"Once a hawk suddenly swooped down on a quail and seized it.
Then the quail, as it was being carried off by the hawk, lamented:
'O, just my bad luck and lack of merit that I was wandering out of my proper range and into the territory of others! If only I had kept to my proper range today, to my own ancestral territory, this hawk would have been no match for me in battle.'
Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, một con chim ưng cái th́nh ĺnh vồ xuống và chụp lấy một con chim cút.
Rồi này các Tỷ-kheo, con chim cút bị con chim ưng cái bắt, than khóc như sau:
"- Như thế này, thật bất hạnh cho tôi! Thật thiếu công đức cho tôi! V́ rằng tôi đă đi không phải chỗ hành xứ của ḿnh, đi vào cảnh giới của người khác. Nếu tôi đi trong chỗ hành xứ của tôi, trong cảnh giới của cha mẹ tôi, thời con chim ưng này không thể hơn tôi, nếu phải đánh nhau".

 

"'But what is your proper range?' the hawk asked. 'What is your own ancestral territory?'- Này Chim cút, thế nào là chỗ hành xứ của ngươi, thế nào là cảnh giới của cha mẹ ngươi?

 

"'A newly plowed field with clumps of earth all turned up.'- "Là vạt đất được lưỡi cày xới lên".

 

"So the hawk, without bragging about its own strength, without mentioning its own strength, let go of the quail. 'Go, quail, but even when you have gone there you won't escape me.'Rồi này các Tỷ-kheo, con chim ưng cái không có siết mạnh sức mạnh của ḿnh, không có bóp chặt sức mạnh của ḿnh, thả con chim cút rồi nói:
- "Hăy đi, này Chim cút. Sau khi đi tại chỗ ấy, ta sẽ không thả cho ngươi".

 

"Then the quail, having gone to a newly plowed field with clumps of earth all turned up and climbing up on top of a large clump of earth, stood taunting the hawk, 'Now come and get me, you hawk! Now come and get me, you hawk!'Rồi này các Tỷ-kheo, con chim cút đi đến vạt đất được lưỡi cày xới lên, leo lên một ḥn đất lớn, đứng trên ấy và nói với con chim ưng:
"- Này, hăy đến ta, Chim ưng! Này, hăy đến ta, này Chim ưng!"

 

"So the hawk, without bragging about its own strength, without mentioning its own strength, folded its two wings and suddenly swooped down toward the quail. When the quail knew, 'The hawk is coming at me full speed,' it slipped behind the clump of earth, and right there the hawk shattered its own breast.Rồi này các Tỷ-kheo, con chim ưng cái siết mạnh sức mạnh của ḿnh, bóp chặt sức mạnh của ḿnh, xếp cả hai cánh, th́nh ĺnh vồ lấy con chim cút. Này các Tỷ-kheo, khi con chim cút biết được: "Con chim ưng này đang vồ mạnh xuống ta", liền nấp sau ḥn đất ấy. Này các Tỷ-kheo, ở đây, con chim ưng bị bể ngực.

 

"This is what happens to anyone who wanders into what is not his proper range and is the territory of others.Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với ai đi tới chỗ không phải hành xứ của ḿnh, đi đến cảnh giới của người khác.

 

"For this reason, you should not wander into what is not your proper range and is the territory of others. In one who wanders into what is not his proper range and is the territory of others, Mara gains an opening, Mara gains a foothold. And what, for a monk, is not his proper range and is the territory of others? The five strands of sensuality. Which five?


-Forms cognizable by the eye — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing.
-Sounds cognizable by the ear...
-Aromas cognizable by the nose...
-Flavors cognizable by the tongue...
-Tactile sensations cognizable by the body — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing.
These, for a monk, are not his proper range and are the territory of others.Do vậy, này các Tỷ-kheo, chớ có đi đến chỗ không phải hành xứ của ḿnh, chỗ cảnh giới của người khác. Này các Tỷ-kheo, đi đến chỗ không phải hành xứ của ḿnh, đi đến cảnh giới của người khác, thời Ác ma nắm được cơ hội, Ác ma nắm được đối tượng.
Này các Tỷ-kheo, chỗ nào không phải hành xứ của Tỷ-kheo? Chỗ nào là cảnh giới của người khác? Chính là năm dục công đức. Thế nào là năm?
-Có các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn.
-Có các tiếng do tai nhận thức...
-Có các hương do mũi nhận thức...
-Có các vị do lưỡi nhận thức...
-Có các xúc do thân nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn.
Này các Tỷ-kheo, đây là chỗ không phải hành xứ của Tỷ-kheo, chỗ cảnh giới của người khác.

 

"Wander, monks, in what is your proper range, your own ancestral territory. In one who wanders in what is his proper range, his own ancestral territory, Mara gains no opening, Mara gains no foothold. And what, for a monk, is his proper range, his own ancestral territory? The four frames of reference. Which four? There is the case where a monk:


He remains focused on the body in & of itself — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.
He remains focused on feelings in & of themselves...
He remains focused on mind in & of itself...
He remains focused on mental qualities in & of themselves — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.
This, for a monk, is his proper range, his own ancestral territory."Này các Tỷ-kheo, hăy đi đến chỗ hành xứ của ḿnh, chỗ cảnh giới của cha mẹ ḿnh. Này các Tỷ-kheo, đi đến chỗ hành xứ của ḿnh, đến cảnh giới của cha mẹ ḿnh, thời Ác ma không nắm được cơ hội, không nắm được đối tượng. Và này các Tỷ-kheo, chỗ nào là chỗ hành xứ của Tỷ-kheo? Chỗ nào là cảnh giới của cha mẹ? Chính là bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo:
-Trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời;

-Trú, quán thọ trên các thọ...;
-Trú, quán tâm trên tâm...;
-Trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời.

Này các Tỷ-kheo, đây là chỗ hành xứ của ḿnh, chỗ cảnh giới của cha mẹ ḿnh.

 

See also: SN 47.7

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |