Thus have I heard:
Như vầy tôi nghe:

 

On one occasion the Blessed One was living near Rajagaha in the bamboo grove in the squirrels' feeding ground. At that time, he was afflicted with a disease, was suffering therefrom, and was gravely ill.Một thời Thế Tôn ở Vương Xá, rừng Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Thế Tôn bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh.

 

Then the Venerable Maha Cunda1 'arising from his solitude at eventide'2 approached the Blessed One, saluted him, and sat down beside him.Rồi Tôn giả Mahà Cunda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

 

To the Venerable Maha Cunda thus seated, the Blessed One said:Thế Tôn nói với Tôn giả Mahà Cunda đang ngồi một bên :

 

"O Cunda, let the factors of enlightenment occur to your mind."- Này Cunda, hăy thuyết về giác chi.

 

"These seven factors of enlightenment, bhante (Ven. Sir), are well expounded and are cultivated and fully developed by the Blessed One. They conduce to perfect understanding, to full realization and to Nibbana. What are the seven?Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là bảy ?

 

i. "Mindfulness, the factor of enlightenment, bhante, is well expounded by the Blessed One, and is cultivated and fully developed by the Blessed One. It conduces to perfect understanding, to full realization and to Nibbana.Bạch Thế Tôn, niệm giác chi do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 

ii. "Investigation of the Dhamma, the factor of enlightenment, bhante, is well expounded by the Blessed One and is cultivated and fully developed by the Blessed One. It conduces to perfect understanding, to full realization and to Nibbana.Bạch Thế Tôn, trạch pháp giác chi, do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 

iii. "Persevering effort, the factor of enlightenment, bhante, is well expounded by the Blessed One and is cultivated and fully developed by the Blessed One. It conduces to perfect understanding, to full realization and to Nibbana.Bạch Thế Tôn, tinh tấn giác chi, do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 

iv. "Rapture, the factor of enlightenment, bhante, is well expounded by the Blessed One and is cultivated and fully developed by the Blessed One. It conduces to perfect understanding, to full realization and to Nibbana.Bạch Thế Tôn, hỷ giác chi, do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 

v. "Calm, the factor of enlightenment, bhante, is well expounded by the Blessed One and is cultivated and fully developed by the Blessed One. It conduces to perfect understanding, to full realization and to Nibbana.Bạch Thế Tôn, khinh an giác chi, do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 

vi. "Concentration, the factor of enlightenment, bhante, is well expounded by the Blessed One and is cultivated and fully developed by the Blessed One. It conduces to perfect understanding, to full realization and to Nibbana.Bạch Thế Tôn, Định giác chi,do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

vii. "Equanimity, the factor of enlightenment, bhante, is well expounded by the Blessed One, and is cultivated and fully developed by the Blessed One. It conduces to perfect understanding, to full realization and to Nibbana.These seven factors of enlightenment, bhante, are well expounded and cultivated and fully developed by the Blessed One. They conduce to perfect understanding, to full realization and to Nibbana."Bạch Thế Tôn, xả giác chi, do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bạch Thế Tôn, bảy giác chi này do Thế Tôn chơn chánh thuyết giảng, được tu tập, được làm cho sung măn, đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |