Develop concentration, monks. A concentrated monk discerns things as they actually are present.
And what does he discern as it actually is present?


Ny cc Tỷ-kheo, hy tu tập Thiền định. Ny cc Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo được Thiền định, hiểu r như thật. V hiểu r như thật ci g?

 

-He discerns, as it actually is present, that 'The eye is inconstant'...
-He discerns, as it actually is present, that 'Forms are inconstant'...
-He discerns, as it actually is present, that 'Eye-consciousness is inconstant'...
-He discerns, as it actually is present, that 'Eye-contact is inconstant'...
'Whatever arises in dependence on eye-contact, experienced either as pleasure, as pain, or as neither-pleasure-nor-pain, that too is inconstant.'


-Như thật hiểu r mắt l v thường,

-Như thật hiểu r cc sắc l v thường,

-Như thật hiểu r nhn thức l v thường,

-Như thật hiểu r nhn xc l v thường.

Phm duyn nhn xc khởi ln cảm thọ g, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; như thật hiểu r cảm thọ ấy l v thường.

 

-He discerns, as it actually is present, that 'The ear is inconstant'...
-He discerns, as it actually is present, that 'The nose is inconstant'...
-He discerns, as it actually is present, that 'The tongue is inconstant'...
-He discerns, as it actually is present, that 'The body is inconstant


-Như thật hiểu r tai l v thường,...

-Như thật hiểu r mũi l v thường,...

-Như thật hiểu r lưỡi l v thường,...

-Như thật hiểu r thn l v thường,...

 

He discerns, as it actually is present, that 'The intellect is inconstant'... 'Ideas are inconstant'... 'Intellect-consciousness is inconstant'... 'Intellect-contact is inconstant'... 'Whatever arises in dependence on intellect-contact, experienced either as pleasure, as pain, or as neither-pleasure-nor-pain, that too is inconstant.'


Như thật hiểu r l v thường, như thật hiểu r cc php l v thường, như thật hiểu r nhn thức l v thường, như thật hiểu r nhn xc l v thường. Phm duyn xc, khởi ln cảm thọ g, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; như thật hiểu r cảm thọ ấy l v thường.

 

So develop concentration, monks. A concentrated monk discerns things as they actually are present.


Ny cc Tỷ-kheo, hy tu tập Thiền định. Ny cc Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo được Thiền định, hiểu r như thật.

 Chủ bin v điều hnh: TT Thch Gic Đẳng.

 Những đng gp dịch thuật xin gửi về TT Thch Gic Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngy: Thứ Su 08-11-2006

Kỹ thuật trnh by: Minh Hạnh & Thiện Php

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |