I have heard that on one occasion the Blessed One was staying in Savatthi at Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. There he addressed the monks, "Monks!"


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana... Thế Tôn nói như sau:

 

"Yes, lord," the monks replied.

^^^^^^

 

The Blessed One said: "Monks, speech endowed with four characteristics is well-spoken, not poorly spoken — faultless & not to be faulted by the wise. Which four? There is the case where a monk says only what it well-spoken, not what is poorly spoken; only what is just, not what is unjust; only what is endearing, not what is unendearing; only what is true, not what is false. Speech endowed with these four characteristics is well-spoken, not poorly spoken — faultless & not to be faulted by the wise."

- Thành tựu bốn chi phần, này các Tỷ-kheo, lời nói được khéo nói, không phải vụng nói, không có lỗi lầm, không bị người trí quở trách. Thế nào là bốn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chỉ nói lời khéo nói, không nói lời vụng nói; chỉ nói lời đúng pháp, không nói lời phi pháp; chỉ nói lời khả ái, không nói lời phi khả ái; chỉ nói lời đúng sự thật, không nói lời không đúng sự thật. Thành tựu với bốn chi phần này, này các Tỷ-kheo, lời nói là được khéo nói không phải vụng nói, không có lỗi lầm, không bị người trí quở trách.

 

That is what the Blessed One said. Having said this, the One Well-Gone, the Teacher, said further:

Thế Tôn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy xong bậc Đạo Sư lại nói thêm như sau:

 

The calm say that what is well-spoken is best;
second, that one should say
		what is just, not unjust;
third, 	what's endearing, not unendearing;
fourth, 	what is true, not false.

Bậc Thiện nhân nói lên,
Lời khéo nói tối thượng,
Thứ hai, nói đúng pháp,
Thứ ba, nói khả ái
Không nói phi khả ái,
Thứ tư, nói chân thật
Không nói không chân thật.

 

Then Ven. Vangisa, rising from his seat, arranging his robe over one shoulder, faced the Blessed One with his hands palm-to-palm in front of his heart and said, "An inspiration has come to me, Blessed One! An inspiration has come to me, One Well-Gone!"

Rồi Tôn giả Vanǵsa từ chỗ ngồi đứng dậy đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: - Ư nghĩ này đến với con, bạch Thiện Thệ.

 

"Let the inspiration come to you, Vangisa," the Blessed One said.

- Hăy nói lên ư kiến ấy, này Vanǵsa!.

 

Then Ven. Vangisa praised the Blessed One to his face with these attractive verses:

Rồi Tôn giả Vanǵsa, trước mặt Thế Tôn, nói lên lời tán thán với những bài kệ thích ứng:

 

Speak only the speech
that neither torments self
nor does harm to others.
		That speech is truly well spoken.

Speak only endearing speech,
speech that is welcomed.
Speech when it brings no evil
		to others
		is pleasant.

Truth, indeed, is deathless speech:
This is an ancient principle.
The goal and the Dhamma
		— so say the calm — 
are firmly established on truth.

The speech the Awakened One speaks,
for attaining Unbinding,
		rest,
for making an end
to the mass of stress:
		That is the speech unexcelled.

Hăy nói lên lời nói,
Không thiêu đốt tự ngă,
Không làm hại người khác,
Lời nói ấy khéo nói.

Hăy nói lời khả ái,
Nói lời khiến hoan hỷ,
Không mang theo ác hại,
Khiến người khác ưa thích.

Chân thật, lời bất tử,
Đây thường pháp là vậy,
Họ nói, bậc Thiện nhân,
An trú trên chân thật,
Trên mục đích, trên pháp.

Lời ǵ đức Phật nói,
An ổn, đạt Niết-bàn,
Đoạn tận các khổ đau,
Đấy lời nói tối thượng.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |