At Savatthi.
There the Blessed One said:
-"Monks, suppose there were a river, flowing down from the mountains, going far, its current swift, carrying everything with it, and — holding on to both banks — kasa grasses, kusa grasses, reeds, birana grasses, & trees were growing.
Then a man swept away by the current would grab hold of the kasa grasses, but they would tear away, and so from that cause he would come to disaster. He would grab hold of the kusa grasses, but they would tear away, and so from that cause he would come to disaster. He would grab hold of the reeds, but they would tear away, and so from that cause he would come to disaster. He would grab hold of the birana grasses, but they would tear away, and so from that cause he would come to disaster. He would grab hold of the trees, but they would tear away, and so from that cause he would come to disaster."

Nhân duyên ở Sàvatthi.
Thế Tôn nói như sau: -"Ví như, này các Tỷ-kheo, một con sông từ núi cao chảy xuống, từ xa chảy đến, ḍng nước chảy xiết. Trên hai bờ con sông ấy, nếu cỏ lau kàsà mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống; nếu các loại cỏ kàsà mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống; nếu các loại lau babbakjà mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống; nếu các loại cỏ b́ranà mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống; nếu các loại cây mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống.
Và một người bị ḍng nước của con sông ấy cuốn trôi, nếu người ấy nắm lấy cỏ lau kàsà, cỏ này có thể bựt đứt. Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Nếu người ấy nắm lấy loại cỏ kàsà, cỏ này có thể bựt đứt. Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Nếu người ấy nắm lấy loại lau babbakjà, cỏ này có thể bựt đứt. Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Nếu người ấy nắm lấy các loại cây, loại cây này có thể bựt đứt. Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn."

 

In the same way, there is the case where an uninstructed, run-of-the-mill person — who has no regard for noble ones, is not well-versed or disciplined in their Dhamma; who has no regard for men of integrity, is not well-versed or disciplined in their Dhamma — assumes form (the body) to be the self, or the self as possessing form, or form as in the self, or the self as in form. That form tears away from him, and so from that cause he would come to disaster.


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rơ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không thấy rơ các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, quán sắc như là tự ngă, hay tự ngă như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong sắc. Khi sắc ấy của người ấy bị bựt đứt, do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn.

 

He assumes feeling to be the self, or the self as possessing feeling, or feeling as in the self, or the self as in feeling. That feeling tears away from him, and so from that cause he would come to disaster.


Người ấy quán thọ như là tự ngă, hay tự ngă như là có thọ, hay thọ ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong tựo. Thọ ấy của người ấy bị bựt đứt, do nhân duyên ấy, người ấy rơi vào tai ách khổ nạn.

 

He assumes perception to be the self, or the self as possessing perception, or perception as in the self, or the self as in perception. That perception tears away from him, and so from that cause he would come to disaster.


Người ấy quán tưởng như là tự ngă, hay tự ngă như là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong tưởng. Tưởng ấy của người ấy bị bựt đứt, do nhân duyên ấy, người ấy rơi vào tai ách khổ nạn.

 

He assumes (mental) fabrications to be the self, or the self as possessing fabrications, or fabrications as in the self, or the self as in fabrications. Those fabrications tear away from him, and so from that cause he would come to disaster.


Người ấy quán các hành như là tự ngă, hay tự ngă như là có các hành , hay các hành ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong các hành . Các hành ấy của người ấy bị bựt đứt, do nhân duyên ấy, người ấy rơi vào tai ách khổ nạn.

 

He assumes consciousness to be the self, or the self as possessing consciousness, or consciousness as in the self, or the self as in consciousness. That consciousness tears away from him, and so from that cause he would come to disaster.


Người ấy quán thức như là tự ngă, hay tự ngă như là có thức, hay thức ở trong tự ngă, hay tự ngă ở trong thức. Thức ấy của người ấy bị bựt đứt, do nhân duyên ấy, người ấy rơi vào tai ách khổ nạn.

 

Now what do you think, monks:
— "Is form constant or inconstant?"
-"Inconstant, lord."
-"And is that which is inconstant easeful or stressful?"
-"Stressful, lord."
-"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?" -"No, lord."


Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo:
-Sắc là thường hay vô thường?
- "Vô thường, bạch Thế Tôn."
-"Cái ǵ vô thường là khổ hay lạc."
-"Là khổ, bạch Thế Tôn."
-"Cái ǵ vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lư chăng khi quán cái ấy: " Cái này là ta, cái này là của ta, cái này là tự ngă của ta?"
-"Thưa không, bạch Thế Tôn."

 

Is feeling constant or inconstant?" "Inconstant, lord.


-"Thọ là thường hay vô thường?" - "Vô thường, bạch Thế Tôn."....

 

"...Is perception constant or inconstant?" "Inconstant, lord."...


-"Tưởng là thường hay vô thường?" - "Vô thường, bạch Thế Tôn."

 

"...Are fabrications constant or inconstant?" "Inconstant, lord."...


Các hành là thường hay vô thường? - Vô thường, bạch Thế Tôn.

 

What do you think, monks
— Is consciousness constant or inconstant?"
-"Inconstant, lord."
-"And is that which is inconstant easeful or stressful?"
-"Stressful, lord."
-"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"
-"No, lord."


Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo:
-"Thức là thường hay vô thường?"
- "Vô thường, bạch Thế Tôn."
-"Cái ǵ vô thường là khổ hay lạc"
-"Là khổ, bạch Thế Tôn."
-"Cái ǵ vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lư chăng khi quán cái ấy: " Cái này là ta, cái này là của ta, cái này là tự ngă của ta?"
-"Thưa không, bạch Thế Tôn."

Thus, monks, any body whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: every body is to be seen as it actually is with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

Do vậy, này các Tỷ kheo , – Này Tỷ-kheo, phàm có thân ǵ thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đối với tất cả sắc, thấy được như thật với trí tuệ là : "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngă của tôi".

 

-Any feeling whatsoever...
-Any perception whatsoever...
-Any fabrications whatsoever...


-Phàm xúc nào,.....
-Phàm tưởng nào, ....
-Phàm các hành .....

 

Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: every consciousness is to be seen as it actually is with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'


Phàm có thức ǵ thuộc quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đối với tất cả loại thức, cần phải như thật quán : "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngă của tôi".

 

Seeing thus, the well-instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with the body, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is fully released. With full release, there is the knowledge, 'Fully released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.


Do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử yếm ly thân, yếm ly xúc, yếm ly tưởng, yếm ly các hành, yếm ly thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết : "Ta đă được giải thoát ". Và vị ấy biết : "Sanh đă tận, Phạm hạnh đă thành, các việc nên làm đă làm, không c̣n trở lui trạng thái này nữa".

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |