On one occasion Ven. Sariputta and Ven. Maha Kotthita were staying near Varanasi in the Game Refuge at Isipatana. Then in the evening, Ven. Maha Kotthita emerged from his seclusion and went to Ven. Sariputta and exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sariputta:
-"Now then, friend Sariputta, does the Tathagata exist after death?"
Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Kotthika trú ở Barànasi, tại Isipatana, trong vườn Nai. Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ chỗ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Mahà Kotthika nói với Tôn giả Sàriputta:
-" Thưa Hiền giả Sàriputta, Như Lai có tồn tại sau khi chết hay không"?

 

"That, friend, has not been declared by the Blessed One: 'The Tathagata exists after death.'"- Thưa Hiền giả, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có tồn tại sau khi chết".

 

"Well then, friend Sariputta, does the Tathagata not exist after death?"- Thế là, thưa Hiền giả, Như Lai không tồn tại sau khi chết?

 

"Friend, that too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathagata does not exist after death.'"- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai không tồn tại sau khi chết".

 

"Then does the Tathagata both exist and not exist after death?"- Thế là, thưa Hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết?

 

"That has not been declared by the Blessed One: 'The Tathagata both exists and does not exist after death.'"- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết".

 

"Well then, does the Tathagata neither exist nor not exist after death?"- Thế là, thưa Hiền giả, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?

 

"That too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death.'"- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

"Now, friend Sariputta, when asked if the Tathagata exists after death, you say, 'That has not been declared by the Blessed One: "The Tathagata exists after death."' When asked if the Tathagata does not exist after death... both exists and does not exist after death... neither exists nor does not exist after death, you say, 'That too has not been declared by the Blessed One: "The Tathagata neither exists nor does not exist after death."' Now, what is the cause, what is the reason, why that has not been declared by the Blessed One?"Được hỏi: "Thưa Hiền giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn không trả lời: ‘Như Lai có tồn tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thưa Hiền giả, thế là Như Lai không tồn tại sau khi chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: ‘Như Lai không tồn tại sau khi chết’". Được hỏi: "Thế là, thưa Hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: ‘Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thưa Hiền giả, thế là Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: ‘Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"". Thưa Hiền giả, do nhân ǵ, do duyên ǵ, Thế Tôn lại không trả lời?

 

"For one whose passion for form has not been removed, whose desire... affection... thirst... fever... craving for form has not been removed, there occurs the thought, 'The Tathagata exists after death' or 'The Tathagata does not exist after death' or 'The Tathagata both exists and does not exist after death' or 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death.'Thưa Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối với sắc, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái, chưa đoạn trừ khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ khát ái, thời người ấy có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

"For one whose passion for feeling has not been removed...Này Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối với thọ, ...

 

"For one whose passion for perception has not been removed...Này Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối với tưởng, ...."For one whose passion for fabrications has not been removed...Này Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối với hành, ....

 

"For one whose passion for consciousness has not been removed, whose desire... affection... thirst... fever... craving for consciousness has not been removed, there occurs the thought, 'The Tathagata exists after death' or 'The Tathagata does not exist after death' or 'The Tathagata both exists and does not exist after death' or 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death.'Thưa Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối với thức, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái chưa đoạn trừ khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ khát ái, thời người ấy có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

"But for one whose passion for form has been removed, whose desire... affection... thirst... fever... craving for form has been removed, the thought, 'The Tathagata exists after death' or 'The Tathagata does not exist after death' or 'The Tathagata both exists and does not exist after death' or 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death' doesn't occur.Này Hiền giả, đối với ai đă đoạn trừ tham đối với sắc, đă đoạn trừ dục, đă đoạn trừ ái, đă đoạn trừ khát, đă đoạn trừ nhiệt tâm, đă đoạn trừ khát ái, người ấy sẽ không có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

"For one whose passion for feeling has been removed...Này Hiền giả, đối với ai đă đoạn trừ ḷng tham đối với thọ, ....

 

"For one whose passion for perception has been removed...Này Hiền giả, đối với ai đă đoạn trừ ḷng tham đối với tưởng, ...

 

"For one whose passion for fabrications has been removed...Này Hiền giả, đối với ai đă đoạn trừ ḷng tham đối với hành,...

 

"For one whose passion for consciousness has been removed, whose desire... affection... thirst... fever... craving for consciousness has been removed, the thought, 'The Tathagata exists after death' or 'The Tathagata does not exist after death' or 'The Tathagata both exists and does not exist after death' or 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death' doesn't occur.Này Hiền giả, đối với ai đă đoạn trừ ḷng tham đối với thức,đă đoạn trừ dục, đă đoạn trừ ái, đă đoạn trừ khát, đă đoạn trừ nhiệt tâm, đă đoạn trừ khát ái, thời người ấy không có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau chết. Hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

"This is the cause, this is the reason, why that has not been declared by the Blessed One."Này Hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lư do mà Thế Tôn không trả lời vấn đề ấy.

 

See also: other suttas in the Avyakata Samyutta (and the translator's Introduction); AN 4.42.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |