Then Ven. Sariputta addressed the monks:


Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tỷ-kheo:

 

-"Friend monks."


- "Này các Hiền giả Tỷ-kheo."

 

-"Yes, friend,"
The monks responded to him.


- "Thưa Hiền giả."
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta.

 

Ven. Sariputta said:


Tôn giả Sàriputta nói như sau:

 

-"There are these five ways of subduing hatred by which, when hatred arises in a monk, he should wipe it out completely. Which five?


-" Này các Hiền giả, có năm trừ khử hiềm hận này, ở đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cần phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm?"

 

There is the case where some people are impure in their bodily behavior but pure in their verbal behavior. Hatred for a person of this sort should be subdued.


Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử.

 

There is the case where some people are impure in their verbal behavior but pure in their bodily behavior. Hatred for a person of this sort should also be subdued.


Ở đây, này các Hiền giả, có người khẩu hành không thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử.

 

There is the case where some people are impure in their bodily behavior & verbal behavior, but who periodically experience mental clarity & calm. Hatred for a person of this sort should also be subdued.


Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, nhưng thỉnh thoảng tâm được mở rộng, tâm được tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử.

 

There is the case where some people are impure in their bodily behavior & verbal behavior, and who do not periodically experience mental clarity & calm. Hatred for a person of this sort should also be subdued.


Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, và thỉnh thoảng không được tâm rộng mở, không được tâm tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử.

 

There is the case where some people are pure in their bodily behavior & their verbal behavior, and who periodically experience mental clarity & calm. Hatred for a person of this sort should also be subdued.


Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, và thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiền giả, hiềm hận cần phải trừ khử.

 

Now as for a person who is impure in his bodily behavior but pure in his verbal behavior, how should one subdue hatred for him?


Ở đây, này các Hiền giả, người này thân hành không thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần được trừ khử?

 

Just as when a monk who makes use of things that are thrown away sees a rag in the road: Taking hold of it with his left foot and spreading it out with his right, he would tear off the sound part and go off with it. In the same way, when the individual is impure in his bodily behavior but pure in his verbal behavior, one should at that time pay no attention to the impurity of his bodily behavior, and instead pay attention to the purity of his verbal behavior. Thus the hatred for him should be subdued.


Ví như, này các Hiền giả, Tỷ-kheo mặc áo lượm từ đống rác, thấy một tấm vải (liệng ở đống rác) trên con đường xe đi, liền lấy chân trái chận lại, lấy chăn mặt kéo tấm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn chánh, làm cho nó có thể sử dụng được rồi cầm lấy mang đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này, với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh; những cái ǵ thuộc về thân hành không thanh tịnh; lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ư; c̣n những ǵ thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ư. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

 

And as for a person who is impure in his verbal behavior, but pure in his bodily behavior, how should one subdue hatred for him?


Ở đây, này các Hiền giả, người này với khẩu hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử?

 

Just as when there is a pool overgrown with slime & water plants, and a person comes along, burning with heat, covered with sweat, exhausted, trembling, & thirsty. He would jump into the pool, part the slime & water plants with both hands, and then, cupping his hands, drink the water and go on his way. In the same way, when the individual is impure in his verbal behavior but pure in his bodily behavior, one should at that time pay no attention to the impurity of his verbal behavior, and instead pay attention to the purity of his bodily behavior. Thus the hatred for him should be subdued.


Ví như, này các Hiền giả, một hồ nước đầy bùn và cây lau. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt năo, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy ngụp lặn trong hồ nước ấy, lấy hai tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lấy bàn tay bụm nước lại, uống rồi ra đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này, với khẩu hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh; những cái ǵ thuộc về khẩu hành không thanh tịnh; lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ư; c̣n những ǵ thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy nên tác ư. Như vậy, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

 

And as for a person who is impure in his bodily behavior & verbal behavior, but who periodically experiences mental clarity & calm, how should one subdue hatred for him?


Ở đây, này các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử ?

 

Just as when there is a little puddle in a cow's footprint, and a person comes along, burning with heat, covered with sweat, exhausted, trembling, & thirsty. The thought would occur to him, 'Here is this little puddle in a cow's footprint. If I tried to drink the water using my hand or cup, I would disturb it, stir it up, & make it unfit to drink. What if I were to get down on all fours and slurp it up like a cow, and then go on my way?' So he would get down on all fours, slurp up the water like a cow, and then go on his way. In the same way, when an individual is impure in his bodily behavior & verbal behavior, but periodically experiences mental clarity & calm, one should at that time pay no attention to the impurity of his bodily behavior...the impurity of his verbal behavior, and instead pay attention to the fact that he periodically experiences mental clarity & calm. Thus the hatred for him should be subdued.


Ví như, này các Hiền giả, ít nước trong dấu chân của con ḅ. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt năo, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy suy nghĩ như sau: "Một ít nước này trong dấu chân con ḅ, nếu ta uống với núm tay hay với cái chén, ta sẽ làm nước ấy dao động và di động, khiến nước không thể uống được. Vậy ta hăy gieo ḿnh xuống với cả bốn thân phần uống nước rồi ra đi". Rồi người ấy gieo ḿnh xuống với cả bốn thân phần, uống nước rồi ra đi. Cũng vậy, này các Hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, với tâm thỉnh thoảng được mở rộng và tịnh tín; những cái ǵ thuộc thân hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ư; những cái ǵ thuộc khẩu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ư; những cái ǵ thuộc tâm thỉnh thoảng được rộng mở và sáng suốt, lúc bấy giờ vị ấy không nên tác ư. Như vậy trong người ấy hiền hận cần phải trừ khử.

 

And as for a person who is impure in his bodily behavior & verbal behavior, and who does not periodically experience mental clarity & calm, how should one subdue hatred for him?


Ở đây, này các Hiền giả, người này với khẩu hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh và thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tín. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử?

 

Just as when there is a sick man — in pain, seriously ill — traveling along a road, far from the next village & far from the last, unable to get the food he needs, unable to get the medicine he needs, unable to get a suitable assistant, unable to get anyone to take him to human habitation. Now suppose another person were to see him coming along the road. He would do what he could out of compassion, pity, & sympathy for the man, thinking, 'O that this man should get the food he needs, the medicine he needs, a suitable assistant, someone to take him to human habitation. Why is that? So that he won't fall into ruin right here.' In the same way, when a person is impure in his bodily behavior & verbal behavior, and who does not periodically experience mental clarity & calm, one should do what one can out of compassion, pity, & sympathy for him, thinking, 'O that this man should abandon wrong bodily conduct and develop right bodily conduct, abandon wrong verbal conduct and develop right verbal conduct, abandon wrong mental conduct and develop right mental conduct. Why is that? So that, on the break-up of the body, after death, he won't fall into the plane of deprivation, the bad destination, the lower realms, purgatory.' Thus the hatred for him should be subdued.


Ví như, này các Hiền giả, có người đau bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa đường, có làng xa trước mặt, có làng xa sau lưng, nó không có được các đồ ăn thích đáng, nó không có được các dược phẩm trị bệnh thích đáng, không có được sự giúp đỡ thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận làng. Một người khác cũng đang đi trên đường thấy người ấy. Người này đối với người ấy khởi lên ḷng từ, khởi lên ḷng thương tưởng, khởi lên ḷng từ mẫn: "Ôi, mong rằng người này được các đồ ăn thích đáng, được các dược phẩm trị bị thích đáng, được các sự giúp đỡ thích đáng, được người hướng dẫn đi đến cuối làng". V́ sao? V́ mong rằng người này ở đây không bị suy tổn, tử vong. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm không được mở rộng và tịnh tín, người như vậy cần phải khởi lên ḷng từ, cần phải khởi lên ḷng thương tưởng, cần phải khởi lên ḷng từ mẫn: "Ôi, mong rằng Tôn Giả này, sau khi đoạn tân thân ác hành cần phải tu tập thân thiện hành, sau khi đoạn tận khẩu ác hành cần phải tu tập khẩu thiện hành, sau khi đoạn tận ư ác hành cần phải tu tập ư thiện hành". V́ sao? V́ mong rằng Tôn giả ấy sau thân hoại mạng chung, không sanh vào cơi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

 

And as for a person who is pure in his bodily behavior & verbal behavior, and who periodically experiences mental clarity & calm, how should one subdue hatred for him?


Ở đây, này các Hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được rộng mở và thịnh tín. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử?

 

Just as when there is a pool of clear water — sweet, cool, & limpid, with gently sloping banks, & shaded on all sides by trees of many kinds — and a person comes along, burning with heat, covered with sweat, exhausted, trembling, & thirsty. Having plunged into the pool, having bathed & drunk & come back out, he would sit down or lie down right there in the shade of the trees. In the same way, when an individual is pure in his bodily behavior & verbal behavior, and periodically experiences mental clarity & calm, one should at that time pay attention to the purity of his bodily behavior...the purity of his verbal behavior, and to the fact that he periodically experiences mental clarity & calm. Thus the hatred for him should be subdued. An entirely inspiring individual can make the mind grow serene.


Ví như, này các Hiền giả, một hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và được nhiều loại cây che bóng. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt năo, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, khát nước. Người ấy sau khi lặn xuống trong hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống nước, nó ra khỏi hồ, liền qua ngồi hay nằm dưới bóng cây. Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được cởi mở tịnh tín. Những ǵ thuộc thân hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ư; những ǵ thuộc khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ư và điều ǵ thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín, lúc bấy giờ cần phải được tác ư. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử.

 

"These are five ways of subduing hatred by which, when hatred arises in a monk, he should wipe it out completely."


Này các Hiền giả, có năm trừ khử hiềm hận này, ở đây Tỷ-kheo có hiềm hận khởi lên cần phải trừ khử một cách hoàn toàn.