At Savatthi. There the Blessed One addressed the monks:
-"Monks."
-"Yes, lord," the monks responded.


Nhân duyên ở Sàvatthi. Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:
-"Này các Tỷ kheo"
-" Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Chúng Tỷ kheo vâng đáp lời Thế Tôn.

 

The Blessed One said:
-"Monks, there are these five means of propagation. Which five?

 • Root-propagation,

 • Stem-propagation,

 • Joint-propagation,

 • Cutting-propagation,

 • Seed-propagation as the fifth.

 • And if these five means of propagation are not broken, not rotten, not damaged by wind & sun, mature, and well-buried, but there is no earth and no water, would they exhibit growth, increase, & proliferation?"
  -"No, lord."


  Thế Tôn nói như sau:
  -"Này các Tỷ-kheo, có năm loại chủng tử. Thế nào là năm?

 • Chủng tử từ rễ,

 • Chủng tử từ thân,

 • Chủng tử từ đọt,

 • Chủng tử từ quả,

 • Chủng tử từ chủng tử là thứ năm.

 • Và này các Tỷ-kheo, nếu năm loại chủng tử này không bị hư hoại, không bị hư thối, không bị gió và nhiệt phá hoại, có lơi cứng, khéo gieo, nhưng không có đất, và không có nước, thời này các Tỷ-kheo, năm loại chủng tử này có thể tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh được không?
  - "Thưa không, bạch Thế Tôn."

   

  And if these five means of propagation are broken, rotten, damaged by wind & sun, immature, and poorly-buried, but there is earth & water, would they exhibit growth, increase, & proliferation?"
  -"No, lord."


  Và này các Tỷ-kheo, nếu năm loại chủng tử này bị hư hoại, bị hư thối, bị gió và nhiệt phá hoại, không có lơi cứng, không khéo gieo, nhưng có đất, và có nước, thời này các Tỷ-kheo, năm loại chủng tử này có thể tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh được không?
  -" Thưa không, bạch Thế Tôn."

   

  And if these five means of propagation are not broken, not rotten, not damaged by wind & sun, mature, and well-buried, and there is earth & water, would they exhibit growth, increase, & proliferation?"
  -"Yes, lord."


  Và này các Tỷ-kheo, nếu năm loại chủng tử này không bị hư hoại, không bị hư thối, không bị gió và nhiệt phá hoại, có lơi cứng, khéo gieo, có đất và có nước, thời này các Tỷ-kheo, năm loại chủng tử này có thể tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh được không?
  -" Thưa được, bạch Thế Tôn."

   

  Like the earth property, monks, is how the four standing-spots for consciousness should be seen. Like the liquid property is how delight & passion should be seen. Like the five means of propagation is how consciousness together with its nutriment should be seen.


  Này các Tỷ-kheo, ví như địa giới, bốn thức trú cần phải được xem như vậy. Ví như, này các Tỷ-kheo, thủy giới, hỷ tham cần phải được xem như vậy. Ví như, này các Tỷ-kheo, năm loại chủng tử, thức cùng các món ăn cần phải được xem như vậy.

   

  "Should consciousness, when taking a stance, stand attached to (a physical) form, supported by form,1 established on form, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.  Do tham luyến sắc, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được an trú. Với sắc là sở duyên, với sắc là trú xứ, (thức) hướng t́m hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh.

   

  Should consciousness, when taking a stance, stand attached to feeling, supported by feeling, established on feeling, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.


  Do tham luyến các thọ, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được tồn tại. Với thọ là sở duyên, với thọ là trú xứ, (thức) hướng t́m hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh.

   

  Should consciousness, when taking a stance, stand attached to perception, supported by perception, established on perception, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.


  Do tham luyến các tưởng, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được tồn tại. Với tưởng là sở duyên, với tưởng là trú xứ, (thức) hướng t́m hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh.

   

  Should consciousness, when taking a stance, stand attached to fabrications, supported by fabrications, established on fabrications, watered with delight, it would exhibit growth, increase, & proliferation.


  Do tham luyến các hành, này các Tỷ-kheo, thức có chân đứng được tồn tại. Với hành là sở duyên, với hành là trú xứ, (thức) hướng t́m hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh.

   

  Were someone to say, 'I will describe a coming, a going, a passing away, an arising, a growth, an increase, or a proliferation of consciousness apart from form, from feeling, from perception, from fabrications,' that would be impossible.


  Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rơ sự đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, tăng thịnh hay sự lớn mạnh của thức", sự việc như vậy không xảy ra.

   

  -If a monk abandons passion for the property of form, then owing to the abandonment of passion, the support is cut off, and there is no base for form.
  -If a monk abandons passion for the property of feeling ...
  -If a monk abandons passion for the property of perception ...
  -If a monk abandons passion for the property of fabrications ...


  -Này Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với sắc giới; do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ của sắc không hiện hữu.
  -Này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với thọ giới...
  -Này Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với tưởng giới...
  -Này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận tham đối với hành giới...

   

  If a monk abandons passion for the property of consciousness, then owing to the abandonment of passion, the support is cut off, and there is no base for consciousness. Consciousness, thus unestablished, not proliferating, not performing any function, is released. Owing to its release, it is steady. Owing to its steadiness, it is contented. Owing to its contentment, it is not agitated. Not agitated, he (the monk) is totally unbound right within. He discerns that 'Birth is ended, the holy life fulfilled, the task done. There is nothing further for this world.


  Đối với thức giới; do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu. Không có chỗ y chỉ như vậy, thức không tăng thịnh, không có hành động, được giải thoát; do giải thoát nên được kiên trú; do kiên trú nên được tri túc; do tri túc nên không có ưu năo; do không có ưu năo nên tự ḿnh cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn. Vị ấy biết: "Sanh đă tận, Phạm hạnh đă thành, những việc nên làm đă làm, không c̣n trở lui trạng thái này nữa".

  Notes

  1. "Supported by form": I.e., having form as its object. Similarly for feeling, perception, and fabrications.

  See also: SN 12.38; SN 22.53

   Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

   Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
  Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

  Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

  Trang kế | trở về đầu trang | Home page |