[Ebony seated Buddha (by Tilak Samarawickrema, Sri Lanka)]

Access to Insight
Ch́a Khóa Học Phật

Readings in Theravada Buddhism
Tư Liệu Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy

 

 

.


 • TIỂU LUẬN VỀ THỰC TẬP THIỀN 2009.06.24

  Trái Tim và Trí Tuệ hoà hợp - Sự thông thái đạt đến Pháp Thượng Nhân ( Head & Heart Together: Bringing Wisdom to the Brahma-viharas), by Thanissaro Bhikkhu — Việt dịch: Nguyễn Văn Hoa
  Tâm từ, tâm bi, tâm hỉ, tâm  xả tất cả đức tính tốt đó có thể  phát triển với sự tu tập. Để tu tập đạt đến mức độ của bậc thượng nhân, v́ vậy, đ̣i hỏi các công việc khó khăn của khả năng hiểu biết thực sự mang đến tấm ḷng của bạn. 

   

 • Hai Bài Tăng Chi Bộ Kinh

  Kinh Bố Thí - Danna Sutta: Giving (AN 6.37) translated by Thanissaro Bhikkhu — Thế nào là thí vật gồm có sáu phần cho chúng Tỷ-kheo Tăng?

  Kinh Gia Đ́nh - Kula Sutta: A Family (AN 5.199) ttranslated by Thanissaro Bhikkhu -- các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đ́nh, có năm trường hợp, được nhiều công đức

 •  

   

Thư Mục


Ðạo Phật Nguyên Thủy Là Gì?
Bước Đầu Tiên
Phật Giáo Thư Quán
Những Câu Hỏi Thông Thường về Ðạo Phật
Tam Tạng Thánh Ðiển (Pali Canon)
Mục Lục Tác Giả (Các Bài dịch)