I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi, in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. Now at that time the Blessed One was instructing urging, rousing, and encouraging the monks with Dhamma-talk concerned with Unbinding. The monks — receptive, attentive, focusing their entire awareness, lending ear — listened to the Dhamma.


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng pháp thoại liên tưởng đến Niết-bàn cho các Tỷ-kheo, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Các Tỷ-kheo ấy chú tâm, tác ư, dồn tất cả tâm tư lắng nghe pháp.

 

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed:

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ư nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng:

 

It's hard to see the unaffected,
for the truth isn't easily seen.
Craving is pierced
	in one who knows;
	For one who sees,
there is nothing.

Khó thấy là vô ngă,
Không dễ thấy, sự thật,
Với bậc có hiểu biết,
Khéo xâm nhập được ái,
Với vị ấy thấy rơ,
Đâu c̣n có vật ǵ.

 

^^^^^

^^^^^

 

^^^^^^^

^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^^

 

^^^^^^^

^^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^^

^^^^^^

^^^^^

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |