Then Ven. Sariputta went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One:

Rồi Tôn giả Sàriputta , sau khi đến, đănh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.Sau khi ngồi một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế Tôn :

 

"What is the reason, lord, what is the cause why a certain trade, when engaged in by some people, turns out a failure? What is the reason, what is the cause why the same sort of trade, when engaged in by other people, turns out not as intended? What is the reason, what is the cause why the same sort of trade, when engaged in by other people, turns out as intended? What is the reason, what is the cause why the same sort of trade, when engaged in by other people, turns out better than intended?"

Bạch Thế Tôn, do nhân ǵ, do duyên ǵ, ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy, đi đến thất bại ? Do nhân ǵ, do duyên ǵ, bạch Thế Tôn, ở đây, có hạng người, do buôn bán như vậy, không thành tựu được như ư muốn ? Do nhân ǵ, do duyên ǵ, bạch Thế Tôn, ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy, thành tựu được như ư muốn ? Do nhân ǵ, do duyên ǵ, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy, lại được thành tựu ngoài ư muốn ?

 

There is the case, Sariputta, where a certain person, having gone to a priest or contemplative, makes him an offer: 'Tell me, sir, what you need in terms of the [four] requisites.' But he doesn't give what he offered. If he passes away from there and comes here, then whatever trade he engages in, it turns out a failure.

Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa hẹn như sau : "Thưa Tôn giả, hăy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ", nhưng người ấy không cho như đă được hứa. Nếu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán ǵ, buôn bán đi đến chỗ thất bại.

 

Then there is the case where a certain person, having gone to a priest or contemplative, makes him an offer: 'Tell me, sir, what you need in terms of the [four] requisites.' But he gives him something other than what he intended by the offer. If he passes away from there and comes here, then whatever trade he engages in, it turns out not as intended.

Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa như : "Thưa Tôn giả, hăy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ", nhưng người ấy không cho như đă quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán ǵ, buôn bán ấy không đi đến thành tựu như ư muốn.

 

Then there is the case where a certain person, having gone to a priest or contemplative, makes him an offer: 'Tell me, sir, what you need in terms of the [four] requisites.' He gives him what he intended by the offer. If he passes away from there and comes here, then whatever trade he engages in, it turns out as intended.

Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa như sau : "thưa Tôn giả, hăy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ". Và người ấy cho như đă quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung, đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán ǵ, buôn bán ấy đi đến thành tựu như ư muốn.

 

Then there is the case where a certain person, having gone to a priest or contemplative, makes him an offer: 'Tell me, sir, what you need in terms of the [four] requisites.' He gives him more than what he intended by the offer. If he passes away from there and comes here, then whatever trade he engages in, it turns out better than intended.

Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn và hứa như sau : "Thưa Tôn giả, hăy nói lên điều Tôn giả cần giúp đỡ", và người ấy cho hơn như đă quyết định muốn cho. Nếu từ chỗ đấy mạng chung đi đến chỗ này, dầu người ấy có buôn bán ǵ, buôn bán như vậy được thành tựu ngoài ư muốn.

 

This is the reason, Sariputta, this is the cause why a certain trade, when engaged in by some people, turns out a failure; why the same sort of trade, when engaged in by other people, turns out not as intended; why the same sort of trade, when engaged in by other people, turns out as intended; why the same sort of trade, when engaged in by other people, turns out better than intended."

Này Sàriputta, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất bại. Đây là nhân, đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy, không thành tựu được như ư muốn. Đây là nhân, đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người, do buôn bán như vậy, thành tựu được như ư muốn. Đây là nhân, đây là duyên, này Sàriputta, ở đây, có hạng người do buôn bán như vậy được thành tựu ngoài ư muốn.

<