The Ven. Ananda went to Ven. Sariputta and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sariputta:


Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Sàriputta. sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ànanda nói với Tôn giả Sàriputta :

 

"Friend Sariputta, what is the cause, what is the reason, why some beings do not become totally unbound in the present life?"


-" Do nhân ǵ, thưa Hiền giả Sàriputta, do duyên ǵ ở đây, một số chúng sanh ngay trong hiện tại không có chứng nhập Niết-bàn ?"

 

There's the case, friend Ananda, where beings do not discern, as it actually is present, that 'This perception has a share in decline'; 'This perception has a share in stability'; 'This perception has a share in distinction'; 'This perception has a share in penetration.'1 This is the cause, this is the reason, why some beings do not become totally unbound in the present life."


Ở đây, này Hiền giả Ànanda, chúng sanh không thật quán tri : "Các tưởng này dự phần vào thối đọa", không có như thật quán tri : "Các tưởng này dự phần vào an trú", không có như thật quán tri : "Các tưởng này dự phần vào thù thắng", không có như thật quán tri : "Các tưởng này dự phần vào thể nhập". Này Hiền giả Ànanda, đây là nhân, đây là duyên, do vậy ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại, không chứng nhập Niết-bàn.

 

And what, friend Sariputta, is the cause, what is the reason, why some beings do become totally unbound in the present life?


Thưa Hiền giả Sàriputta, do nhân ǵ, do duyên ǵ, ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại có chứng nhập Niết-bàn ?

 

There's the case, friend Ananda, where beings discern, as it actually is present, that 'This perception has a share in decline'; 'This perception has a share in stability'; 'This perception has a share in distinction'; 'This perception has a share in penetration.' This is the cause, this is the reason, why some beings become totally unbound in the present life."


Ở đây, này Hiền giả Ànanda, chúng sanh như thật quán tri : "Các tưởng này dự phần vào thối đọa", như thật quán tri : "Các tưởng này dự phần vào an trú", như thật quán tri : "Các tưởng này dự phần vào thù thắng", như thật quán tri : "Các tưởng này dự phần vào thể nhập". Này Hiền giả Ànanda, đây là nhân, đây là duyên, do vậy ở đây có hạng chúng sanh ngay trong hiện tại, chứng nhập Niết-bàn.

 

Note

1. A perception with a share in decline is one that causes the mind to fall from concentration. A perception with a share in stability is one that helps to maintain concentration. A perception with a share in distinction is one that leads to higher stages of concentration. A perception with a share in penetration is one leading to liberating insight.