At Savatthi.
Then, early in the morning, Uppalavanna the nun put on her robes and, taking her bowl & outer robe, went into Savatthi for alms.
When she had gone for alms in Savatthi and had returned from her alms round, after her meal she went to the Grove of the Blind to spend the day. Having gone deep into the Grove of the Blind, she sat down at the foot of a tree for the day's abiding.


Nhân duyên Sàvatthi.
Rồi Tỷ-kheo-ni Uppalavannà vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sàvatthi để khất thực.
Khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni Uppalavannà đi đến rừng Andha để nghỉ ban ngày; sau khi đi sâu vào rừng Andha, đến ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày.

 

Then Mara the Evil One, wanting to arouse fear, horripilation, & terror in her, wanting to make her fall away from concentration, approached her & addressed her in verse:

You've come, nun,
to this sal-tree
with its fine flowering crest,
and stand alone
at its root,
with no one
to match you in beauty.
In your foolishness,
aren't you afraid
of rape?


Ác ma muốn làm cho Tỷ-kheo-ni Uppalavannà run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỷ-kheo-ni Uppalavannà. Sau khi đến, Ác ma nói lên bài kệ này với Tỷ-kheo-ni Uppalavannà:

Này nàng Tỷ-kheo-ni,
Dưới gốc cây tala, 
Đang nở nụ trăm hoa, 
Nàng đến đứng một ḿnh, 
Nhan sắc Nàng tuyệt đẹp, 
Không ai dám sánh bằng! 
Tại đây Nàng đă đến,
Trong tư thế như vậy, 
Nàng ngu dại kia ơi, 
Không sợ cám dỗ sao? 

 

Then the thought occurred to Uppalavanna the nun:
-"Now who has recited this verse — a human being or a non-human one?"
Then it occurred to her:
-"This is Mara the Evil One, who has recited this verse wanting to arouse fear, horripilation, & terror in me, wanting to make me fall away from concentration."


Tỷ-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ:
- "Ai đă nói lên bài kệ này? Người hay là không phải người?"
Tỷ-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ:
- "Đây là Ác ma muốn làm cho ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ Thiền định, đă nói lên bài kệ đó."

 

Then, having understood that "This is Mara the Evil One," she replied to him in verses:

If even a hundred-thousand rapists
came across me like this,
I wouldn't stir a hair.
I'd feel no terror,
	and I'm not afraid of you, Mara,
	even alone like this.

Here — I disappear.
I slip into your belly
or stand between your eyebrows,
	and you
	don't see me.

I have mastery
	over the mind,
have well-developed
	the bases of power.
I'm released from all bonds,
	and not afraid of you,
	my friend.Tỷ-kheo-ni Uppalavannà biết được : "Đây là Ác ma", liền trả lời với bài kệ:

Trăm ngàn người cám dỗ, 
Có đến đây như Ông, 
Mảy lông ta không động, 
Ta không ǵ sợ hăi. 
Ác ma, ta không sợ, 
Ta đứng đây một ḿnh, 

Ta có thể biến mất,
Hay vào bụng các Ông. 
Ta đứng giữa hàng mi, 
Ông không thấy ta được. Với tâm khéo khiếp phục, 
Thần túc khéo tu tŕ, 
Ta thoát mọi trói buộc, 
Ta đâu có sợ Ông? 
Này Hiền giả Ác ma!.

 

Then Mara the Evil One — sad & dejected at realizing, "Uppalavanna the nun knows me" — vanished right there.


Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Uppalavannà đă biết ta", buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |