Once, Ven. Sariputta and Ven. Maha Kotthita were living near Varanasi, at Isipatana in the Deer Park. Then Ven. Maha Kotthita, in the late afternoon, left his seclusion and went to Ven. Sariputta. On arrival, he exchanged courteous greetings with him. After an exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Sariputta:
-"Now tell me, friend Sariputta, is the eye the fetter of forms, or are forms the fetter of the eye?

  • Is the ear...
  • Is the nose...
  • Is the tongue...
  • Is the body...
  • Is the intellect the fetter of ideas, or are ideas the fetter of the intellect?"


Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Kotthika trú ở Bàrànasii, tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika nói với Tôn giả Sàriputta:
-"Thưa Hiền giả, có phải con mắt là kiết sử của các sắc, hay các sắc là kiết sử của con mắt?

  • Có phải tai,...
  • Có phải mũi,...
  • Có phải lưỡi, ...
  • Có phải thân, ...
  • Có phải ư là kiết sử của các pháp hay các pháp là kiết sử của ư?"

 

-No, my friend. The eye is not the fetter of forms, nor are forms the fetter of the eye. Whatever desire & passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there.
-The ear is not the fetter of sounds...
-The nose is not the fetter of aromas...
-The tongue is not the fetter of flavors...
-The body is not the fetter of tactile sensations...
-The intellect is not the fetter of ideas, nor are ideas the fetter of the intellect. Whatever desire & passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there.


-Này Hiền giả Kotthika, con mắt không phải là kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử...
-Tai không phải là kiết sử của các tiếng,...
-Mũi không phải là kiết sử của các hương,...
-Lưỡi không phải là kiết sử của các vị,...
-Thân không phải là kiết sử của các xúc,...
-Ư không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của ư; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử.

 

Suppose that a black ox and a white ox were joined with a single collar or yoke. If someone were to say, 'The black ox is the fetter of the white ox, the white ox is the fetter of the black' — speaking this way, would he be speaking rightly?


Ví như, này Hiền giả, một con ḅ đen và một con ḅ trắng bị cột lại bởi sợi dây hay cái ách. Nếu có người nói con ḅ đen là kiết sử của con ḅ trắng, hay con ḅ trắng là kiết sử của con ḅ đen, thời nói vậy có phải nói một cách chơn chánh không?

 

-"No, my friend."
The black ox is not the fetter of the white ox, nor is the white ox the fetter of the black. The single collar or yoke by which they are joined: That is the fetter there.


-"Thưa không." -Này Hiền giả, con ḅ đen không phải là kiết sử của con ḅ trắng. Và con ḅ trắng cũng không phải là kiết sử của con ḅ đen. Do sợi dây hay cái ách cột lại, cái ấy ở đây là kiết sử.

 

In the same way, the eye is not the fetter of forms, nor are forms the fetter of the eye. Whatever desire & passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there.
The ear is not the fetter of sounds...
The nose is not the fetter of aromas...
The tongue is not the fetter of flavors...
The body is not the fetter of tactile sensations...
The intellect is not the fetter of ideas, nor are ideas the fetter of the intellect. Whatever desire & passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there.


Này Hiền giả, cũng vậy, con mắt cũng không phải là kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử...
-Tai không phải là kiết sử của các tiếng,...
-Mũi không phải là kiết sử của các hương,...
-Lưỡi không phải là kiết sử của các vị,...
-Thân không phải là kiết sử của các xúc,...
-Ư không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của của ư; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử.

 

If the eye were the fetter of forms, or if forms were the fetter of the eye, then this holy life for the right ending of stress & suffering would not be proclaimed. But because whatever desire & passion arises in dependence on the two of them is the fetter there, that is why this holy life for the right ending of stress & suffering is proclaimed.


Này Hiền giả, nếu con mắt là kiết sử của các sắc, hay các sắc là kiết sử của con mắt, thời Phạm hạnh này đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau không thể tuyên bố. V́ rằng, này Hiền giả, con mắt không phải là kiết sử của các sắc, các sắc cũng không phải là kiết sử của con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, Phạm hạnh đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau có thể tuyên bố.

 

-If the ear were the fetter...
-If the nose were the fetter...
-If the tongue were the fetter...
-If the body were the fetter...


-Nếu tai là kiết sử của các tiếng,...
-Nếu mũi là kiết sử của các hương,...
-Nếu lưỡi là kiết sử của các vị,...
-Nếu thân là kiết sử của các xúc,...

 

If the intellect were the fetter of ideas, or if ideas were the fetter of the intellect, then this holy life for the right ending of stress & suffering would not be proclaimed. But because whatever desire & passion arises in dependence on the two of them is the fetter there, that is why this holy life for the right ending of stress & suffering is proclaimed.


Nếu ư là kiết sử của các pháp, hay các pháp là kiết sử của ư, thời Phạm hạnh này đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau không thể tuyên bố. V́ rằng, ư không phải là kiết sử của các pháp, hay các pháp không phải là kiết sử của ư; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, Phạm hạnh đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau có thể tuyên bố.

 

And through this line of reasoning one may know how the eye is not the fetter of forms, nor are forms the fetter of the eye, but whatever desire & passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there. The ear is not the fetter of sounds... The nose is not the fetter of aromas... The tongue is not the fetter of flavors... The body is not the fetter of tactile sensations... The intellect is not the fetter of ideas, nor are ideas the fetter of the intellect, but whatever desire & passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there.
There is an eye in the Blessed One. The Blessed One sees forms with the eye. There is no desire or passion in the Blessed One. The Blessed One is well-released in mind.


Này Hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết như vậy. Mắt không phải là kiết sử của sắc. Sắc không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử... Ư không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử.
Này Hiền giả, Thế Tôn có mắt. Với con mắt, Thế Tôn thấy sắc. Tham dục không có nơi Thế Tôn. Khéo giải thoát là tâm Thế Tôn.

 

-There is an ear in the Blessed One...
-There is a nose in the Blessed One...
-There is a tongue in the Blessed One...
-There is a body in the Blessed One...


-Thế Tôn có tai. Với tai,...
-Thế Tôn có mũi. Với mũi, ...
-Thế Tôn có lưỡi. Với lưỡi, ...
-Thế Tôn có thân. Với thân, ...

 

There is an intellect in the Blessed One. The Blessed One knows ideas with the intellect. There is no desire or passion in the Blessed One. The Blessed One is well-released in mind.


Thế Tôn có ư. Với ư, Thế Tôn biết pháp. Tham dục không có nơi Thế Tôn. Khéo giải thoát là tâm Thế Tôn.

 

It is through this line of reasoning that one may know how:
-The eye is not the fetter of forms, nor are forms the fetter of the eye, but whatever desire & passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there.
-The ear is not the fetter of sounds...
-The nose is not the fetter of aromas...
-The tongue is not the fetter of flavors...
-The body is not the fetter of tactile sensations...
-The intellect is not the fetter of ideas, nor are ideas the fetter of the intellect, but whatever desire & passion arises in dependence on the two of them: That is the fetter there.


Này Hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết như vậy.
-Mắt không phải là kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử.
-Tai không phải là kiết sử của các tiếng,...
-Mũi không phải là kiết sử của các hương,...
-Lưỡi không phải là kiết sử của các vị,...
-Thân không phải là kiết sử của các xúc,...
-Ư không phải là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là kiết sử của ư; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |