[Upasiva:]


Upasiva:

 

Alone, Sakyan, & with nothing to rely on,
I can't venture across
the great flood.
Tell me, All-around Eye,
the support to rely on
for crossing over this flood.

Tôn giả U-pa-si-va:
Kính thưa bậc Thích tử,
Một ḿnh, không y chỉ,
Con không thể vượt khỏi,
Ḍng nước lớn mạnh này,
Kính thưa bậc Biến nhăn,
Hăy nói cho sở duyên,
Y chỉ sở duyên này,
Có thể vượt qua khỏi,
Ḍng nước chảy mạnh này.

 

[The Buddha:]

Thế Tôn:

 

Mindfully focused on nothingness, 1
relying on 'There isn't,'
you should cross over the flood.
Abandoning sensual pleasures,
abstaining from conversations,
keep watch for the ending of
craving, night & day.

Đây lời dạy Thế Tôn:
Này U-pa-si-va,
Biết ǵn giữ chánh niệm,
Không mong đợi vật ǵ,
Ông sẽ vượt bộc lưu,
Nương tựa: "không có ǵ ",
Ngày đêm ngươi nhận thấy,
Đoạn dục, ly nghi ngờ,
Ái diệt là Niết-bàn.

 

[Upasiva:]

Upasiva:

 

One free from passion
for all sensual pleasures
relying on nothingness, letting go of all else,
released in the highest emancipation of perception:
	Does he stay there unaffected?

U-pa-si-va nói:
Ai là người ly tham,
Đối với tất cả dục,
Y chỉ không có ǵ,
Từ bỏ mọi ǵ khác,
Được giải thoát hoàn toàn,
Tưởng giải thoát tối thượng,
Tại đấy vị ấy trú,
Không tiếp tục đi tới.

 

[The Buddha:]

Thế Tôn:

 

One free from passion
for all sensual pleasures
relying on nothingness, letting go of all else,
released in the highest emancipation of perception:
	He stays there unaffected.

Thế Tôn nói như sau:
Này U-pa-si-va,
Ai hoàn toàn ly tham,
Đối với tất cả dục,
Y chỉ không có ǵ,
Từ bỏ mọi ǵ khác,
Được giải thoát hoàn toàn,
Tưởng giải thoát tối thượng, 
Tại đấy, vị ấy trú,
Không tiếp tục đi tới.

 

[Upasiva:]

Upasiva:

 

If he stays there, O All-around Eye,
unaffected for many years,
	right there
would he be cooled & released?
Would his consciousness be like that?

Nếu vị ấy tại đấy,
An trú không đi tiếp,
Trong một số nhiều năm,
Ôi bậc có biến nhăn!
Nếu vị ấy tại đấy,
Được mát lạnh giải thoát,
Với vị được như vậy,
C̣n có thức hay không?

 

[The Buddha:]

Thế Tôn:

 

As a flame overthrown by the force of the wind
	goes to an end
	that cannot be classified,2
so the sage free from naming activity
	goes to an end
	that cannot be classified.

Đây lời Thế Tôn nói:
Hỡi U-pa-si-va!
Cũng giống như ngọn lửa,
Bị sức gió mạnh thổi,
Đi đến chỗ tận cùng,
Không có thể ước lượng,
Cũng vậy, vị ẩn sĩ,
Được giải thoát danh thân,
Đi đến chỗ tận cùng,
Không có thể ước lượng.

[Upasiva:]

Upasiva:

 

He who has reached the end:
	Does he not exist,
	or is he for eternity
	free from dis-ease?
Please, sage, declare this to me
	as this phenomenon has been known by you.

Vị đi đến tận cùng,
Có phải không hiện hữu,
Hay vị ấy thường hằng,
Đạt được sự không bệnh,
Lành thay, bậc ẩn sĩ,
Hăy trả lời cho con,
Có vậy, con hiểu được,
Pháp như thật Ngài giảng.

 

[The Buddha:]

Thế Tôn:

 

One who has reached the end
	has no criterion 3
by which anyone would say that — 
	for him it doesn't exist.
When all phenomena are done away with,4
	all means of speaking
	are done away with as well.

Thế Tôn nói như sau:
Hỡi U-pa-si-va,
Người đi đến tận cùng,
Không thể c̣n ước lượng,
Với ǵ, nói đến nó,
Không c̣n có cái ấy,
Khi tất cả các pháp,
Đă được nhổ hẳn lên,
Mọi con đường nói phô,
Được nhổ lên sạch hết.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |