On one occasion Ven. Kamabhu was living near Macchikasanda in the Wild Mango Grove.
Then Citta the householder went to him and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there, he said to Ven. Kamabhu:
-"Venerable sir, how many [types of] fabrications are there?"
Một thời Tôn giả Kàmabhù trú tại Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka.
Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhà; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa Tôn giả Kàmabhù:
- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tất cả?

 

"There are three fabrications, householder:
-Bodily-fabrications,
-Verbal fabrications,
-Mental fabrications."Này Gia chủ có ba hành:
-Thân hành,
-Khẩu hành
-Ư hành.

 

"Very good, venerable sir." And, delighting in and approving of Ven. Kamabhu's answer, Citta asked him a further question: "But what are bodily-fabrications? What are verbal fabrications? What are mental fabrications?"- Lành thay, bạch Thượng tọa.
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói, rồi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa:
- Bạch Thượng tọa, thế nào là thân hành? Thế nào là khẩu hành? Thế nào là ư hành?

 

-In-&-out breaths are bodily fabrications.
-Directed thought & evaluation are verbal fabrications.
-Perceptions & feelings are mental fabrications."- Hơi thở vô, hơi thở ra, này Gia chủ, là thân hành.
-Tầm và tứ là khẩu hành.
-Tưởng và thọ là ư hành.

 

"Very good, venerable sir."
And, delighting in and approving of Ven. Kamabhu's answer, Citta asked him a further question:
-"But why are in-&-out breaths bodily fabrications? Why are directed thought & evaluation verbal fabrications? Why are perceptions & feelings mental fabrications?"- Lành thay, bạch Thượng tọa.
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói và hỏi thêm câu hỏi nữa:
-"V́ sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân hành? V́ sao tầm và tứ là khẩu hành? V́ sao tưởng và thọ là ư hành?"

 

"In-&-out breaths are bodily; these are things tied up with the body. That's why in-&-out breaths are bodily fabrications. Having first directed one's thoughts and made an evaluation, one then breaks out into speech. That's why directed thought & evaluation are verbal fabrications. Perceptions & feelings are mental; these are things tied up with the mind. That's why perceptions & feelings are mental fabrications."- Thở vô thở ra, này Giả chủ, thuộc về thân. Các pháp này liên hệ đến thân; do vậy, thở vô thở ra là thân hành. Trước phải tầm cầu, tư sát, này Gia chủ, sau mới phát lời nói; do vậy, tầm và tứ là khẩu hành. Tưởng và thọ thuộc về ư. Những pháp này liên hệ đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ư hành.

 

"Very good, venerable sir."
And, delighting in and approving of Ven. Kamabhu's answer, Citta asked him a further question:
-"Now, how does the attainment of the cessation of perception & feeling come about?"- Lành thay, bạch Thượng tọa.
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói rồi hỏi thêm câu hỏi nữa:
-"Như thế nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt thọ tưởng định?"

 

The thought does not occur to a monk as he is attaining the cessation of perception & feeling that 'I am about to attain the cessation of perception & feeling' or that 'I am attaining the cessation of perception & feeling' or that 'I have attained the cessation of perception & feeling.' Instead, the way his mind has previously been developed leads him to that state.- Này Gia chủ, Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định không có nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đang chứng đạt Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đă chứng đạt Diệt thọ tưởng định". Do tâm vị ấy trước đă được tu tập như vậy, nên đưa đến thành tựu như thật như vậy.

 

Very good, venerable sir."
And, delighting in and approving of Ven. Kamabhu's answer, Citta asked him a further question:
-"When a monk is attaining the cessation of perception & feeling, which things cease first: bodily fabrications, verbal fabrications, or mental fabrications?- Lành thay, bạch Thượng tọa.
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói rồi hỏi thêm câu hỏi nữa:
-"Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch Thượng tọa, những pháp nào được đoạn diệt trước, thân hành, hay khẩu hành, hay ư hành?"

 

"When a monk is attaining the cessation of perception & feeling, verbal fabrications cease first, then bodily fabrications, then mental fabrications."1Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, khẩu hành được diệt trước, thứ đến thân hành, rồi đến ư hành.

 

Very good, venerable sir."
And, delighting in and approving of Ven. Kamabhu's answer, Citta asked him a further question:
-"What is the difference between a monk who has died & passed away and a monk who has attained the cessation of perception & feeling?- Lành thay, bạch Thượng tọa.
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói rồi hỏi thêm câu hỏi nữa:
-"Bạch Thượng tọa, người đă chết, đă mệnh chung, và Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những người này có những sai khác ǵ?"

 

"In the case of a monk who has died & passed away, his bodily fabrication has ceased & subsided, verbal fabrication has ceased & subsided, mental fabrication has ceased & subsided, his life force is totally ended, his heat is dissipated, and his faculties are shut down. But in the case of a monk who has attained the cessation of perception & feeling, his bodily fabrication has ceased & subsided, verbal fabrication has ceased & subsided, mental fabrication has ceased & subsided, his life force is not ended, his heat is not dissipated, and his faculties are bright & clear. This is the difference between a monk who has died & passed away and a monk who has attained the cessation of perception & feeling."2- Đối với người đă chết, đă mệnh chung, này Gia chủ, thân hành người ấy được đoạn diệt, được khinh an; khẩu hành được đoạn diệt, được khinh an; ư hành được đoạn diệt, được khinh an, thọ mạng được đoạn tận; sức nóng được tịnh chỉ; các căn bị hủy hoại. C̣n Tỷ-kheo đă chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; khẩu hành được đoạn diệt, khinh an; ư hành được đoạn diệt, khinh an; thọ mạng không bị đoạn tận; sức nóng không bị tịnh chỉ; các căn được trong sáng. Này Gia chủ, người đă chết, đă mệnh chung và Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những người này có những sai khác như vậy.


Very good, venerable sir."
And, delighting in and approving of Ven. Kamabhu's answer, Citta asked him a further question:
-"Now, how does emergence from the cessation of perception & feeling come about?"


- Lành thay, bạch Thượng tọa.
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói rồi hỏi thêm câu hỏi nữa:
-"Như thế nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt thọ tưởng định?"

 

The thought does not occur to a monk as he is emerging from the cessation of perception & feeling that 'I am about to emerge from the cessation of perception & feeling' or that 'I am emerging from the cessation of perception & feeling' or that 'I have emerged from the cessation of perception & feeling.' Instead, the way his mind has previously been developed leads him to that state.- Này Gia chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định không có suy nghĩ: "Tôi sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đă ra khỏi Diệt thọ tưởng định". Do tâm vị ấy trước đă được tu tập như vậy, nên đưa đến thành tựu như thật như vậy.

 

Very good, venerable sir."
And, delighting in and approving of Ven. Kamabhu's answer, Citta asked him a further question:
-"When a monk is emerging from the cessation of perception & feeling, which things arise first: bodily fabrications, verbal fabrications, or mental fabrications?- Lành thay, bạch Thượng tọa.
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói rồi hỏi thêm câu hỏi nữa:
-"Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch Thượng tọa, pháp nào khởi lên trước, thân hành, khẩu hành, hay ư hành?"

 

When a monk is emerging from the cessation of perception & feeling, mental fabrications arise first, then bodily fabrications, then verbal fabrications.- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, ư hành khởi lên trước, rồi đến thân hành, rồi đến khẩu hành.

 

Very good, venerable sir."
And, delighting in and approving of Ven. Kamabhu's answer, Citta asked him a further question:
-"When a monk has emerged from the cessation of perception & feeling, how many contacts make contact?"- Lành thay, bạch Thượng tọa.
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói rồi hỏi thêm câu hỏi nữa:
-"Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch Thượng tọa, cảm giác được bao nhiêu xúc?"

 

"When a monk has emerged from the cessation of perception & feeling, three contacts make contact: contact with emptiness, contact with the signless, & contact with the undirected."3- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được ba xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc.

 

Very good, venerable sir."
And, delighting in and approving of Ven. Kamabhu's answer, Citta asked him a further question:
-"When a monk has emerged from the cessation of perception & feeling, to what does his mind lean, to what does it tend, to what does it incline?"- Lành thay, bạch Thượng tọa.
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói rồi hỏi thêm câu hỏi nữa:
-"Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch Thượng tọa, tâm thiên về đâu, hướng về đâu, nghiêng về đâu?"

 

"When a monk has emerged from the cessation of perception & feeling, his mind leans to seclusion, tends to seclusion, inclines to seclusion."4- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, tâm vị ấy thiên về viễn ly, hướng về viễn ly, nghiêng về viễn ly.

 

Very good, venerable sir."
And, delighting in and approving of Ven. Kamabhu's answer, Citta asked him a further question:
-"How many mental qualities are of great help in the attainment of the cessation of perception & feeling?"- Lành thay, bạch Thượng tọa.
Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói rồi hỏi thêm câu hỏi nữa:
-" Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ nhiều cho sự chứng đắc Diệt thọ tưởng định?"

 

"Actually, householder, you have asked last what should have been asked first. Nevertheless, I will answer you. Two qualities are of great help in the attainment of the cessation of perception & feeling: tranquillity & insight."5- Thật sự, này Gia chủ, điều Gia chủ cần phải hỏi trước, Gia chủ lại hỏi sau. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho Gia chủ. Này Gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rất nhiều cho Diệt thọ tưởng định được chứng đắc. Đó là chỉ và quán.

 

Notes

1. According to SN 36.11, verbal fabrication grows still on attaining the second jhana; bodily fabrication grows still on attaining the fourth jhana; mental fabrication grows still on attaining the cessation of perception & feeling.

2. This question and answer are not included in MN 44.

3. Emptiness, the signless, & the undirected are names for a state of concentration that lies on the threshold of Unbinding. They differ only in how they are approached. According to the commentary, they color one's first apprehension of Unbinding: a meditator who has been focusing on the theme of inconstancy will first apprehend Unbinding as signless; one who has been focusing on the theme of stress will first apprehend it as undirected; one who has been focusing on the theme of not-self will first apprehend it as emptiness.

4. According to the commentary, "seclusion" here stands for Unbinding. On emerging from the cessation of perception & feeling, and having had contact with emptiness/the signless/the undirected, the mind inclines naturally to a direct experience of Unbinding.

5. This question and answer are also not included in MN 44.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |