Then Vacchagotta the wanderer went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One, "Now then, Master Gotama, is the cosmos eternal?"
Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta bạch Thế Tôn: - Thưa Tôn giả Gotama, thế giới có phải là thường c̣n?

 

"That has not been declared by me, Vaccha: 'The cosmos is eternal.'"- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Thế giới là thường c̣n..".

 

"Well then, Master Gotama, is the cosmos not eternal?"Vậy thưa Tôn giả Gotama, thế giới là vô thường?

 

"Vaccha, that too has not been declared by me: 'The cosmos is not eternal.'"- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là vô thường".

 

-"Then is the cosmos finite?".
-"Is the cosmos infinite?".
-"Is the body the same as the soul?".
-"Is the body one thing, and the soul another?".
-"Does the Tathagata exist after death?".
-"Does the Tathagata not exist after death?".
-"Does the Tathagata both exist and not exist after death?".

-Well then, Master Gotama, "Does the Tathagata neither exist nor not exist after death?".-Có phải thế giới là hữu biên.
-Có phải thế giới là vô biên.
-Có phải sinh mạng và thân thể là một.
-Có phải sinh mạng và thân thể là khác.
-Có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết.
-Có phải Như Lai không có tồn tại sau khi chết.
-Có phải Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết.
-Vậy thưa Tôn giả Gotama, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?

 

"Vaccha, that too has not been declared by me: 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death."- Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời: "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

"Now, Master Gotama, what is the cause, what is the reason why — when wanderers of other sects are asked in this way, they answer that 'The cosmos is eternal' or 'The cosmos is not eternal' or 'The cosmos is finite' or 'The cosmos is infinite' or 'The body is the same as the soul' or 'The body is one thing and the soul another' or 'The Tathagata exists after death' or 'The Tathagata does not exist after death' or 'The Tathagata both exists and does not exist after death" or 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death,' yet when Master Gotama is asked in this way, he does not answer that 'The cosmos is eternal' or 'The cosmos is not eternal' or 'The cosmos is finite' or 'The cosmos is infinite' or 'The body is the same as the soul' or 'The body is one thing and the soul another' or 'The Tathagata exists after death' or 'The Tathagata does not exist after death' or 'The Tathagata both exists and does not exist after death" or 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death'?"Thưa Tôn giả Gotama, do nhân ǵ, do duyên ǵ, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, thời trả lời như vầy: "Thế giới là thường c̣n. Thế giới là vô thường. Thế giới là hữu biên. Thế giới là vô biên. Sinh mạng và thân thể là một. Sinh mạng và thân thể là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết. Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"? Do nhân ǵ, do duyên ǵ, thưa Tôn giả Gotama, khi Tôn giả Gotama được hỏi như vậy, lại không trả lời: "Thế giới là thường c̣n.Thế giới là vô thường. Thế giới là hữu biên. Thế giới là vô biên. Sinh mạng và thân thể là một. Sinh mạng và thân thể là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết. Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"?

 

"Vaccha, the members of other sects assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form. That is why, when asked in this way, they answer that 'The cosmos is eternal' or 'The cosmos is not eternal' or 'The cosmos is finite' or 'The cosmos is infinite' or 'The body is the same as the soul' or 'The body is one thing and the soul another' or 'The Tathagata exists after death' or 'The Tathagata does not exist after death' or 'The Tathagata both exists and does not exist after death" or that 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death.'Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là tự ngă, hay tự ngă như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong sắc. Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như vầy: "Thế giới là thường c̣n. Hay thế giới là vô thường. Hay thế giới là hữu biên. Hay thế giới là vô biên. Hay sinh mạng và thân thể là một. Hay sinh mạng và thân thể là khác. Hay Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

"They assume feeling to be the self...Họ quán thọ như là tự ngă, ......

 

"They assume perception to be the self...Họ quán tưởng như là tự ngă, ....

 

"They assume fabrications to be the self...Họ quán hành như là tự ngă, ....

 

"They assume consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness. That is why, when asked in this way, they answer that 'The cosmos is eternal'or 'The cosmos is not eternal' or 'The cosmos is finite' or 'The cosmos is infinite' or 'The body is the same as the soul' or 'The body is one thing and the soul another' or 'The Tathagata exists after death' or 'The Tathagata does not exist after death' or 'The Tathagata both exists and does not exist after death" or or that 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death.'Họ quán thức như là tự ngă, hay tự ngă như là có thức, hay thức ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong thức. Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như vầy: "Thế giới là thường c̣n. Hay thế giới là vô thường. Hay thế giới là hữu biên. Hay thế giới là vô biên. Hay sinh mạng và thân thể là một. Hay sinh mạng và thân thể là khác. Hay Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết.Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

"But the Tathagata, worthy and rightly self-awakened, does not assume form to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form.

C̣n Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, quán sắc không phải là tự ngă, hay tự ngă không phải có sắc, quán sắc không ở trong tự ngă, hay tự ngă không ở trong sắc.

 

"He does not assume feeling to be the self...Như Lai quán thọ không phải là tự ngă,...

 

"He does not assume perception to be the self...Như Lai quán tưởng không phải là tự ngă,...

 

"He does not assume fabrications to be the self...Như Lai quán hành không phải là tự ngă,..

 

"He does not assume consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness. That is why, when asked in this way, he does not answer that 'The cosmos is eternal'or 'The cosmos is not eternal' or 'The cosmos is finite' or 'The cosmos is infinite' or 'The body is the same as the soul' or 'The body is one thing and the soul another' or 'The Tathagata exists after death' or 'The Tathagata does not exist after death' or 'The Tathagata both exists and does not exist after death" or that 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death.'"Như Lai quán thức không phải là tự ngă, hay tự ngă như là có thức, hay thức ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, không có trả lời như vầy: "Thế giới là thường c̣n.Hay thế giới là vô thường. Hay thế giới là hữu biên. Hay thế giới là vô biên. Hay sinh mạng và thân thể là một. Hay sinh mạng và thân thể là khác. Hay Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

The Vacchagotta the wanderer, getting up from his seat, went to Ven. Maha Moggallana and, on arrival, and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he [addressed the same questions to Ven. Maha Moggallana and received exactly the same explanation].Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, nói với Tôn giả Mahà Moggalàna những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Tôn giả Mahà Moggalàna:[ Hỏi những câu tương tự và đă được Tôn giả Moggalàna trả lời tương đồng với câu trả lời của Thế Tôn.]

 

"Amazing, Master Moggallana! Astounding! How the meaning and phrasing of the teacher and disciple agree, coincide, and do not diverge from one another with regard to the supreme teaching! Just now, Master Moggallana, I went to the contemplative Gotama and, on arrival, asked him about this matter, and he answered me with the same words, the same phrasing, as Master Moggallana. Amazing, Master Moggallana! Astounding! How the meaning and phrasing of the teacher and disciple agree, coincide, and do not diverge from one another with regard to the supreme teaching!"Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Moggalàna! V́ rằng, giữa Đạo sư và nam đệ tử, ư nghĩa với ư nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương ḥa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Thưa Tôn giả Moggalàna, nay tôi đi đến Sa-môn Gotama, sau khi đến tôi hỏi về ư nghĩa này. Sa-môn Gotama với những câu văn, với những lời văn đă trả lời về ư nghĩa này giống như Tôn giả Moggalàna. Thật vi diệu thay, Tôn giả Moggalàna! Thật hy hữu thay, Tôn giả Moggalàna! V́ rằng, giữa Đạo sư và nam đệ tử, ư nghĩa với ư nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương ḥa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú.

 

See also: other suttas in the Avyakata Samyutta (and the translator's Introduction); AN 4.42.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |