On one occasion Ven. Ananda and Ven. Udayin were staying near Kosambi in Ghosita's Park.
Then in the evening, Ven. Udayin emerged from his seclusion and went to Ven. Ananda and exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Ananda:
-"In many ways the body has been pointed out, revealed, and announced by the Blessed One [with these words]: 'For this reason the body is not-self. Can consciousness in the same way be declared, taught, described, set forth, revealed, explained, & made plain [with these words]: 'For this reason consciousness is not-self'?"


Một thời Tôn giả Ananda và Tôn giả Udàyi trú ở Kosambi, tại vườn Ghosita.
Rồi Tôn giả Udàyi, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Udàyi thưa với Tôn giả Ananda:
-Thưa Hiền giả Ananda, như Thế Tôn dùng nhiều phương tiện đă nói lên, đă khai mở, đă nêu rơ thân này là vô ngă. Có thể chăng, cũng như vậy tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị rằng thức này cũng vô ngă?

 

It can... Doesn't eye-consciousness arise in dependence on the eye & forms?


Này Hiền giả, có phải do duyên mắt và các sắc khởi lên nhăn thức?

 

-"Yes, friend."


-"Thưa phải, Hiền giả."

 

And if the cause & reason for the arising of eye-consciousness were to cease totally everywhere, totally in every way without remainder, would eye-consciousness be discerned?


-Này Hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên nhăn thức, nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, dưới mọi h́nh thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thời nhăn thức có thể nêu rơ được không?

 

-"No, friend."


-"Thưa không, Hiền giả."

 

It's in this way, friend, that consciousness has been pointed out, revealed, and announced by the Blessed One [with these words]: 'For this reason consciousness is not-self.'


-Với pháp môn này, Thế Tôn đă tuyên thuyết, đă khai mở, đă nêu rơ thức này là vô ngă.

 

"Doesn't ear-consciousness arise in dependence on the ear & sounds?"
"Doesn't nose-consciousness arise in dependence on the nose & aromas?"
"Doesn't tongue-consciousness arise in dependence on the tongue & flavors?"
"Doesn't body-consciousness arise in dependence on the body & tactile sensations?"


-Có phải do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức?
-Có phải do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức?
-Có phải do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức?
-Có phải do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức?

 

Doesn't intellect-consciousness arise in dependence on the intellect & ideas?"


Này Hiền giả, có phải do duyên ư và các pháp khởi lên ư thức?

 

"Yes, friend."


-"Thưa phải, Hiền giả."

 

And if the cause & reason for the arising of intellect-consciousness were to cease totally everywhere, totally in every way without remainder, would intellect-consciousness be discerned?


-Này Hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên ư thức, nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, dưới mọi h́nh thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, thời ư thức có thể nêu rơ được không?

 

-"No, friend."


-"Thưa không, Hiền giả."

 

It's in this way, friend, that consciousness has been pointed out, revealed, and announced by the Blessed One [with these words]: 'For this reason consciousness is not-self.'


-Với pháp môn này, thưa Hiền giả, Thế Tôn đă tuyên thuyết, đă khai mở, đă nêu rơ thức này là vô ngă.


It's just as if a man going around wanting heartwood, seeking heartwood, searching for heartwood, would take a sharp ax and enter a forest. There he would see a large banana tree trunk: straight, young, without shoots. He would cut off the roof, cut off the crown, and unfurl the coil of the stem. There he wouldn't even find softwood, much less heartwood.


Ví như, này Hiền giả, một người cần dùng lơi cây, t́m cầu lơi cây, đi t́m lơi cây, cầm cây búa sắc bén đi vào trong rừng. Ở đấy, người này thấy một thân cây chuối lớn, thẳng, mới lớn và cao. Người ấy chặt đứt rễ cây, chặt đứt xong, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ ngoài ra. Người ấy ở đây không t́m được giác cây, c̣n nói ǵ lơi cây.

 

In the same way, a monk assumes neither a self nor anything pertaining to a self in the six spheres of sensory contact. Assuming in this way, he doesn't cling to anything in the world. Not clinging, he is not agitated. Unagitated, he is totally unbound right within. He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.


Cũng vậy, này Hiền giả, Tỷ-kheo trong sáu xúc xứ, không quán thấy có tự ngă và thuộc ngă. Do thấy như vậy, vị ấy không chấp thủ một cái ǵ ở trong đời. Do không chấp thủ, vị ấy không tham luyến. Do không tham luyến, vị ấy tự ḿnh hoàn toàn tịch tịnh. Vị ấy biết rơ: "Sanh đă tận, Phạm hạnh đă thành, những việc nên làm đă làm, không c̣n trở lui trạng thái này nữa".

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |