Monks, just as if a fisherman were to cast a baited hook into a deep lake and a fish with its eye out for food would swallow it — so that the fish that had thus swallowed the fisherman's hook would fall into misfortune & disaster, and the fisherman could do with it as he will — in the same way, there are these six hooks in the world for the misfortune of beings, for the slaughter of those that breathe. Which six?


Ví như, này các Tỷ-kheo, một người câu cá trong hồ nước sâu, quăng xuống một lưỡi câu có mắc mồi. Một con cá, với mắt nh́n vào mồi, nuốt lưỡi câu ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con cá ấy v́ nuốt lưỡi câu, đi đến bất hạnh, đi đến ách nạn, bị người câu cá muốn làm ǵ th́ làm. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có sáu lưỡi câu này ở trong đời, đưa đến bất hạnh cho các loài hữu t́nh, đưa đến tai hại cho các loài chúng sanh. Thế nào là sáu?

 

There are forms, monks, cognizable via the eye — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing. If a monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, he is said to be a monk who has swallowed Mara's hook, who has fallen into misfortune & disaster. The Evil One can do with him as he will.


Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là đă nuốt lưỡi câu của Ác ma, đă đi đến bất hạnh, đă đi đến ách nạn, đă bị Ác ma muốn làm ǵ th́ làm.

 

-There are sounds cognizable via the ear...
-There are aromas cognizable via the nose...
-There are flavors cognizable via the tongue...
-There are tactile sensations cognizable via the body...


-Có những tiếng do tai nhận thức...
-Có những hương do mũi nhận thức...
-Có những vị do lưỡi nhận thức...
-Có những xúc do thân nhận thức...

 

There are ideas cognizable via the intellect — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing. If a monk relishes them, welcomes them, & remains fastened to them, he is said to be a monk who has swallowed Mara's hook, who has fallen into misfortune & disaster. The Evil One can do with him as he will.


Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ư nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là đă nuốt lưỡi câu của Ác ma, đă đi đến bất hạnh, đă đi đến ách nạn, đă bị Ác ma muốn làm ǵ th́ làm.

 

Now, there are forms cognizable via the eye — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing. If a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them, he is said to be a monk who has not swallowed Mara's hook, who has snapped the hook, who has broken the hook, who has not fallen into misfortune & disaster. The Evil One cannot do with him as he will.


Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ các sắc ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là không nuốt lưỡi câu của Ác ma, đă bẻ găy lưỡi câu, đă bẻ nát lưỡi câu, không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không bị Ác ma muốn làm ǵ th́ làm.

 

-There are sounds cognizable via the ear...
-There are aromas cognizable via the nose...
-There are flavors cognizable via the tongue...
-There are tactile sensations cognizable via the body...


-Có những tiếng do tai nhận thức...
-Có những hương do mũi nhận thức...
-Có những vị do lưỡi nhận thức...
-Có những xúc do thân nhận thức...

 

There are ideas cognizable via the intellect — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing. If a monk does not relish them, welcome them, or remain fastened to them, he is said to be a monk who has not swallowed Mara's hook, who has snapped the hook, who has broken the hook, who has not fallen into misfortune & disaster. The Evil One cannot do with him as he will."


Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ư nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ư, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không tham luyến an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là vị không nuốt lưỡi câu của Ác ma, đă bẻ găy lưỡi câu, đă bẻ nát lưỡi câu, không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, không bị Ác ma muốn làm ǵ th́ làm.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |