At Savatthi.
-Monks, eye-contact is inconstant, changeable, alterable.
-Ear-contact...
-Nose-contact...
-Tongue-contact...
-Body-contact...
-Intellect-contact is inconstant, changeable, alterable.


Nhân duyên tại Sàvatthi. - Này các Tỷ-kheo, nhăn xúc là vô thường, biến hoại, đổi khác.
-Nhĩ xúc là vô thường, biến hoại, đổi khác.
-Tỷ xúc là vô thường, biến hoại, đổi khác.
-Thiệt xúc là vô thường, biến hoại, đổi khác.
-Thân xúc là vô thường, biến hoại, đổi khác.
-Ư xúc là vô thường, biến hoại, đổi khác

 

One who has conviction & belief that these phenomena are this way is called a faith-follower: one who has entered the orderliness of rightness, entered the plane of people of integrity, transcended the plane of the run-of-the-mill. He is incapable of doing any deed by which he might be reborn in hell, in the animal womb, or in the realm of hungry shades. He is incapable of passing away until he has realized the fruit of stream-entry.


- Này các Tỷ-kheo, ai có ḷng tin, có tín giải đối với những pháp này; vị ấy được gọi là Tùy tín hành, đă nhập Chánh tánh, đă nhập Chân nhân địa, đă vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những hành động ǵ, do làm hành động ấy phải sanh vào địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ; một vị không có thể mệnh chung mà không chứng quả Dự lưu.

 

One who, after pondering with a modicum of discernment, has accepted that these phenomena are this way is called a Dhamma-follower: one who has entered the orderliness of rightness, entered the plane of people of integrity, transcended the plane of the run-of-the-mill. He is incapable of doing any deed by which he might be reborn in hell, in the animal womb, or in the realm of hungry shades. He is incapable of passing away until he has realized the fruit of stream-entry.


Với ai, này các Tỷ-kheo, kham nhẫn một ít Thiền quán, như vậy với trí tuệ và những pháp này; vị ấy được gọi là Tùy pháp hành, đă nhập Chánh tánh, đă nhập Chân nhân địa, đă vượt phàm phu địa. Vị ấy không có thể làm những hành động ǵ, do làm hành động ấy, phải sanh vào địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ; một vị không có thể mệnh chung mà không chứng quả Dự lưu.

 

One who knows and sees that these phenomena are this way is called a stream-enterer, steadfast, never again destined for states of woe, headed for self-awakening.


Với ai, này các Tỷ-kheo, đối với những pháp này, biết rơ như vậy, thấy như vậy, vị ấy được gọi là đă chứng Dự lưu, không c̣n bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ.

 

See also: Other suttas from the Okkanta Samyutta; the Study Guides on stream-entry.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |