-"Monks, I will teach you the All as a phenomenon to be abandoned. Listen & pay close attention. I will speak."


-"Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về pháp đưa đến đoạn tận tất cả. Hăy lắng nghe."

 

"As you say, lord," the monks responded.


-"Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Các Tỷ kheo vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One said:
- "And which All is a phenomenon to be abandoned? The eye is to be abandoned. 1 Forms are to be abandoned. Consciousness at the eye is to be abandoned. Contact at the eye is to be abandoned. And whatever there is that arises in dependence on contact at the eye — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too is to be abandoned.Thế Tôn nói như sau:
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến đoạn tận tất cả? -Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận. Các sắc cần phải đoạn tận. Nhăn thức cần phải đoạn tận. Nhăn xúc cần phải đoạn tận. Do duyên nhăn xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận.

 

The ear is to be abandoned. Sounds are to be abandoned. Consciousness at the ear is to be abandoned. Contact at the ear is to be abandoned. And whatever there is that arises in dependence on contact at the ear — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too is to be abandoned.


Tai cần phải đoạn tận. Các tiếng cần phải đoạn tận. Nhĩ thức cần phải đoạn tận, nhĩ xúc cần phải đoạn tận. Do duyên nhĩ xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận.

 

The nose is to be abandoned. Aromas are to be abandoned. Consciousness at the nose is to be abandoned. Contact at the nose is to be abandoned. And whatever there is that arises in dependence on contact at the nose — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too is to be abandoned.


Mũi cần phải đoạn tận. Các hương cần phải đoạn tận. Tỷ thức cần phải đoạn tận, tỷ xúc cần phải đoạn tận. Do duyên tỷ xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận.

 

The tongue is to be abandoned. Flavors are to be abandoned. Consciousness at the tongue is to be abandoned. Contact at the tongue is to be abandoned. And whatever there is that arises in dependence on contact at the tongue — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too is to be abandoned.


Lưỡi cần phải đoạn tận. Các vị cần phải đoạn tận. Thiệt thức cần phải đoạn tận, thiệt xúc cần phải đoạn tận. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận.

 

The body is to be abandoned. Tactile sensations are to be abandoned. Consciousness at the body is to be abandoned. Contact at the body is to be abandoned. And whatever there is that arises in dependence on contact at the body — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too is to be abandoned.


Thân cần phải đoạn tận. Các xúc cần phải đoạn tận. Thân thức cần phải đoạn tận, thân xúc cần phải đoạn tận. Do duyên thân xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận.

 

The intellect is to be abandoned. Ideas are to be abandoned. Consciousness at the intellect is to be abandoned. Contact at the intellect is to be abandoned. And whatever there is that arises in dependence on contact at the intellect — experienced as pleasure, pain or neither-pleasure-nor-pain — that too is to be abandoned.


Ư cần phải đoạn tận. Các pháp cần phải đoạn tận. Ư thức cần phải đoạn tận, ư xúc cần phải đoạn tận. Do duyên ư xúc khởi lên cảm thọ ǵ, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận.

 

"This is called the All as a phenomenon to be abandoned."


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn tận tất cả.

 

Note

1. To abandon the eye, etc., here means to abandon passion and desire for these things.

See also: SN 35.23

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |