"On the occasion when a virtuous person who has gone forth approaches a family, there the people give rise to a great deal of merit by five means. Which five?

 

1. - Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, tại đấy các người do năm trường hợp, được nhiều công đức. Thế nào là năm?

 

"On the occasion when a virtuous person who has gone forth approaches a family, the minds of the people, on seeing him, are brightened. On that occasion the family is practicing the practice leading to heaven.

2. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người sau khi thấy họ tâm được tịnh tín. Này các Tỷ-kheo, như vậy là đưa đến cõi Trời, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

 

"On the occasion when a virtuous person who has gone forth approaches a family, the people rise up to greet him, bow down, give him/her a seat. On that occasion the family is practicing the practice leading to birth in a high family.

3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người đứng dậy, đảnh lễ họ, mời họ ngồi. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đến được sanh vào các gia đình cao sang, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

"On the occasion when a virtuous person who has gone forth approaches a family, the people dispel their stinginess. On that occasion the family is practicing the practice leading to great influence.

4. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người từ bỏ cấu uế của xan tham. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đến đại uy lực, và gia đình ấy trong lúc ấy, đã bước được trên con đường ấy.

"On the occasion when a virtuous person who has gone forth approaches a family, the people share with him/her in line with their ability, in line with their strength. On that occasion the family is practicing the practice leading to great wealth.

5. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người tùy theo khả năng, tùy theo năng lực, san sẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đến tài sản lớn, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

"On the occasion when a virtuous person who has gone forth approaches a family, the people inquire, ask questions, listen to the Dhamma. On that occasion the family is practicing the practice leading to great discernment.

6. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, các người hỏi những câu hỏi, đặt những câu hỏi, nghe pháp. Này các Tỷ-kheo, như vậy đưa đến đại trí tuệ, và gia đình ấy trong lúc ấy đã bước được trên con đường ấy.

"On the occasion when a virtuous person who has gone forth approaches a family, there the people give rise to a great deal of merit by these five means."

Khi nào, này các Tỷ-kheo, các người xuất gia giữ giới đi đến với gia đình, tại đấy các người do năm trường hợp này được nhiều công đức.

 See also: MN 135

 

See also: MN 135

Notes

1.
See Dhp 195-196.
2.
The Thai edition puts this sentence in the singular form, as translated here. The PTS and Burmese editions put it in the plural.
3.
In other words, because one is possessed of the three factors of the donor, and the other — the recipient — is possessed of the three factors of the recipient.

999

 

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

  Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật trình bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | | trở về đầu trang | Home page |