At Savatthi.
There the Blessed One said:
-"Monks, from an inconstruable beginning comes transmigration. A beginning point is not evident, although beings hindered by ignorance and fettered by craving are transmigrating & wandering on.


Nhân duyên ở Sàvatthi.
Thế Tôn nói như sau:
-"Vô thỉ, này các Tỷ-kheo, là sự luân hồi này. Điểm bắt đầu không thể nêu rơ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hồi."

 

It's just as when a dog is tied by a leash to a post or stake: If it walks, it walks right around that post or stake. If it stands, it stands right next to that post or stake. If it sits, it sits right next to that post or stake. If it lies down, it lies down right next to that post or stake.


Ví như, này các Tỷ-kheo, có con chó bị dây thằng trói chặt vào một cây cột trụ vững chắc. Nếu nó có đi, nó chỉ đi tới cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó đứng, nó chỉ đứng gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó ngồi, nó chỉ ngồi gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó nằm, nó chỉ nằm gần cây cột hay cột trụ ấy.

 

In the same way, an uninstructed run-of-the-mill person regards form as: 'This is mine, this is my self, this is what I am.' He regards feeling... perception... fabrications... consciousness as: 'This is mine, this is my self, this is what I am.' If he walks, he walks right around these five clinging-aggregates. If he stands, he stands right next to these five clinging-aggregates. If he sits, he sits right next to these five clinging-aggregates. If he lies down, he lies down right next to these five clinging-aggregates. Thus one should reflect on one's mind with every moment: 'For a long time has this mind been defiled by passion, aversion, & delusion.' From the defilement of the mind are beings defiled. From the purification of the mind are beings purified.


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu quán sắc: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngă của tôi", quán thọ... quán tưởng... quán các hành... quán thức: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngă của tôi". Nếu người ấy có đi, người ấy chỉ đi tới năm thủ uẩn này. Nếu người ấy đứng, người ấy chỉ đứng gần năm thủ uẩn này. Nếu người ấy ngồi, người ấy chỉ ngồi gần năm thủ uẩn này. Nếu người ấy nằm, người ấy chỉ nằm gần năm thủ uẩn này. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán sát tâm của ḿnh như sau: "Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh".

 

Monks, have you ever seen a moving contraption?"
-"Yes, lord."


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy một bức họa gọi là danh họa không?
- "Thưa có, bạch Thế Tôn."

 

That moving contraption was created by the mind. And this mind is even more variegated than a moving contraption. Thus one should reflect on one's mind with every moment: 'For a long time has this mind been defiled by passion, aversion, & delusion.' From the defilement of the mind are beings defiled. From the purification of the mind are beings purified.


- Này các Tỷ-kheo, bức danh họa ấy do tâm tư họa mà thành. Do vậy, này các Tỷ-kheo, tâm c̣n đa dạng hơn cả danh họa ấy. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán sát tâm của ḿnh như sau: "Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh".

 

Monks, I can imagine no one group of beings more variegated than that of common animals. Common animals are created by mind. And the mind is even more variegated than common animals. Thus one should reflect on one's mind with every moment: 'For a long time has this mind been defiled by passion, aversion, & delusion.' From the defilement of the mind are beings defiled. From the purification of the mind are beings purified.


Này các Tỷ-kheo, Ta không quán thấy một bộ loại nào khác lại đa dạng như tâm. Như các hữu t́nh thuộc loại bàng sanh; các hữu t́nh thuộc loại bàng sanh ấy, này các Tỷ-kheo, do tâm tư duy (mà thành). Do vậy, này các Tỷ-kheo, tâm ấy lại đa dạng hơn các hữu t́nh thuộc loại bàng sanh ấy. Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán sát tâm của ḿnh như sau: "Trong một thời gian dài,tâm này bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh".

 

It's just as when — there being dye, lac, yellow orpiment, indigo, or crimson — a dyer or painter would paint the picture of a woman or a man, complete in all its parts, on a well-polished panel or wall, or on a piece of cloth; in the same way, an uninstructed, run-of-the-mill person, when creating, creates nothing but form... feeling... perception... fabrications... consciousness.


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người thợ nhuộm hay một họa sĩ, nếu người ấy có thuốc nhuộm, sơn, màu nghệ, màu xanh, màu đỏ tía, hay một tấm gỗ khéo bào, hay một bức tường, hay một tấm vải. Người ấy có thể vẽ h́nh người đàn bà hay h́nh người đàn ông với đầy đủ tất cả chi tiết. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, liên tục làm cho hiện hữu sắc... thọ... tưởng... các hành... liên tục làm cho hiện hữu thức.

 

Now what do you think, monks:
— "Is form constant or inconstant?"
-"Inconstant, lord."
-"And is that which is inconstant easeful or stressful?"
-"Stressful, lord."
-"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?" -"No, lord."


Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo:
-Sắc là thường hay vô thường?
- "Vô thường, bạch Thế Tôn."
-"Cái ǵ vô thường là khổ hay lạc."
-"Là khổ, bạch Thế Tôn."
-"Cái ǵ vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lư chăng khi quán cái ấy: " Cái này là ta, cái này là của ta, cái này là tự ngă của ta?"
-"Thưa không, bạch Thế Tôn."

 

Is feeling constant or inconstant?" "Inconstant, lord.


-"Thọ là thường hay vô thường?" - "Vô thường, bạch Thế Tôn."....

 

"...Is perception constant or inconstant?" "Inconstant, lord."...


-"Tưởng là thường hay vô thường?" - "Vô thường, bạch Thế Tôn."

 

"...Are fabrications constant or inconstant?" "Inconstant, lord."...


Các hành là thường hay vô thường? - Vô thường, bạch Thế Tôn.

 

What do you think, monks
— Is consciousness constant or inconstant?"
-"Inconstant, lord."
-"And is that which is inconstant easeful or stressful?"
-"Stressful, lord."
-"And is it fitting to regard what is inconstant, stressful, subject to change as: 'This is mine. This is my self. This is what I am'?"
-"No, lord."


Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo:
-"Thức là thường hay vô thường?"
- "Vô thường, bạch Thế Tôn."
-"Cái ǵ vô thường là khổ hay lạc"
-"Là khổ, bạch Thế Tôn."
-"Cái ǵ vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lư chăng khi quán cái ấy: " Cái này là ta, cái này là của ta, cái này là tự ngă của ta?"
-"Thưa không, bạch Thế Tôn."

Thus, monks, any body whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: every body is to be seen as it actually is with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'

Do vậy, này các Tỷ kheo , phàm có thân ǵ thuộc quá khứ, vị lai, hoặc hiện tại; hoặc liệt hay thắng; hoặc nội hay ngoại,; hoặc thô hay tế; xa hay gần: Phàm thức phải được thấy như chơn: " Không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngă của ta."

 

-Any feeling whatsoever...
-Any perception whatsoever...
-Any fabrications whatsoever...


-Phàm xúc nào,.....
-Phàm tưởng nào, ....
-Phàm các hành .....

 

Any consciousness whatsoever that is past, future, or present; internal or external; blatant or subtle; common or sublime; far or near: every consciousness is to be seen as it actually is with right discernment as: 'This is not mine. This is not my self. This is not what I am.'


Phàm có thức ǵ thuộc quá khứ, vị lai, hoặc hiện tại; hoặc liệt hay thắng; hoặc nội hay ngoại,; hoặc thô hay tế; xa hay gần: Phàm thức phải được thấy như chơn: " Không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngă của ta."

 

Seeing thus, the well-instructed disciple of the noble ones grows disenchanted with the body, disenchanted with feeling, disenchanted with perception, disenchanted with fabrications, disenchanted with consciousness. Disenchanted, he becomes dispassionate. Through dispassion, he is fully released. With full release, there is the knowledge, 'Fully released.' He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.


Do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử yếm ly thân, yếm ly xúc, yếm ly tưởng, yếm ly các hành, yếm ly thức. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết : "Ta đă được giải thoát ". Và vị ấy biết : "Sanh đă tận, Phạm hạnh đă thành, các việc nên làm đă làm, không c̣n trở lui trạng thái này nữa".

 

See also: SN 22.99


 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |