Whatever spirits have gathered here,
	— on the earth, in the sky — 
may you all be happy
& listen intently to what I say.

Thus, spirits, you should all be attentive.
Show kindness to the human race.
Day & night they give offerings,
so, being heedful, protect them.

Whatever wealth — here or beyond — 
whatever exquisite treasure in the heavens,
does not, for us, equal the Tathagata.
	This, too, is an exquisite treasure in the Buddha.
	By this truth may there be well-being.

The exquisite Deathless — ending, dispassion — 
discovered by the Sakyan Sage in concentration:
There is nothing to equal that Dhamma.
	This, too, is an exquisite treasure in the Dhamma.
	By this truth may there be well-being.

What the excellent Awakened One extolled as pure
and called the concentration
of unmediated knowing:
No equal to that concentration can be found.
	This, too, is an exquisite treasure in the Dhamma.
	By this truth may there be well-being.

The eight persons — the four pairs — 
praised by those at peace:
They, disciples of the One Well-Gone, deserve offerings.
What is given to them bears great fruit.
	This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
	By this truth may there be well-being.

Those who, devoted, firm-minded,
apply themselves to Gotama's message,
on attaining their goal, plunge into the Deathless,
freely enjoying the Liberation they've gained.
	This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
	By this truth may there be well-being.

An Indra pillar,1 planted in the earth,
that even the four winds cannot shake:
that, I tell you, is like the person of integrity,
who — having comprehended
the noble truths — sees.
	This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
	By this truth may there be well-being.

Those who have seen clearly the noble truths
well-taught by the one of deep discernment — 
regardless of what [later] might make them heedless — 
will come to no eighth state of becoming.2
	This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
	By this truth may there be well-being.

At the moment of attaining sight,
one abandons three things:
	identity-views, uncertainty,
	& any attachment to precepts & practices.3
One is completely released
from the four states of deprivation,4
and incapable of committing
the six great wrongs.5
	This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
	By this truth may there be well-being.

Whatever bad deed one may do
— in body, speech, or in mind — 
one cannot hide it:
an incapability ascribed
to one who has seen the Way.
	This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
	By this truth may there be well-being.

Like a forest grove with flowering tops
in the first month of the heat of the summer,
so is the foremost Dhamma he taught,
for the highest benefit, leading to Unbinding.
	This, too, is an exquisite treasure in the Buddha.
	By this truth may there be well-being.

Foremost,
foremost-knowing,
foremost-giving,
foremost-bringing,
	unexcelled, he taught the
foremost Dhamma.
	This, too, is an exquisite treasure in the Buddha.
	By this truth may there be well-being.

Ended the old, there is no new taking birth.
dispassioned their minds toward further becoming,
they, 			with no seed, no desire for growth,
the prudent, 	go out like this flame.
	This, too, is an exquisite treasure in the Sangha.
	By this truth may there be well-being.

Whatever spirits have gathered here,
	— on the earth, in the sky — 
let us pay homage to the Buddha,
the Tathagata worshipped by beings
human & divine.
	May there be
	well-being.

Whatever spirits have gathered here,
	— on the earth, in the sky — 
let us pay homage to the Dhamma
& the Tathagata worshipped by beings
human & divine.
	May there be
	well-being.

Whatever spirits have gathered here,
	— on the earth, in the sky — 
let us pay homage to the Sangha
& the Tathagata worshipped by beings
human & divine.
	May there be
	well-being.

Phàm ở tại đời này,
Có sanh linh tụ hội,
Hoặc trên cơi đất này,
Hoặc chính giữa hư không
Mong rằng mọi sanh linh,
Được đẹp ư vui ḷng,
Vậy, hăy nên cẩn thận,
Lắng nghe lời dạy này.

Do vậy các sanh linh,
Tất cả hăy chú tâm,
Khởi lên ḷng từ mẫn,
Đối với mọi loài, người.
Ban ngày và ban đêm,
Họ đem vật cúng dường,
Do vậy không phóng dật,
Hăy giúp hộ tŕ họ.

Phàm có tài sản ǵ,
Đời này hay đời sau,
Hay ở tại thiên giới,
Có châu báu thù thắng,
Không ǵ sánh bằng được,
Với Như Lai, Thiện Thệ
Như vậy, nơi Đức Phật,
Là châu báu thù diệu,
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Đoạn diệt và ly tham,
Bất tử và thù diệu,
Phật Thích Ca Mâu-Ni,
Chứng pháp ấy trong thiền.
Không ǵ sánh bằng được,
Với pháp thù diệu ấy.
Như vậy, nơi Chánh pháp,
Là châu báu thù diệu,
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Phật Thế Tôn thù thắng,
Nói lên lời tán thán,
Pháp thiền định trong sạch,
Liên tục không gián đoạn,
Không ǵ sánh bằng được,
Pháp thiền vi diệu ấy,
Như vậy, nơi Chánh pháp,
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Tám vị bốn đôi này,
Được bậc thiện tán thán,
Chúng đệ tử Thiện Thệ,
Xứng đáng được cúng dường.
Bố thí các vị ấy,
Được kết quả to lớn.
Như vậy, nơi Tăng chúng,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Các vị ḷng ít dục,
Với ư thật kiên tŕ,
Khéo liên hệ mật thiết,
Lời dạy Gotama!.
Họ đạt được quả vị,
Họ thể nhập bất tử,
Họ chứng đắc dễ dàng,
Hưởng thọ sự tịch tịnh,
Như vậy, nơi tăng chúng,
Là châu báu thù diệu,
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Như vậy cột trụ đá,
Khéo y tựa ḷng đất,
Dầu có gió bốn phương,
Cũng không thể dao động,
Ta nói bậc chơn nhân,
Giống như ví dụ này.
Vị thể nhập với tuệ,
Thấy được những Thánh đế,
Như vậy, nơi Tăng chúng,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Những vị khéo giải thích,
Những sự thật Thánh đế,
Những vị khéo thuyết giảng,
Với trí tuệ thâm sâu,
Dầu họ có hết sức,
Phóng dật không tự chế,
Họ cũng không đến nỗi,
Sanh hữu lần thứ tám.
Như vậy, nơi Tăng chúng,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Vị ấy nhờ đầy đủ,
Với chánh kiến sáng suốt,
Do vậy, có ba pháp,
Được hoàn toàn từ bỏ.
Thân kiến và nghi hoặc,
Giới cấm thủ cũng không;
Đối với bốn đọa xứ,
Hoàn toàn được giải thoát;
Vị ấy không thể làm,
Sáu điều ác căn bản.
Như vậy, nơi Tăng chúng,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Dầu vị ấy có làm
Điều ác ǵ đi nữa,
Với thân hay với lời,
Kể cả với tâm ư,
Vị ấy không có thể
Che đậy việc làm ấy,
Vị ấy được nói rằng,
Không thể thấy ác đạo.
Như vậy, nơi Tăng chúng,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Đẹp là những cây rừng
Có bông hoa đầu ngọn,
Trong tháng ba nóng bức,
Những ngày hạ đầu tiên,
Pháp thù thắng thuyết giảng,
Được ví dụ như vậy,
Pháp đưa đến Niết-bàn,
Pháp hạnh phúc tối thượng.
Như vậy, nơi Đức Phật,
Là châu báu thù diệu
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Cao thượng, biết cao thượng,
Cho, đem lại cao thượng,
Bậc vô thượng thuyết giảng,
Pháp cao thượng thù thắng.
Như vậy, nơi đức Phật,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Nghiệp cũ đă đoạn tận,
Nghiệp mới không tạo nên,
Với tâm tư từ bỏ,
Trong sanh hữu tương lai.
Các hột giống đoạn tận,
Ước muốn không tăng trưởng,
Bậc trí chứng Niết-bàn,
Ví như ngọn đèn này.
Như vậy, nơi Tăng chúng,
Là châu báu thù diệu.
Mong với sự thật này,
Được sống chơn hạnh phúc.

Phàm ở tại đời này,
Có sanh linh tụ hội,
Hoặc trên cơi đất này,
Hoặc chính giữa hư không,
Hăy đảnh lễ đức Phật,
Đă như thực đến đây,
Được loài Trời, loài Người,
Đảnh lễ và cúng dường.
Mong rằng với hạnh này,
Mọi loài được hạnh phúc.

Phàm ở tại nơi này,
Có sanh linh tụ hội,
Hoặc trên cơi đất này,
Hoặc chính giữa hư không.
Hăy đảnh lễ Chánh pháp,
Đă như thực đến đây,
Được loài Trời, loài Người,
Đảnh lễ và cúng dường.
Mong rằng với hạnh này,
Mọi loài được hạnh phúc.

Phàm ở tại nơi này,
Có sanh linh tụ hội,
Hoặc trên cơi đất này,
Hoặc chính giữa hư không.
Hăy đảnh lễ chúng Tăng
Đă như thực đến đây,
Được loài Trời, loài Người,
Đảnh lễ và cúng dường.
Mong rằng với hạnh này,
Mọi loài được hạnh phúc.

 

Notes

1. Indra-pillar: A tall hardwood pillar, planted at the entrance to a village.

2. The person who has reached this stage in the practice will be reborn at most seven more times.

3. These three qualities are the fetters abandoned when one gains one's first glimpse of Unbinding at stream-entry (the moment when one enters the stream to full Awakening).

4. Four states of deprivation: rebirth as an animal, a hungry shade, an angry demon, or a denizen of hell. In the Buddhist cosmology, none of these states is eternal.

5. The six great wrongs: murdering one's mother, murdering one's father, murdering an arahant (fully Awakened individual), wounding a Buddha, causing a schism in the Sangha, or choosing anyone other than a Buddha as one's foremost teacher.

^^^^^^

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |