At Savatthi.
There the Blessed One said, "I tell you, monks: It is for one who knows & sees that there is the ending of the effluents. For one who knows what & sees what is there the ending of the effluents?
-Such is form, such its origination, such its passing away.

-Such is feeling...
-Such is perception...
-Such are fabrications...
-Such is consciousness, such its origination, such its passing away.'
It is for one who knows & sees in this way that there is the ending of the effluents.


Nhân duyên ở Sàvatthi.
Do biết, do thấy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố sự đoạn tận các lậu hoặc, không phải do không biết, do không thấy. Do biết cái ǵ, thấy cái ǵ, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận?
-Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt.
-Đây là thọ...
-Đây là tưởng...
-Đây là các hành...
-Đây là thức. Đây là thức tập khởi. Đây là thức đoạn diệt.
Do biết như vậy, do thấy như vậy, này các Tỷ-kheo, các lậu hoặc được đoạn tận.

 

Even though this wish may occur to a monk who dwells without devoting himself to development — 'O that my mind might be released from effluents through lack of clinging!' — still his mind is not released from the effluents through lack of clinging.

Why is that? From lack of developing, it should be said. Lack of developing what?
-The four frames of reference,
-The four right exertions,
-The four bases of power,
-The five faculties,
-The five strengths,
-The seven factors for Awakening,
-The noble eightfold path.


Này các Tỷ-kheo, như có Tỷ-kheo sống không chí tâm trong sự tu tập, khởi lên ước muốn như sau: "Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu, hoặc không có chấp thủ!" Tuy vậy, tâm của vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.
V́ sao? Phải nói rằng v́ vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái ǵ?
-Không có tu tập Bốn niệm xứ.
-Không có tu tập Bốn chánh cần.
-Không có tu tập Bốn như ư túc.
-Không có tu tập Năm căn.
-Không có tu tập Năm lực.
-Không có tu tập Bảy bồ, đề phần.
-Không có tu tập Thánh đạo Tám ngành.

 

Suppose a hen has eight, ten, or twelve eggs: If she doesn't cover them rightly, warm them rightly, or incubate them rightly.

Then even though this wish may occur to her —
-'O that my chicks might break through the egg shells with their spiked claws or beaks and hatch out safely!' — still it is not possible that the chicks will break through the egg shells with their spiked claws or beaks and hatch out safely.


Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không được ấp nóng đúng cách, không được ấp dưỡng đúng cách.
Dầu cho con gà mái ấy khởi lên ư muốn:
-"Mong rằng những con gà con của ta, với chân, móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn"; tuy vậy các con gà con ấy không có thể, với chân, móng, đỉnh đầu hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn.

 

Why is that? Because the hen has not covered them rightly, warmed them rightly, or incubated them rightly.
In the same way, even though this wish may occur to a monk who dwells without devoting himself to development — 'O that my mind might be released from effluents through lack of clinging!' — still his mind is not released from the effluents through lack of clinging.
Why is that? From lack of developing, it should be said. Lack of developing what? The four frames of reference, the four right exertions, the four bases of power, the five faculties, the five strengths, the seven factors for Awakening, the noble eightfold path.


V́ sao? Này các Tỷ-kheo, tám, mười hay mười hai trứng gà ấy không được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không chí tâm trong sự tu tập. Dầu cho vị ấy có khởi lên ư muốn: "Mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.
V́ sao? Phải nói rằng, v́ vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái ǵ? Không có tu tập Bốn niệm xứ... Không có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành.

 

Even though this wish may not occur to a monk who dwells devoting himself to development — 'O that my mind might be released from effluents through lack of clinging!' — still his mind is released from the effluents through lack of clinging.
Why is that? From developing, it should be said. Developing what? The four frames of reference, the four right exertions, the four bases of power, the five faculties, the five strengths, the seven factors for Awakening, the noble eightfold path.


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: "Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ.
V́ sao? Phải nói rằng, v́ vị ấy có tu tập. Có tu tập cái ǵ? Có tu tập Bốn niệm xứ, có tu tập Bốn chánh cần. Có tu tập Bốn như ư túc. Có tu tập Năm căn. Có tu tập Năm lực. Có tu tập bảy giác chi. Có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành.

 

Suppose a hen has eight, ten, or twelve eggs that she covers rightly, warms rightly, & incubates rightly: Even though this wish may not occur to her — 'O that my chicks might break through the egg shells with their spiked claws or beaks and hatch out safely!' — still it is possible that the chicks will break through the egg shells with their spiked claws or beaks and hatch out safely. Why is that? Because the hen has covered them, warmed them, & incubated them rightly.
In the same way, even though this wish may not occur to a monk who dwells devoting himself to development — 'O that my mind might be released from effluents through lack of clinging!' — still his mind is released from the effluents through lack of clinging. Why is that? From developing, it should be said. Developing what? The four frames of reference, the four right exertions, the four bases of power, the five faculties, the five strengths, the seven factors for Awakening, the noble eightfold path.


Ví như, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà. Các trứng ấy được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn: "Mong rằng các con gà con của ta, với chân, móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn"; tuy vậy, các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn. V́ sao? V́ rằng, này các Tỷ-kheo, có tám, mười hay mười hai trứng gà được con gà mái ấy ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy sống chí tâm tu tập. Dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn: "Mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ"; tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. V́ sao? Phải nói rằng, v́ vị ấy có tu tập. Tu tập cái ǵ? Có tu tập Bốn niệm xứ... có tu tập con đường Thánh đạo Tám ngành.

 

Just as when a carpenter or carpenter's apprentice sees the marks of his fingers or thumb on the handle of his adze but does not know, 'Today my adze handle wore down this much, or yesterday it wore down that much, or the day before yesterday it wore down this much,' still he knows it is worn through when it is worn through.

In the same way, when a monk dwells devoting himself to development, he does not know, 'Today my effluents wore down this much, or yesterday they wore down that much, or the day before yesterday they wore down this much,' still he knows they are worn through when they are worn through.


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ đá hay đệ tử người thợ đá, khi nh́n vào cán búa thấy dấu các ngón tay và dấu các ngón tay cái. Vị ấy không có thể biết được như sau: "Hôm nay, từng ấy cán búa của ta bị hao ṃn; hôm nay từng ấy, các ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được cán búa bị hao ṃn trên sự hao ṃn của cán búa.
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo chí tâm trong sự tu tập không có biết như sau: "Hôm nay, từng ấy lậu hoặc của ta được hao ṃn, hôm qua từng ấy, các ngày khác từng ấy". Nhưng vị ấy biết được (các lậu hoặc) được hao ṃn trên sự hao ṃn (các lậu hoặc).

 

Just as when an ocean-going ship, rigged with masts & stays, after six months on the water, is left on shore for the winter: Its stays, weathered by the heat & wind, moistened by the clouds of the rainy season, easily wither & rot away.

In the same way, when a monk dwells devoting himself to development, his fetters easily wither & rot away.


Ví như, này các Tỷ-kheo, một chiếc thuyền đi biển có đầy đủ cột buồm và dây buồm, bị mắc cạn sáu tháng do thiếu nước trong mùa khô; các cột buồm và dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng trở thành yếu và hư nát?
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống chí tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và hư nát.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |