At Savatthi. There the Blessed One said:
-"One attached is unreleased; one unattached is released. Should consciousness, when taking a stance, stand attached to (a physical) form, supported by form,1 established on form, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation."
Nhân duyên ở Sàvatthi. Thế Tôn nói như sau:
-"Này các Tỷ-kheo, tham luyến là không giải thoát. Do tham luyến sắc, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được an trú. Với sắc là sở duyên, với sắc là trú xứ, (thức) hướng t́m hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh."

 

Should consciousness, when taking a stance, stand attached to feeling, supported by feeling, established on feeling, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.


Do tham luyến thọ, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được an trú. Với thọ là sở duyên, với thọ là trú xứ, (thức) hướng t́m hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh.

 

Should consciousness, when taking a stance, stand attached to perception, supported by perception, established on perception, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.


Do tham luyến tưởng, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được an trú. Với tưởng là sở duyên, với tưởng là trú xứ, (thức) hướng t́m hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh.

 

Should consciousness, when taking a stance, stand attached to fabrications, supported by fabrications, established on fabrications, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.


Do tham luyến hành, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được an trú. Với hành là sở duyên, với hành là trú xứ, (thức) hướng t́m hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh.

 

Were someone to say, 'I will describe a coming, a going, a passing away, an arising, a growth, an increase, or a proliferation of consciousness apart from form, from feeling, from perception, from fabrications,' that would be impossible.


Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Ngoài sắc, ngoài thọ, tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rơ sự đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, sự tăng thịnh hay sự lớn mạnh của thức", sự việc như vậy không xảy ra.

 

-If a monk abandons passion for the property of form, then owing to the abandonment of passion, the support is cut off, and there is no base for form.
-If a monk abandons passion for the property of feeling ...
-If a monk abandons passion for the property of perception ...
-If a monk abandons passion for the property of fabrications ...


-Này Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với sắc giới; do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ của sắc không hiện hữu.
-Này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với thọ giới...
-Này Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với tưởng giới...
-Này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với hành giới...

 

If a monk abandons passion for the property of consciousness, then owing to the abandonment of passion, the support is cut off, and there is no base for consciousness. Consciousness, thus unestablished, not proliferating, not performing any function, is released. Owing to its release, it is steady. Owing to its steadiness, it is contented. Owing to its contentment, it is not agitated. Not agitated, he (the monk) is totally unbound right within. He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.'"


Đối với thức giới; do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu. Không có chỗ y chỉ như vậy, thức không tăng thịnh, không có hành động, được giải thoát; do giải thoát nên được kiên trú; do kiên trú nên được tri túc; do tri túc nên không có ưu năo; do không có ưu năo nên tự ḿnh cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn. Vị ấy biết: "Sanh đă tận, Phạm hạnh đă thành, những việc nên làm đă làm, không c̣n trở lui trạng thái này nữa".

 

Notes

1. "Supported by form": I.e., having form as its object. Similarly for feeling, perception, and fabrications.

See also: SN 12.38; SN 22.54.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |