On one occasion Ven. Sabhiya Kaccana was staying at Ñatika in the Brick Hall. Then Vacchagotta the wanderer went to him and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sabhiya Kaccana:
- "Now then, Master Kaccana, does the Tathagata exist after death?"
Một thời, Tôn giả Sabhiya Kaccàna trú ở Nàtika, tại ngôi nhà bằng gạch. Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Tôn giả Sabhiya Kaccàna; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sabhiya Kaccàna những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta nói với Tôn giả Sabhiya Kaccàna như sau:
- Thưa Tôn giả Kaccàna, có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết?

 

"Vaccha, that has not been declared by the Blessed One: 'The Tathagata exists after death.'"- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có tồn tại sau khi chết".

 

"Well then, Master Kaccana, does the Tathagata not exist after death?"Thế là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai không tồn tại sau khi chết?

 

"Vaccha, that too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathagata does not exist after death.'"- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai không tồn tại sau khi chết".

 

"Then does the Tathagata both exist and not exist after death?"Thế là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết?

 

"That has not been declared by the Blessed One: 'The Tathagata both exists and does not exist after death.'"- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết".

 

"Well then, does the Tathagata neither exist nor not exist after death?"Thế là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?

 

"That too has not been declared by the Blessed One: 'The Tathagata neither exists nor does not exist after death.'"- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết".

 

-"Now, Master Kaccana, when asked if the Tathagata exists after death, you say, 'That has not been declared by the Blessed One: "The Tathagata exists after death."'
-When asked if the Tathagata does not exist after death, you say, 'That too has not been declared by the Blessed One: "The Tathagata does not exist after death."'
-When asked if the Tathagata both exists and does not exist after death, you say, 'That has not been declared by the Blessed One: "The Tathagata both exists and does not exist after death."'
-When asked if the Tathagata neither exists nor does not exist after death, you say, 'That too has not been declared by the Blessed One: "The Tathagata neither exists nor does not exist after death."'
Now, what is the cause, what is the reason, why that has not been declared by the contemplative Gotama?"-Thưa Tôn giả Kaccàna, v́ sao khi được hỏi: "Như Lai có tồn tại sau khi chết?", Tôn giả lại nói: "Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời: ‘Như Lai có tồn tại sau khi chết’"?
-Thưa Tôn giả Kaccàna, v́ sao khi được hỏi: "Như Lai không có tồn tại sau khi chết?", Tôn giả lại nói: "Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: ‘Như Lai không có tồn tại sau khi chết""?
-Thưa Tôn giả Kaccàna, v́ sao khi được hỏi: "Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết?", Tôn giả lại nói: "Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: ‘Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết’"?
-Thưa Tôn giả Kaccàna, v́ sao khi được hỏi: "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?" Tôn giả lại nói: "Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: ‘Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết"".
Thưa Tôn giả Kaccàna, do nhân ǵ, do duyên ǵ, Sa-môn Gotama lại không trả lời về vấn đề ấy?

 

"Vaccha, whatever cause, whatever reason there would be for describing him as 'possessed of form' or 'formless' or 'percipient' or 'non-percipient' or 'neither percipient nor non-percipient': If that cause, that reason, were to cease totally everywhere, totally in every way without remainder, then describing him by what means would one describe him as 'possessed of form' or 'formless' or 'percipient' or 'non-percipient' or 'neither percipient nor non-percipient'?"Này Vaccha, do nhân ǵ, do duyên ǵ, mà tŕnh bày người ấy là có sắc, hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng, th́ khi nhân ấy, duyên ấy được đoạn diệt không có dư tàn, một cách toàn diện, một cách hoàn toàn, khi ấy lấy cái ǵ để tŕnh bày người ấy là có sắc, hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng?

 

"How long has it been since you went forth, Master Kaccana?"Này Tôn giả Kaccàna, Tôn giả xuất gia đă bao lâu?

 

"Not long, my friend. Three years."- Thưa Hiền giả, không lâu, chỉ có ba năm."Whoever has gained just this much in this much time has gained a great deal, my friend — to say nothing of the things he has thus gone beyond."Hăy xem, với thời gian ngắn như vậy, lại được thấy nhiều như vậy. C̣n nói ǵ đến các vấn đề vi diệu!

 

See also: other suttas in the Avyakata Samyutta (and the translator's Introduction); AN 4.42. Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |