On one occasion Ven. Sariputta was staying in Magadha in Nalaka Village.
Then Jambukhadika the wanderer went to Ven. Sariputta and, on arrival, exchanged courteous greetings with him. After this exchange of friendly greetings & courtesies, he sat to one side. As he was sitting there he said to Ven. Sariputta:
-"'Stress, stress,' it is said, my friend Sariputta. Which type of stress [are they referring to]?"


Một thời, Tôn giả Sàriputta trú ở giữa dân chúng Magadha (Ma-kiệt-đà), làng Nàlaka.
Rồi du sĩ Jambukhàdaka đi đến Tôn giả Sàriputta; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, du sĩ Jambukhàdaka nói với Tôn giả Sàriputta:
-"Khổ, khổ", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là khổ?

 

There are these three forms of stressfulness, my friend: the stressfulness of pain, the stressfulness of fabrication, the stressfulness of change. These are the three forms of stressfulness.


- Có ba khổ tánh này, này Hiền giả, khổ khổ tánh, hành khổ tánh, hoại khổ tánh. Này Hiền giả, đây là ba khổ tánh này.

 

But is there a path, is there a practice for the full comprehension of these forms of stressfulness?"


Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào đưa đến liễu tri các khổ tánh ấy?

 

Yes, there is a path, there is a practice for the full comprehension of these forms of stressfulness.


- Này Hiền giả, có con đường có đạo lộ đưa đến đoạn tận các khổ tánh ấy.

 

Then what is the path, what is the practice for the full comprehension of these forms of stressfulness?


Này Hiền giả, con đường ấy là ǵ, đạo lộ ấy là ǵ đưa đến đoạn tận các khổ tánh?

 

Precisely this Noble Eightfold Path, my friend — right view, right resolve, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration. This is the path, this is the practice for the full comprehension of these forms of stressfulness."


- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám ngành đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn tận các khổ tánh.

 

It's an auspicious path, my friend, an auspicious practice for the full comprehension of these forms of stressfulness — enough for the sake of heedfulness.


Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện là đạo lộ đưa đến đoạn tận các khổ tánh. Thật là vừa đủ, này Hiền giả, để không phóng dật.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |