Befriending the Suttas: Tips on Reading the Pali Discourses - Làm bạn với Kinh Điển - Sự lợi ích trong việc đọc kinh điển Pali, by John Bullitt (2001; 40k/10pp.)
Tại sao tôi nên đọc kinh điển? Bài kinh nào tôi nên đọc? Tôi đọc như thế nào?
Why should I read the suttas? Which ones should I read? How should I read them?
Beyond the Tipitaka: A Field Guide to Post-canonical Pali Literature - Ngoài Chánh Tạng - Bản hướng dẫn những tác phẩm được coi là kinh điển Pali, by John Bullitt (2002; 47k/12pp.)
An overview of the Tipitaka commentaries, sub-commentaries, and other classical Theravadan paracanonical texts.
A Guide to Learning the Pali Language - Bài hướng dẫn học tiếng Pali, by John Bullitt (2004; 48k/12pp.)
Một vài đề nghị cho việc khởi đầu học tiếng Pali
Some suggestions for getting started learning Pali.
What is Theravada Buddhism? - Phật Giáo Nguyên Thủy là gì?, by John Bullitt (2005; 34k/8pp.)
An outline of the origins and principal teachings of Theravada Buddhism.