Dwelling at Savatthi. There the Blessed One addressed the monks:
-"I will teach you the origination of the world & the ending of the world. Listen & pay close attention. I will speak."
-"As you say, lord," the monks responded to the Blessed One.


Trú ở Sàvatthi.
-" Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về sự tập khởi và sự đoạn diệt của thế giới. Hăy nghe và suy nghiệm kỹ."
-" Thưa vâng, bạch Thế Tôn." Các Tỷ kheo vâng đáp Thế Tôn.

 

The Blessed One said:
-"And what is the origination of the world?
Dependent on the eye & forms there arises eye-consciousness. The meeting of the three is contact. From contact as a requisite condition comes feeling. From feeling as a requisite condition comes craving. From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. This is the origination of the world.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới tập khởi?
Do duyên con mắt và các sắc, nhăn thức khởi lên. Do ba cái tụ họp, nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh, nên có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo sanh khởi. Đây là thế giới tập khởi.

 

-Dependent on the ear & sounds there arises ear-consciousness. The meeting of the three is contact...
-Dependent on the nose & aromas there arises nose-consciousness. The meeting of the three is contact...
-Dependent on the tongue & flavors there arises tongue-consciousness. The meeting of the three is contact...
-Dependent on the body & tactile sensations there arises body-consciousness. The meeting of the three is contact...


-Do duyên lỗ tai và các tiếng. Do ba cái tụ họp, nên có xúc...
-Do duyên lỗ mũi và các hương. Do ba cái tụ họp, nên có xúc...
-Do duyên lưỡi và các vị. Do ba cái tụ họp, nên có xúc...
-Do duyên thân và các xúc. Do ba cái tụ họp, nên có xúc...

 

Dependent on the intellect & mental qualities there arises intellect-consciousness. The meeting of the three is contact. From contact as a requisite condition comes feeling. From feeling as a requisite condition comes craving. From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance. From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming. From becoming as a requisite condition comes birth. From birth as a requisite condition, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair come into play. This is the origination of the world.


Do duyên ư với các pháp, ư thức khởi lên. Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ.Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo, sanh khởi. Này các Tỷ-kheo, đây là sự tập khởi của thế giới.

 

And what is the ending of the world?
Dependent on the eye & forms there arises eye-consciousness. The meeting of the three is contact. From contact as a requisite condition comes feeling. From feeling as a requisite condition comes craving. Now, from the remainderless cessation & fading away of that very craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering. This is the ending of the world.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới đoạn diệt?
Do duyên con mắt và các sắc, nhăn thức khởi lên. Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt.Do duyên hữu diệt nên sanh diệt . Do duyên sanh, nên có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo đoạn diệt . Đây là sự đoạn diệt toàn bộ khổ uẩn này. Đây là thế giới đoạn diệt.

 

-Dependent on the ear & sounds there arises ear-consciousness. The meeting of the three is contact...
-Dependent on the nose & aromas there arises nose-consciousness. The meeting of the three is contact...
-Dependent on the tongue & flavors there arises tongue-consciousness. The meeting of the three is contact...
-Dependent on the body & tactile sensations there arises body-consciousness. The meeting of the three is contact...


-Do duyên lỗ tai và các tiếng. Do ba cái tụ họp, nên có xúc...
-Do duyên lỗ mũi và các hương. Do ba cái tụ họp, nên có xúc...
-Do duyên lưỡi và các vị. Do ba cái tụ họp, nên có xúc...
-Do duyên thân và các xúc. Do ba cái tụ họp, nên có xúc...

 

Dependent on the intellect & mental qualities there arises intellect-consciousness. The meeting of the three is contact. From contact as a requisite condition comes feeling. From feeling as a requisite condition comes craving. Now, from the remainderless cessation & fading away of that very craving comes the cessation of clinging/sustenance. From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming. From the cessation of becoming comes the cessation of birth. From the cessation of birth, then aging & death, sorrow, lamentation, pain, distress, & despair all cease. Such is the cessation of this entire mass of stress & suffering. This is the ending of the world.


Do duyên ư và các pháp, ư thức sanh khởi. Do ba cái tụ họp nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do duyên hữu diệt nên sanh diệt. Do duyên sanh, nên có già chết, sầu, bi, khổ, ưu, năo đoạn diệt. Đây là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này. Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |