud III.8) [Thanissaro]
Pindola Sutta: About Pindola (Ud IV.6) [Thanissaro]
Pindolya Sutta: Almsgoers (SN XXII.80) [Thanissaro]
Pingiya-manava-puccha: Pingiya's Questions (Sn V.16) [Ireland | Thanissaro]
Piti Sutta: Rapture Kinh Hoan hỷ (AN V.176) [Thanissaro]
Piya Sutta: Dear - Kinh Thn i (SN III.4) [Thanissaro]
Piyajatika Sutta: From One Who Is Dear (MN 87) [Thanissaro]
Pokkharani Sutta: The Pond - Hồ Sen (SN XIII.2) [Thanissaro]
Posala-manava-puccha: Posala's Question (Sn V.14) [Thanissaro]
Potaliya Sutta: To Potaliya (MN 54) [Thanissaro (excerpt)]
Potthapada Sutta: About Potthapada (DN 9) [Thanissaro]
Pubbakotthaka Sutta: Eastern Gatehouse (SN XLVIII.44) [Thanissaro]
Punna (Thig I.3) [Thanissaro]
Punna Sutta: To Punna (SN XXXV.88) [Thanissaro]
Punnaka-manava-puccha: Punnaka's Questions (Sn V.3) [Ireland | Thanissaro]
Punnamasa - Trưởng Lo Tăng Kệ Punnamasa (Thag II.26) [Thanissaro]
Punnika and the Brahman (Thig XII.1) [Thanissaro]
Purabheda Sutta: Before the Break-up of the Body (Sn IV.10) [Thanissaro]
Puttamansa Sutta: A Son's Flesh (SN XII.63) [Thanissaro]

R [go to top]

Raga-vinaya Sutta: The Subduing of Passion - Kinh Lợi mnh (1) (AN IV.96) [Thanissaro]
Rahogata Sutta: Alone (SN XXXVI.11) [Nyanaponika | Thanissaro]
Rahula - Trưởng Lo Tăng Kệ Rahula (Thag IV.8) [Thanissaro]
Rahula Sutta: Advice to Rahula (Sn II.11) [Ireland]
Raja Sutta: The Emperor (SN LV.1) [Thanissaro]
Raja Sutta: Kings (Ud II.2) [Thanissaro[]
Raja Sutta: The King (Ud V.1) [Thanissaro]
Rajadatta (Thag V.1) [Thanissaro]
Rajja Sutta: Rulership - Kinh Thống Trị (SN IV.20) [Thanissaro]
Ramaneyyaka - Trưởng Lo Tăng Kệ Ramaneỳyaka (Thag I.49) [Thanissaro]
Ratana Sutta: Treasures (Khp 6) [Piyadassi | Thanissaro]
Ratana Sutta: Treasures (SN II.1) [Piyadassi | Thanissaro]
Rathakara (Pacetana) Sutta: The Chariot Maker (AN III.15) [Thanissaro]
Ratha-vinita Sutta: Relay Chariots (MN 24) [Thanissaro]
Ratthapala - Trưởng Lo Tăng Kệ Ratthapala (Thag XVI.4) [Thanissaro]
Ratthapala Sutta: About Ratthapala (MN 82) [Thanissaro]
Revata: Revata's Farewell - Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Revata (Thag XIV.1) [Thanissaro]
Revata Sutta: About Revata (Ud V.7) [Thanissaro]
Rohini (Thig XIII.2) [Thanissaro]
Rohitassa Sutta: To Rohitassa - Kinh Rohitassa (AN IV.45) [Thanissaro]
Rupa Sutta: Forms (SN XXV.2) [Thanissaro]
Rupa Sutta: Forms (SN XXVII.2) [Thanissaro]

S [go to top]

Sabba Sutta: The All (SN XXXV.23) [Thanissaro]
Sabbasava Sutta: All the Fermentations (MN 2) [Thanissaro]
Sabhiya Sutta: With Sabhiya (SN XLIV.11) [Thanissaro]
Saccavibhanga Sutta: Discourse on the Analysis of the Truths (MN 141) [Piyadassi | Thanissaro]
Sacitta Sutta: One's Own Mind - Kinh Tm của mnh (AN X.51) [Thanissaro]
Saddayamana Sutta: Uproar (Ud V.9) [Thanissaro]
Saddha Sutta: Conviction - Kinh Sự lợi ch lng tin (AN V.38) [Thanissaro]
Sadhammapatirupaka Sutta: A Counterfeit of the True Dhamma - Kinh Tượng Php (SN XVI.13) [Thanissaro]
Sakalika Sutta: The Stone Sliver - Miếng Đ Vụn (SN I.38) [Thanissaro]
Sakalika Sutta: The Stone Sliver (SN IV.13) [Thanissaro]
Sakka Sutta: To the Sakyan (AN III.73) [Thanissaro]
Sakka Sutta: To the Sakyans (on the Uposatha) - kinh Cc vị Sakka (Thch Tử) (AN X.46) [Thanissaro]
Sakka-pañha Sutta: Sakka's Questions (DN 21) [Thanissaro (excerpt)]
Sakkara Sutta: Veneration (Ud II.4) [Thanissaro]
Sakunagghi Sutta: The Hawk (SN XLVII.6) [Thanissaro]
Salayatana-vibhanga Sutta: An Analysis of the Six Sense-media (MN 137) [Thanissaro]
Saleyyaka Sutta: The Brahmans of Sala (MN 41) [Ñanamoli]
Salha Sutta: To Salha (AN III.66) [Ñanamoli]
Salla Sutta: The Arrow (Sn III.8) [Ireland | Thanissaro]
Sallatha Sutta: The Arrow (SN XXXVI.6) [Nyanaponika | Thanissaro]
Sallekha Sutta: The Discourse on Effacement (MN 8) [Nyanaponika]
Samadhanga Sutta: The Factors of Concentration (AN V.28) [Thanissaro]
Samadhi Sutta: Concentration (SN XXII.5) [Thanissaro]
Samadhi Sutta: Concentration (SN XXXV.99) [Thanissaro]
Samadhi Sutta: Concentration (SN XXXVI.1) [Nyanaponika]
Samadhi Sutta: Concentration - Kinh Định (AN IV.41) [Thanissaro]
Samadhi Sutta: Concentration (Tranquillity and Insight) Kinh Thiền Định (AN IV.94) [Thanissaro]
Samadhi Sutta: (Immeasurable) Concentration (AN V.27) [Thanissaro]
Samadhi Sutta: Concentration - Kinh Định do bậc Đạo sư thuyết (AN X.6) [Thanissaro]
Samajivina Sutta: Living in Tune - Kinh Xứng Đi (AN IV.55) [Thanissaro]
Samana-Mundika Sutta: Mundika the Contemplative (MN 78) [Thanissaro]
Samanera Pañha: The Novice's Questions (Khp 4) [Piyadassi | Thanissaro]
Samanupassana Sutta: Assumptions (SN XXII.47) [Thanissaro]
Samaññaphala Sutta: The Fruits of the Contemplative Life - Sa Mn Quả (DN 2) [Thanissaro]
Sambodhi Sutta: Self-awakening - Kinh Chnh gic (AN IX.1) [Thanissaro]
Samiddhi Sutta: About Samiddhi - Kinh Samiđdhi (SN I.20) [Thanissaro]
Samiddhi Sutta: About Samiddhi - Tn giả Samiddhi (AN IX.14) [Thanissaro]
Sammaditthi Sutta: Right View - Kinh Chnh Tri Kiến(MN 9) [Ñanamoli | Thanissaro]
Sampada Sutta: Being Consummate - Kinh Th nh Tựu (AN V.130) [Thanissaro]
Samuddha Sutta: The Ocean - Kinh Biển (SN XIII.8) [Thanissaro]
Samyutta Nikaya: The Grouped Discourses [Various]
Sandha Sutta: To Sandha - Kinh Sandha (AN XI.10) [Thanissaro]
Sanditthika Sutta: Visible Here-&-Now (AN VI.47) [Thanissaro]
Sangaha Sutta: The Bonds of Fellowship (AN IV.32) [Thanissaro]
Sangama Sutta: A Battle (1) - Kinh Về Chiến Tranh (SN III.14) [Thanissaro]
Sangama Sutta: A Battle (2) - Kinh Về Chiến Tranh (SN III.15) [Thanissaro]
Sangarava Sutta: To Sangarava (AN III.60) [Thanissaro]
Sankha Sutta: The Conch Trumpet (SN XLII.8) [Thanissaro]
Sankhata Sutta: Fabricated (AN III.47) [Thanissaro] c?n lm
Sankhitta Sutta: In Brief (Good Will, Mindfulness, and Concentration) - Kinh Php lược thuyết (AN VIII.63) [Thanissaro]
Sankicca - Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Sankicca (Thag XI) [Thanissaro]
Santaka Sutta: To Ananda (1) (SN XXXVI.15) [Nyanaponika] c?n lm
Sanyojana Sutta: Fetters - Kinh Cc kiết sử (AN X.13) [Thanissaro]
Sañña Sutta: Perception (SN XXV.6) [Thanissaro]
Sañña Sutta: Perception (SN XXVII.6) [Thanissaro]
Sañña Sutta: Perception - Kinh Tưởng (AN IX.16) [Thanissaro]
Sañña Sutta: Perceptions - Kinh Tưởng (AN VII.46) [Thanissaro]
Saññoga Sutta: Bondage - Kinh Hệ luỵ (AN VII.48) [Thanissaro]
Sappadasa - Trưởng Lo Tăng Kệ Sappadasa (Thag VI.6) [Thanissaro]
Sappurisa Sutta: A Person of Integrity - Kinh Bậc Chn Nhn (AN IV.73) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Sappurisadana Sutta: A Person of Integrity's Gifts - Kinh Bố Th Xứng Bậc Chn Nhn (AN V.148) [Thanissaro]
Saranagamana: Going for Refuge (Khp 1) [Piyadassi | Thanissaro]
Saraniya Sutta: Conducive to Amiability (AN VI.12) [Thanissaro]
Sariputta Sutta: With Sariputta - Kinh Định do Tn giả Sariputta thuyết (AN X.7) [Thanissaro]
Sariputta Sutta: About Sariputta (Ud III.4) [Thanissaro]
Sariputta Sutta: About Sariputta (1) (Ud IV.7) [Thanissaro]
Sariputta Sutta: About Sariputta (2) (Ud IV.10) [Thanissaro]
Sariputta Sutta: To Sariputta (Sn IV.16) [Thanissaro]
Sariputta Thera: Keeping the Wheel Rolling Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Sariputta Thera (Thag XVII.2) [Olendzki (excerpt)]
Sariputta-Kotthita Sutta: Sariputta and Kotthita (1) (SN XLIV.3) [Thanissaro]
Sariputta-Kotthita Sutta: Sariputta and Kotthita (2) (SN XLIV.4) [Thanissaro]
Sariputta-Kotthita Sutta: Sariputta and Kotthita (3) (SN XLIV.5) [Thanissaro]
Sariputta-Kotthita Sutta: Sariputta and Kotthita (4) (SN XLIV.6) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Satipatthana Sutta: Frames of Reference/Foundations of Mindfulness (MN 10) [Ñanasatta | Soma | Thanissaro]. See also Maha-satipatthana Sutta (DN 22)
Satipatthana-vibhanga Sutta: Analysis of the Frames of Reference (SN XLVII.40) [Thanissaro]
Satta Sutta: A Being (SN XXIII.2) [Thanissaro]
Sattatthana Sutta: Seven Bases (SN XXII.57) [Thanissaro]
Satthusasana Sutta: To Upali (The Teacher's Instruction) (AN VII.80) [Thanissaro]
Satti Sutta: The Spear - Kinh Cy Lao (SN XX.5) [Thanissaro]
Sedaka Sutta: At Sedaka (1) — The Acrobat (SN XLVII.19) [Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Sedaka Sutta: At Sedaka (2) — The Beauty Queen (SN XLVII.20) [Thanissaro]
Sekha Sutta: The Learner (SN XLVIII.53) [Thanissaro]
Sekha-patipada Sutta: The Practice for One in Training (MN 53) [Thanissaro]
Sela Sutta: Sister Sela - Kinh Sela(SN V.9) [Bodhi | Thanissaro]
Sesavati (Vv III.7) [Ireland]c?n lm
Sigala Sutta: The Jackal - Kinh Con Giả Can (SN XVII.8) [Thanissaro]
Sigalovada Sutta: Advice to Sigala/Layperson's Code of Discipline (DN 31) [Narada | Kelly/Sawyer/Yareham]
Siha Sutta: To General Siha (On Generosity) (AN V.34) [Thanissaro]
Sikkha Sutta: Trainings (1) (AN III.88) [Thanissaro]
Sikkha Sutta: Trainings (2) (AN III.89) [Thanissaro]
Sikkha Sutta: Trainings - Kinh Những Học Php (AN IV.99) [Thanissaro]
Sikkha-dubbalya Sutta: Things That Weaken the Training - Kinh Học tập (AN IX.63) [Thanissaro]
Silabbata Sutta: Precept & Practice (AN III.78) [Thanissaro]
Silavant Sutta: Virtuous (SN XXII.122) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Simsapa Sutta: Simsapa Leaves (SN LVI.31) [Thanissaro]
Singalapita - Trưởng Lo Tăng Kệ Singalapita (Thag I.18) [Thanissaro]
Sirima (Vv I.16) [Ireland] c?n lm
Sirimanda - Trưởng Lo Tăng Kệ Sirimanda (Thag VI.13) [ Olendzki (excerpt) | Thanissaro ]
Sirivaddha - Trưởng Lo Tăng Kệ Sirivađdha (Thag I.41) [Thanissaro]
Sisupacala Sutta: Sister Sisupacala - Kinh Sisupac l (SN V.8) [Bodhi | Thanissaro]
Siti Sutta: Cooled (AN VI.85) [Thanissaro]
Sivaka Sutta: To Sivaka (SN XXXVI.21) c?n b? tc thm [Nyanaponika | Thanissaro]
Soma Sutta: Sister Soma (SN V.2) [Bodhi | Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Sona Sutta: About Sona (AN VI.55) [Thanissaro]
Sona Sutta: About Sona (Ud V.6) [Thanissaro]
Sona, Mother of Ten (Thig V.8) [Hecker/Khema | Thanissaro]
Sona Potiriyaputta - Trưởng Lo Tăng Kệ Sona Potiriyaputta (Thag II.37) [Thanissaro]
Sotar Sutta: The Listener - Kinh BiếtNghe (AN V.140) [Thanissaro]
Subha, the Goldsmith's Daughter (Thig XIII.5) [Thanissaro]
Subha Jivakambavanika: Subha and the Libertine (Thig XIV) [Thanissaro]
Subhasita Sutta: Well-spoken (Sn III.3) [Thanissaro]
Subhasita-jaya Sutta: Victory Through What is Well Spoken (SN XI.5) [Thanissaro]
Subhuti - Trưởng Lo Tăng Kệ Subhuti (Thag I.1) [Thanissaro]
Subhuti Sutta: About Subhuti (Ud VI.7) [Thanissaro]
Suda Sutta: The Cook (SN XLVII.8) [Thanissaro]
Sudatta Sutta: About Sudatta (Anathapindika)- Kinh Sudatta (SN X.8) [Thanissaro]
Suddhatthaka Sutta: Pure (Sn IV.4) [Ireland | Thanissaro]
Sujata (Thig VI.4) [Hecker/Khema]
Sukha Sutta: Happiness (SN XXXVI.2) [Nyanaponika]
Sukhamala Sutta: Refinement (AN III.38) [Thanissaro]
Sukhita Sutta: Happy - Kinh An Lạc (SN XV.12) [Thanissaro]
Sumana the Novice - Trưởng Lo Tăng Kệ Sumana (Thag VI.10) [Thanissaro]
Sumangala - Trưởng Lo Tăng Kệ Sumangala (Thag I.43) [Thanissaro]
Sumangala's Mother (Thig II.3) [Thanissaro]
Sunaga - Trưởng Lo Tăng Kệ Sunaga (Thag I.85) [Thanissaro]
Sunakkhatta Sutta: To Sunakkhatta (MN 105) [Thanissaro]
Sundara Samudda and the Courtesan - Trưởng Lo Tăng Kệ (Thag VII.1) [Thanissaro]
Sunita the Outcaste - Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Sunita (Thag XII.2) [Thanissaro]
Suñña Sutta: Empty (SN XXXV.85) [Thanissaro]
Supina Sutta: Dreams (AN V.196) [Thanissaro]
Suppiya - Trưởng Lo Tăng Kệ Suppiya (Thag I.32) [Thanissaro]
Suriya Sutta: The Sun Deity's Prayer for Protection (SN II.10) [Piyadassi]
Susarada - Trưởng Lo Tăng Kệ Susarada (Thag I.75) [Thanissaro]
Susima Sutta: About Susima (SN XII.70) [Thanissaro] c?n b? tc thm
Sussusa Sutta: Listening Well (AN VI.88) [Thanissaro]
Suta Sutta: On What is Heard - Kinh Điều Được Nghe (AN IV.183) [Thanissaro]
Sutadhara Sutta: One Who Retains What He Has Heard - Kinh Nghe Php (AN V.96) [Thanissaro]
Sutava Sutta: To Sutava - Kinh Du sĩ Sutav (AN IX.7) [Thanissaro]
Sutta Nipata [Various]

T [go to top]

Talaputa - Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Talaputa Thera(Thag XIX) [Khantipalo | Olendzki (excerpt)]
Talaputa Sutta: To Talaputa the Actor (SN XLII.2) [Thanissaro]
Tamonata Sutta: Darkness - Kinh Tối Tăm (AN IV.85) [Thanissaro]
Tanha Sutta: Craving (SN XXV.8) [Thanissaro]
Tanha Sutta: Craving (SN XXVII.8) [Thanissaro]
Tanha Sutta: Craving - Kinh i (AN IV.199) [Thanissaro]
Tanhakhaya Sutta: The Ending of Craving (Ud VII.6) [Thanissaro]
Tapussa Sutta: To Tapussa (On Renunciation) - Kinh Tapussa ( Sự xuất ly ) (AN IX.41) [Thanissaro]
Tekicchakani - Trưởng Lo Tăng Kệ Tekicchakani (Thag VI.2) [Thanissaro]
Thana Sutta: Courses of Action - Kinh Cc Trường Hợp (AN IV.115) [Thanissaro]
Thana Sutta: Traits - Kinh Trường Hợp (AN IV.192) [Thanissaro]
Theragatha [Various]
Theranama Sutta: [A Monk] by the Name of Elder (On Solitude) - Kinh Trưởng Lo (SN XXI.10) [Thanissaro]
Therigatha [Various]
Tika (Sub-commentaries)
Tikicchaka Sutta (Virecana Sutta): A Purgative (AN X.108) [Thanissaro]
Tirokudda Kanda: Hungry Shades Outside the Walls (Khp 7) [Thanissaro]
Tirokudda Kanda: Hungry Shades Outside the Walls (Pv I.5) [Thanissaro] c?n lm
Tissa - Trưởng Lo Tăng Kệ Tissa (Thag I.39) [Thanissaro]
Tissa Sutta (SN XXII.84) [Thanissaro]
Tissa Metteyya Sutta: Tissa Metteyya (Sn IV.7) [Thanissaro]
Tissa-metteyya-manava-puccha: Tissa-metteyya's Questions (Sn V.2) [Thanissaro]
Tittha Sutta: Sectarians (AN III.61) [Thanissaro]
Tittha Sutta: Various Sectarians (1) (Ud VI.4) [Ireland | Thanissaro]
Tittha Sutta: Various Sectarians (2) (Ud VI.5) [Thanissaro]
Tittha Sutta: Various Sectarians (3) (Ud VI.6) [Thanissaro]
Titthiya Sutta: Sectarians (AN III.68) [Thanissaro]
Todeyya-manava-puccha: Todeyya's Questions (Sn V.9) [Thanissaro]
Tuvataka Sutta: Quickly (Sn IV.14) [Thanissaro]

U [go to top]

Ubbiri (Thig III.5) [Thanissaro]
Ubhatobhaga Sutta: (Released) Both Ways - Kinh Giải thot cả hai phần (AN IX.45) [Thanissaro]
Udakarahaka Suttas: A Pool of Water (AN I.45-46) [Thanissaro]
Udakupama Sutta: The Water Simile (AN VII.15) [Thanissaro]
Udana: Exclamations [Various]
Udana Sutta: Exclamations (SN XXII.55) [Thanissaro]
Udapana Sutta: The Well (Ud VII.9) [Ireland | Thanissaro]
Udaya Sutta: Breaking the Cycle (SN VII.12) [Olendzki (excerpt)]
Udaya-manava-puccha: Udaya's Questions (Sn V.13) [Thanissaro]
Udayi Sutta: About Udayin - Kinh Tn Gỉa Ud yi (AN V.159) [Thanissaro]
Udayin Sutta: With Udayin (SN XXXV.193) [Thanissaro]
Udayin Thera: The Blooming Lotus - Kinh Trưởng Lo Tăng Kệ Udayin (Thag XV.2) [Olendzki (excerpt)]
Uddesa-vibhanga Sutta: An Analysis of the Statement (MN 138) [Thanissaro]
Udena Sutta: About King Udena (Ud VII.10) [Thanissaro]
Ukkacela Sutta: At Ukkacela (SN XLVII.14) [Nyanaponika]
Ugga Sutta: To Ugga (AN VII.7) [Thanissaro]
Upacala Sutta: Sister Upacala - Kinh Upac l (SN V.7) [Bodhi | Thanissaro]
Upadana Sutta: Clinging - Kinh Thủ (SN XII.52) [Thanissaro]
Upadana Sutta: Clinging (SN XXII.121) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Upaddha Sutta: Half (of the Holy Life) (SN XLV.2) [Thanissaro]
SuttaReadings.net icon Upajjhatthana Sutta: Subjects for Contemplation - Kinh Sự kiện cần phải quan st (AN V.57) [Thanissaro]
Upanisa Sutta: Prerequisites - Kinh Duyn(SN XII.23) [Bodhi | Thanissaro]
Upasaka Sutta: The Lay Follower (Ud II.5) [Thanissaro]
Upasena Sutta: Upasena (SN XXXV.69) [Thanissaro]
Upasena Vangataputta Sutta: About Upasena Vangataputta (Ud IV.9) [Thanissaro]
Upasiva-manava-puccha: Upasiva's Questions (Sn V.6) [Thanissaro] c?n lm
Upatissa Sutta: About Upatissa (Sariputta)- Kinh Upatissa (SN XXI.2) [Thanissaro]
Upatissa-pasine: Upatissa's (Sariputta's) Question (Mv I.23.5) [Thanissaro]
Upaya Sutta: Attached (SN XXII.53) [Thanissaro]
Uposatha Sutta: The Observance Day - Kinh Cc trai giới (AN VIII.41) [Ñanavara/Kantasilo]
Uposatha Sutta: The Observance (Ud V.5) [Ireland | Thanissaro]
Uppalavanna Sutta: Sister Uppalavanna (SN V.5) [Bodhi | Thanissaro]
Uraga Sutta: The Snake - Kinh Con Rắn(Sn I.1) [Nyanaponika | Thanissaro]
Uttama (Thig III.2) [Thanissaro]
Uttara Sutta: Uttara the Deva's Son - Kinh Uttara (SN II.19) [Thanissaro]
Utthana Sutta: Initiative (Sn II.10) [Ireland | Thanissaro]
Uttiya Sutta: To Uttiya - Kinh Uttiya (AN X.95) [Thanissaro]

V [go to top]

Vaca Sutta: A Statement (AN V.198) [Thanissaro]
Vaccha Sutta: To Vaccha (on Giving) (AN III.57) [Thanissaro]
Vacchagotta Sutta: With Vacchagotta (SN XLIV.8) [Thanissaro]
Vajira Sutta: Sister Vajira - Kinh Vajir (SN V.10) [Bodhi | Thanissaro]
Vajjiputta Sutta: The Vajjian Princeling (SN IX.9) [Thanissaro]
Vajjiya Sutta: About Vajjiya - Kinh Vajjiyam hita (AN X.94) [Thanissaro]
Vakkali (Thag V.8) [Thanissaro]
Vala Sutta: Horsehair (SN LVI.45) [Thanissaro]
Valahaka Sutta: Thunderheads - Kinh Sấm Mưa (AN IV.102) [Thanissaro]
Valliya - Trưởng Lo Tăng Kệ Valliya (Thag II.24) [Thanissaro]
Vanavaccha Trưởng Lo Tăng Kệ Vanavaccha (Thag I.13) [Thanissaro] can lm
Vanavaccha - Trưởng Lo Tăng Kệ Vanavaccha (Thag I.113) [Thanissaro]
Vanavaccha's Pupil - Trưởng Lo Tăng Kệ - học tr của Vanavaccha (Thag I.14) [Thanissaro]
Vangisa - Trưởng Lo Tăng Kệ Vangisa (Thag XXI) [Ireland]
Vanijja Sutta: Business (Wrong Livelihood) (AN V.177) [Thanissaro]
Vanijja Sutta: Trade - Kinh Bun Bn (AN IV.79) [Thanissaro]
Vappa - Trưởng Lo Tăng Kệ Vappa (Thag I.61) [Thanissaro]
Vasala Sutta: Discourse on Outcasts (Sn I.7) [Piyadassi]
Vasitthi (Thig VI.2) [Thanissaro]
Vassakara Sutta: With Vassakara - Kinh Vassak ra (AN IV.35) [Thanissaro]
Vatthupama Sutta: The Simile of the Cloth (MN 7) [Nyanaponika]
Vedana Sutta: Feeling (SN XXV.5) [Thanissaro]
Vedana Sutta: Feeling (SN XXVII.5) [Thanissaro]
Vepacitti Sutta: Calm in the Face of Anger (SN XI.4) [Olendzki (excerpt)]
Vera Sutta: Animosity - Kinh Sợ hi v hận th (AN X.92) [Thanissaro]
Vibhanga Sutta: An Analysis (Of the Feeling Faculties) (SN XLVIII.38) [Thanissaro]
Vijaya Sutta: Sister Vijaya (SN V.4) [Bodhi | Thanissaro]
Vijitasena - Trưởng Lo Tăng Kệ Vijitasena (Thag V.9) [Norman]
Vijja-bhagiya Sutta: A Share in Clear Knowing (AN II.30) [Thanissaro]
Vimala - Trưởng Lo Tăng Kệ Vimala (Thag I.50) [Thanissaro]
Vimala, the Former Courtesan (Thig V.2) [Thanissaro]
Vina Sutta: The Lute (SN XXXV.205) [Thanissaro]
Vinaya-samukkamsa: Innate Principles of the Vinaya (Mv VI.40.1) [Thanissaro] can lm
Viññana Sutta: Consciousness (SN XXV.3) [Thanissaro]
Viññana Sutta: Consciousness (SN XXVII.3) [Thanissaro]
Vipaka Sutta: Results - Kinh Rất l nhẹ (AN VIII.40) [Thanissaro]
Vipallasa Sutta: Perversions (AN IV.49) [Olendzki (excerpt) | Thanissaro]
Virecana Sutta: A Purgative - Kinh Y thuật(a.k.a. Tikicchaka Sutta) (AN X.108) [Thanissaro]
Visakha Sutta: To Visakha (Ud II.9) [Thanissaro]
Visakha Sutta: To Visakha (Ud VIII.8) [Thanissaro]
Visakhuposatha Sutta: Discourse to Visakha on the Eight-factored Uposatha (AN VIII.43) [Khantipalo]
SuttaReadings.net icon Vitakkasanthana Sutta: The Relaxation of Thoughts - Kinh An Tr Tầm(MN 20) [Soma | Thanissaro]
Vitthara Sutta: (Strengths) in Detail - Kinh Rộng Ri (AN V.2) [Thanissaro]
Viveka Sutta: Seclusion - Kinh Viễn Ly (SN IX.1) [Thanissaro]
Vuddhi Sutta: Growth - Kinh Tăng Trưởng (AN V.64) [Thanissaro]

WXYZ [go to top]

Yamaka Sutta: To Yamaka (SN XXII.85) [Thanissaro]
Yasa Sutta: Honor (AN VIII.86) [Thanissaro]
Yasadatta - Trưởng Lo Tăng Kệ Yasadatta (Thag V.10) [Thanissaro]
Yasoja - Trưởng Lo Tăng Kệ Yasoja (Thag III.8) [Thanissaro]
Yasoja Sutta: About Yasoja (Ud III.3) [Thanissaro]
Yavakalapi Sutta: The Sheaf of Barley (SN XXXV.207) [Thanissaro]
Yodhajiva Sutta: To Yodhajiva (The Warrior) (SN XLII.3) [Thanissaro]
Yodhajiva Sutta: The Warrior - Kinh Người Chiến Sĩ (AN IV.181) [Thanissaro]
Yodhajiva Sutta (1): The Warrior (AN V.75) [Thanissaro]
Yodhajiva Sutta (2): The Warrior - Kinh Người Chiến Sĩ (2) (AN V.76) [Thanissaro]
Yoga Sutta: Yokes - Kinh Cc ch (AN IV.10) [Thanissaro]
Yuganaddha Sutta: In Tandem - Kinh Gắn Liền, Cột Chặt (AN IV.170) [Thanissaro]