It's a gain for you, monks, a great gain, that you've gained the opportunity to live the holy life.
I have seen a hell named 'Six Spheres of Contact.'


-Whatever form one sees there with the eye is undesirable, never desirable; displeasing, never pleasing; disagreeable, never agreeable.

-Whatever sound one hears there with the ear...
-Whatever aroma one smells there with the nose...
-Whatever flavor one tastes there with the tongue...
-Whatever tactile sensation one touches there with the body...
-Whatever idea one cognizes there with the intellect is undesirable, never desirable; displeasing, never pleasing; disagreeable, never agreeable.


Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ-kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đă nắm được cơ hội (khana) để sống Phạm hạnh.
Này các Tỷ-kheo, Ta đă thấy các địa ngục gọi là sáu xúc xứ địa ngục.
-Ở đấy, phàm mắt thấy sắc ǵ, thấy sắc không khả lạc, không phải sắc khả lạc; thấy sắc không khả hỷ, không phải sắc khả hỷ; thấy sắc không khả ư, không phải sắc khả ư.
-Phàm tai nghe tiếng ǵ...
-Phàm mũi ngửi hương ǵ...
-Phàm lưỡi nếm vị ǵ...
-Phàm thân cảm xúc ǵ...
-Phàm ư nhận thức pháp ǵ, nhận thức pháp không khả lạc, không phải pháp khả lạc; nhận thức không phải khả hỷ, không phải pháp khả hỷ; nhận thức pháp không khả ư, không phải pháp khả ư.

 

It's a gain for you, monks, a great gain, that you've gained the opportunity to live the holy life.

-I have seen a heaven named 'Six Spheres of Contact.'

-Whatever form one sees there with the eye is desirable, never undesirable; pleasing, never displeasing; agreeable, never disagreeable.

-Whatever sound one hears there with the ear... Whatever aroma one smells there with the nose...
-Whatever flavor one tastes there with the tongue ...
-Whatever tactile sensation one touches there with the body...
-Whatever idea one cognizes there with the intellect is desirable, never undesirable; pleasing, never displeasing; agreeable, never disagreeable.


Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ-kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đă nắm được cơ hội để sống Phạm hạnh.
Này các Tỷ-kheo, Ta đă thấy các Thiên giới gọi là sáu xúc xứ Thiên giới.
-Tại đấy, phàm mắt thấy sắc ǵ, thấy sắc khả lạc, không phải sắc không lạc; thấy sắc khả hỷ, không phải sắc không khả hỷ; thấy sắc khả ư, không phải sắc không khả ư.
-Phàm tai nghe tiếng ǵ...
-Phàm mũi ngửi hương ǵ...
-Phàm lưỡi nếm vị ǵ...
-Phàm thân cảm xúc ǵ...
-Phàm ư nhận thức pháp ǵ, nhận thức pháp khả lạc, không phải không khả lạc; nhận thức pháp khả hỷ, không phải không khả hỷ; nhận thức pháp khả ư, không phải pháp không khả ư.

 

"It's a gain for you, monks, a great gain, that you've gained the opportunity to live the holy life." 1


Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ-kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đă nắm được cơ hội để sống Phạm hạnh.

 

Note

1. The message here is that in realms where sense objects are totally disagreeable or totally agreeable it is very difficult to practice the holy life, for in the former, one is too distracted by pain; in the latter, too distracted by pleasure.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |