Kinh Tiểu Tụng là sự tổng hợp của một tuyển chọn 9 bài kinh ngắn bao gồn các đề tài cơ bản cho những vị Sa-di và Sa-di-ni. Quyển này bao gồm nhiều đoạn kinh thiết yếu được các vị cư sĩ và các tăng sĩ trong các thiền viện thuộc Phật Giáo Nguyên Thủy trên thế giới tŕ tụng mỗi ngày.

The Khuddakapatha is a collection of nine short passages that may have been designed as a primer for novice monks and nuns. It includes several essential texts that are still chanted daily by laypeople and monastics around the world of Theravada Buddhism.