Translator's note: Some people have interpreted this sutta as stating that there are many experiences that cannot be explained by the principle of kamma. A casual glance of the alternative factors here — drawn from the various causes for pain that were recognized in the medical treatises of his time — would seem to support this conclusion. However, if we compare this list with his definition of old kamma in SN 25.145, we see that many of the alternative causes are actually the result of past actions. Those that aren't are the result of new kamma. For instance, MN 101 counts asceticism — which produces pain in the immediate present — under the factor harsh treatment. The point here is that old and new kamma do not override other causal factors operating in the universe — such as those recognized by the physical sciences — but instead find their expression within those factors. A second point is that some of the influences of past kamma can be mitigated in the present — a disease caused by bile, for instance, can be cured by medicine that brings the bile back to normal. Similarly with the mind: suffering caused by physical pain can be ended by understanding and abandoning the attachment that led to that suffering. In this way, the Buddha's teaching on kamma avoids determinism and opens the way for a path of practice focused on eliminating the causes of suffering in the here and now.


 

On one occasion the Blessed One was dwelling near Rajagaha in the Bamboo Grove Monastery, the Squirrel's Feeding Place. There Moliyasivaka the wanderer went to the Blessed One and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to the Blessed One,
-"Master Gotama, there are some priests & contemplatives who are of this doctrine, this view: Whatever an individual feels — pleasure, pain, neither-pleasure-nor-pain — is entirely caused by what was done before. Now what does Master Gotama say to that?"


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi du sĩ Moliya Śvaka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Moliya Śvaka thưa với Thế Tôn:
-"Thưa Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la-môn thuyết như sau, thấy như sau: "Con người cảm thọ cảm giác ǵ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ ấy đều do nhân đă làm trong quá khứ". Ở đây, Tôn giả Gotama nói như thế nào?"

 

[The Buddha:] "There are cases where some feelings arise based on bile.1 You yourself should know how some feelings arise based on bile. Even the world is agreed on how some feelings arise based on bile. So any priests & contemplatives who are of the doctrine & view that whatever an individual feels — pleasure, pain, neither-pleasure-nor-pain — is entirely caused by what was done before — slip past what they themselves know, slip past what is agreed on by the world. Therefore I say that those priests & contemplatives are wrong."


Này Śvaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật (semhà). Này Siivaka, hoặc là Ông phải tự ḿnh (sàma) biết rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ mật". Hay là, này Siivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật". Ở đây, này Siivaka, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào thuyết như sau, thấy như sau: "Con người cảm thọ cảm giác ǵ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ đều do nhân đă làm trong quá khứ"; nếu do họ tự ḿnh biết, họ thật sự đi quá xa; nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, Ta tuyên bố rằng các Sa-môn, Bà-la-môn ấy thuộc về tà.

 

There are cases where some feelings arise based on phlegm...
based on internal winds...
based on a combination of bodily humors...

from the change of the seasons...

from uneven2 care of the body...

from harsh treatment...

from the result of kamma.

You yourself should know how some feelings arise from the result of kamma. Even the world is agreed on how some feelings arise from the result of kamma. So any priests & contemplatives who are of the doctrine & view that whatever an individual feels — pleasure, pain, neither pleasure-nor-pain — is entirely caused by what was done before — slip past what they themselves know, slip past what is agreed on by the world. Therefore I say that those priests & contemplatives are wrong.


Này Siivaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát sanh từ đàm (niêm dịch)...
Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ gió...
Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các... nước trong thân thể (sannipitikàni).
Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các thời tiết...
Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các nghịch vận...
Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ các công kích th́nh ĺnh từ bên ngoài vào...
Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ quả dị thục của nghiệp...
Do quả dị thục của nghiệp, này Siivaka, ở đây, một số cảm thọ được khởi lên. Này Siivaka, hoặc là Ông phải tự ḿnh biết rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên v́ kết quả dị thục của nghiệp". Hay là, này Siivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự thật rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên v́ kết quả dị thục của nghiệp". Ở đây, này Siivaka, những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào thuyết như sau, thấy như sau: "Con người cảm thọ cảm giác ǵ, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ đều do nhân đă làm trong quá khứ"; nếu do họ tự ḿnh biết, họ thật sự đi quá xa; nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, Ta tuyên bố rằng các Sa-môn, Bà-la-môn ấy thuộc về tà.

 

When this was said, Moliyasivaka the wanderer said to the Blessed One:
-"Magnificent, lord! Magnificent! Just as if he were to place upright what was overturned, to reveal what was hidden, to point out the way to one who was lost, or to carry a lamp into the dark so that those with eyes could see forms, in the same way has the Blessed One — through many lines of reasoning — made the Dhamma clear. I go to the Blessed One for refuge, to the Dhamma, & to the community of monks. May the Blessed One remember me as a lay follower who has gone for refuge from this day forward, for life."


Khi được nói vậy, du sĩ Moliya Siivaka bạch Thế Tôn:
-" Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những ǵ bị quăng ngă xuống, phơi bày ra những ǵ bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đă được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện tŕnh bày giải thích. Con xin quy y Phật, xin quy y giáo Pháp, xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng!

 

Bile, phlegm, wind, a combination,
Season, 
    uneven, 
         harsh treatment,
and through the result of kamma as the eighth.3

 

Mật, niêm dịch và gió, 
Sự gặp gỡ các loại nước, 
Sự thay đổi thời tiết, 
Sự gặp gỡ các nghịch vận, 
Sự công kích th́nh ĺnh,
Nghiệp quả là thứ tám. 

 

Notes

1. I.e., diseases and pains that come from a malfunction of the gall bladder.

2. "Out-of-tune."

3. This concluding verse seems to have been added by the compilers of the Canon as a mnemonic device.

See also: MN 101; "Kamma and the Ending of Kamma" in The Wings to Awakening.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |

#TIPITAKA_ABBREV#="AN"