"Monks, there are these five faculties. Which five?

-The pleasure-faculty,
-The pain-faculty,
-The happiness-faculty,
-The distress-faculty,
-The equanimity-faculty.
Này các Tỷ-kheo, có năm căn này. Thế nào là năm?
-Lạc căn,
-Khổ căn,
-Hỷ căn,
-Ưu căn,
-Xả căn.

 

"And what is the pleasure-faculty? Any physical pleasure, physical comfort born of body-contact to be experienced as pleasure & comfort. That is called the pleasure-faculty.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lạc căn? Này các Tỷ-kheo, cái ǵ lạc thuộc về thân, cái ǵ thích thú thuộc về thân, cái ǵ lạc do thân xúc sanh, cái ǵ thích thú được cảm thọ; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là lạc căn.

 

"And what is the pain-faculty? Any physical pain, physical discomfort born of body-contact to be experienced as pain & discomfort. That is called the pain-faculty.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ căn? Này các Tỷ-kheo, cái ǵ khổ thuộc về thân, cái ǵ không thích thú thuộc về thân, cái ǵ khổ do thân xúc sanh, cái ǵ không thích thú được cảm thọ; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là khổ căn.

 

"And what is the happiness-faculty? Any mental pleasure, mental comfort born of intellect-contact to be experienced as pleasure & comfort. That is called the happiness-faculty.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hỷ căn (somanassa)? Này các Tỷ-kheo, cái ǵ lạc thuộc về tâm, cái ǵ thích thú thuộc về tâm, cái ǵ lạc do ư xúc sanh, cái ǵ thích thú được cảm thọ; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hỷ căn.

 

"And what is the distress-faculty? Any mental pain, mental discomfort born of intellect-contact to be experienced as pain & discomfort. That is called the distress-faculty.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ưu căn? Này các Tỷ-kheo, cái ǵ khổ thuộc về tâm, cái ǵ không thích thú thuộc về tâm, cái ǵ khổ do ư xúc sanh, cái ǵ không thích thú được cảm thọ; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là ưu căn.

 

"And what is the equanimity-faculty? Anything, physical or mental, to be experienced as neither comfort nor discomfort. That is called the equanimity-faculty.Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả căn? Này các Tỷ-kheo, cái ǵ không thích thú và không không thích thú thuộc về thân hay thuộc về tâm được cảm thọ; này các Tỷ-kheo, đây được gọi là xả căn.

 

-"With regard to this, the pleasure-faculty & happiness-faculty are to be seen as a feeling of pleasure.
-The pain-faculty & distress-faculty are to be seen as a feeling of pain.
-The equanimity-faculty is to be seen as a feeling of neither pleasure nor pain.
Thus, by this exposition, the five are three; and the three, five."-Ở đây, này các Tỷ-kheo, cái ǵ thuộc lạc căn và cái ǵ thuộc hỷ căn, cần phải xem là lạc thọ.
-Ở đây, này các Tỷ-kheo, cái ǵ thuộc về khổ căn, và cái ǵ thuộc ưu căn, cần phải xem là khổ thọ.
-Ở đây, cái ǵ thuộc xả căn, cần phải xem là bất khổ bất lạc thọ.
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các căn này, trước năm sau trở thành ba, trước ba sau trở thành năm, tùy theo pháp môn.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |