There are forms, monks, cognizable via the eye — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing. If a monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, he is said to be a monk fettered to forms cognizable by the eye. He has gone over to Mara's camp; he has come under Mara's power. The Evil One can do with him as he wills.


Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo bị trói buộc trong các sắc do mắt nhận thức, đă đi đến trú xứ của Ma, đă bị Ma chinh phục, bị Ác ma muốn làm ǵ vị ấy th́ làm.

 

-There are sounds cognizable via the ear...
-There are aromas cognizable via the nose...
-There are flavors cognizable via the tongue...
-There are tactile sensations cognizable via the body...


-Có những tiếng do tai nhận thức...
-Có những hương do mũi nhận thức...
-Có những vị do lưỡi nhận thức......
-Có những xúc do thân nhận thức...

 

There are ideas cognizable via the intellect — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing. If a monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, he is said to be a monk fettered to ideas cognizable by the intellect. He has gone over to Mara's camp; he has come under Mara's power. The Evil One can do with him as he wills.


Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ư nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo bị trói buộc trong các pháp do ư nhận thức, đă đi đến trú xứ của Ma, đă bị Ma chinh phục, bị Ác ma muốn làm ǵ vị ấy th́ làm.

 

Now, there are forms cognizable via the eye — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing. If a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them, he is said to be a monk freed from forms cognizable by the eye. He has not gone over to Mara's camp; he has not come under Mara's power. The Evil One cannot do with him as he wills.


Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không tham luyến an trú; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các sắc do mắt nhận thức, không đi vào trú xứ của Ma, không bị Ma chinh phục, không bị Ác ma muốn làm ǵ th́ làm.

 

-There are sounds cognizable via the ear...
-There are aromas cognizable via the nose...
-There are flavors cognizable via the tongue...
-There are tactile sensations cognizable via the body...


-Có những tiếng do tai nhận thức...
-Có những hương do mũi nhận thức...
-Có những vị do lưỡi nhận thức......
-Có những xúc do thân nhận thức...

 

There are ideas cognizable via the intellect — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing. If a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them, he is said to be a monk freed from ideas cognizable by the intellect. He has not gone over to Mara's camp; he has not come under Mara's power. The Evil One cannot do with him as he wills.


Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ư nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không tham luyến an trú; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các pháp do ư nhận thức, không đi vào trú xứ của Ma, không bị Ma chinh phục, không bị Ác ma muốn làm ǵ th́ làm.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |