(VI.6)

Buddha! Hero! Praise be to you!
You foremost among all beings!
You who have released me from pain,
And so many other beings too.

All suffering has been understood.
The source of craving has withered.
Cessation has been touched by me
On the noble eight-fold path.

I've been mother and son before;
And father, brother — grandmother too.
Not understanding what was real,
I flowed-on without finding [peace].

But now I've seen the Blessed One!
This is my last compounded form.
The on-flowing of birth has expired.
There's no more re-becoming now.

See the gathering of followers:
Putting forth effort, self controlled,
Always with strong resolution
—This is how to honor the Buddhas!

Surely for the good of so many
Did Maya give birth to Gotama,
Who bursts asunder the mass of pain
Of those stricken by sickness and death.

(VI.6)

Bậc Giác ngộ anh hùng!
Con xin đảnh lễ Ngài,
Ngài là bậc Tối thượng,
Giữa mọi loài chúng sanh,
Ngài giải khổ cho con,
Cùng rất nhiều người khác.

Liễu tri mọi đau khổ,
Gột sạch nhân khát ái,
Con đường Thánh tám ngành,
Đoạn diệt, ta chứng ngộ.

Trước ta sống là mẹ,
Là con, là cha, anh,
Là ông nội, ông ngoại,
Đời sống trước là vậy,
Không rơ biết như thật,
Luân hồi, t́m không gặp.

Nay ta thấy Thế Tôn, 
Thân này thân tối hậu,
Sanh tử được đoạn tận,
Nay không c̣n tái sanh.
Siêng, tinh cần nỗ lực,
Thường, kiên tŕ tinh tấn,
Hăy thắng đệ tử Phật,
Ḥa hợp, đảnh lễ Ngài.
V́ hạnh phúc nhiều người,
Ma-yà sanh Cù-đàm,
Giải tỏa nhóm khổ đau
Cho người bị bệnh chết?

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

| | trở về đầu trang | Home page |