Once the Blessed One was staying at Kosambi in the Simsapa forest.
Then, picking up a few Simsapa leaves with his hand, he asked the monks,
-"What do you think, monks: Which are more numerous, the few Simsapa leaves in my hand or those overhead in the Simsapa forest?"
Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại rừng simsapà.
Rồi Thế Tôn lấy tay nhặt lên một ít lá simsapà, rồi bảo các Tỷ-kheo :
- Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, cái ǵ là nhiều hơn, một số ít lá simsapà mà Ta nắm lấy trong tay, hay lá trong rừng simsapà ?

 

"The leaves in the hand of the Blessed One are few in number, lord. Those overhead in the forest are far more numerous."Thật là quá ít, bạch Thế Tôn, một ít lá simsapà mà Thế Tôn nắm lấy trong tay, và thật là quá nhiều lá trong rừng simsapà.

 

"In the same way, monks, those things that I have known with direct knowledge but have not taught are far more numerous [than what I have taught]. And why haven't I taught them? Because they are not connected with the goal, do not relate to the rudiments of the holy life, and do not lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding. That is why I have not taught them.Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thật là quá nhiều, những ǵ Ta đă thắng tri mà không nói cho các Ông ! Thật là quá ít những ǵ mà Ta đă nói ra! Nhưng tại sao, này các Tỷ-kheo, Ta lại không nói ra những điều ấy ? V́ rằng, này các Tỷ-kheo, những điều ấy không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta không nói lên những điều ấy.

 

"And what have I taught? 'This is stress... This is the origination of stress... This is the cessation of stress... This is the path of practice leading to the cessation of stress': This is what I have taught. And why have I taught these things? Because they are connected with the goal, relate to the rudiments of the holy life, and lead to disenchantment, to dispassion, to cessation, to calm, to direct knowledge, to self-awakening, to Unbinding. This is why I have taught them.Và này các Tỷ-kheo, điều ǵ mà Ta nói ? "Đây là Khổ", này các Tỷ-kheo, là điều Ta nói. "Đây là Khổ tập", là điều Ta nói. "Đây là Khổ diệt", là điều Ta nói. "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt", là điều Ta nói. Nhưng tại sao, này các Tỷ-kheo, Ta lại nói ra những điều ấy ? V́ rằng, này các Tỷ-kheo, những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta nói lên những điều ấy.

 

"Therefore, monks, your duty is the contemplation, 'This is stress.
-Your duty is the contemplation, This is the origination of stress.
-Your duty is the contemplation, This is the cessation of stress.'
-Your duty is the contemplation, 'This is the path of practice leading to the cessation of stress.'"


Do vậy, này Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rơ biết : "Đây là Khổ"
-Một cố gắng cần phải làm để rơ biết : "Đây là Khổ tập"
-Một cố gắng cần phải làm để rơ biết : "Đây là Khổ diệt"
-Một cố gắng cần phải làm để rơ biết : "Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt".