I have heard that:
on one occasion the Blessed One was staying in Savatthi, at the Eastern Gatehouse.
There he addressed Ven. Sariputta:
"Sariputta, do you take it on conviction that the faculty of conviction, when developed & pursued, gains a footing in the Deathless, has the Deathless as its goal & consummation?
Do you take it on conviction that the faculty of persistence...
Do you take it on conviction that the faculty ofmindfulness...
Do you take it on conviction that the faculty ofconcentration...
Do you take it on conviction that the faculty ofdiscernment, when developed & pursued, gains a footing in the Deathless, has the Deathless as its goal & consummation?"
Như vầy tôi nghe :
Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, tại Pubbakotthaka.
Tại đấy, Thế Tôn bảo Tôn giả Sàriputta:

Ông có tin không, này Sàriputta, tín căn được tu tập, được làm cho sung măn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh.?
Ông có tin không, này Sàriputta, tấn căn được tu tập,....
Ông có tin không, này Sàriputta, niệm căn được tu tập,.....
Ông có tin không, này Sàriputta, định căn được tu tập,.....
Ông có tin không, này Sàriputta, tuệ căn được tu tập, được làm cho sung măn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh?

 

-"Lord, it's not that I take it on conviction in the Blessed One that the faculty of conviction... persistence... mindfulness... concentration... discernment, when developed & pursued, gains a footing in the Deathless, has the Deathless as its goal & consummation.


-Those who have not known, seen, penetrated, realized, or attained it by means of discernment would have to take it on conviction in others that the faculty of conviction... persistence... mindfulness... concentration... discernment, when developed & pursued, gains a footing in the Deathless, has the Deathless as its goal & consummation; whereas those who have known, seen, penetrated, realized, & attained it by means of discernment would have no doubt or uncertainty that the faculty of conviction... persistence... mindfulness... concentration... discernment, when developed & pursued, gains a footing in the Deathless, has the Deathless as its goal & consummation.

-And as for me, I have known, seen, penetrated, realized, & attained it by means of discernment. I have no doubt or uncertainty that the faculty of conviction... persistence... mindfulness... concentration... discernment, when developed & pursued, gains a footing in the Deathless, has the Deathless as its goal & consummation."-Ở đây, bạch Thế Tôn, con không đi với ḷng tin của Thế Tôn, rằng tín căn được tu tập, được làm cho sung măn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh.(..tấn căn ...niệm căn....định căn...). tuệ căn được tu tập, được làm cho sung măn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh.
-Với những ai, bạch Thế Tôn, không chứng trí, không thấy, không hiểu, không chứng ngộ, không đạt tới với trí tuệ; họ cần đi với ḷng tin của kẻ khác (tin rằng) : "Tín căn..(..tấn căn ...niệm căn....định căn...)... tuệ căn được tu tập, được làm cho sung măn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh". C̣n với những ai, bạch Thế Tôn, đă chứng tri, đă thấy, đă hiểu, đă chứng ngộ, đă đạt tới với trí tuệ; những người ấy, ở đây, không có nghi ngờ, không có phân vân (tin rằng): "Tín căn... tuệ căn được tu tập, được làm cho sung măn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh".
-C̣n con, bạch Thế Tôn, đă chứng tri, đă thấy, đă hiểu, đă chứng ngộ, đă đạt tới với trí tuệ; con ở đây, không có nghi ngờ, không có phân vân (tin rằng): "Tín căn..(..tấn căn ...niệm căn....định căn...)... tuệ căn được tu tập, được làm cho sung măn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh".

 

-"Excellent, Sariputta. Excellent. Those who have not known, seen, penetrated, realized, or attained it by means of discernment would have to take it on conviction in others that the faculty of conviction... persistence... mindfulness... concentration... discernment, when developed & pursued, gains a footing in the Deathless, has the Deathless as its goal & consummation;

-Whereas those who have known, seen, penetrated, realized, & attained it by means of discernment would have no doubt or uncertainty that the faculty of conviction... persistence... mindfulness... concentration... discernment, when developed & pursued, gains a footing in the Deathless, has the Deathless as its goal & consummation."-Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Với những ai, này Sàriputta, không chứng tri, không thấy, không hiểu, không chứng ngộ, không đạt tới với trí tuệ; ở đây, họ cần đi với ḷng tin của kẻ khác (tin rằng): "Tín căn..(..tấn căn ...niệm căn....định căn...)... tuệ căn được tu tập, được làm cho sung măn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh".
-Và c̣n với những ai, này Sàriputta, đă chứng tri, đă thấy, đă hiểu, đă chứng ngộ, đă đạt tới với trí tuệ; những người ấy, ở đây không có nghi ngờ, không có phân vân (tin rằng): "Tín căn..(..tấn căn ...niệm căn....định căn...)... tuệ căn được tu tập, được làm cho sung măn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm mục đích, lấy bất tử làm cứu cánh".

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |