I have heard that on one occasion, when the Blessed One was newly Awakened — staying at Uruvela by the banks of the Nerañjara River in the shade of the Muccalinda tree — he sat for seven days in one session, sensitive to the bliss of release. Now at that time a great, out-of-season storm-cloud rose up, with seven days of rainy weather, cold winds, and intense darkness. Then Muccalinda the naga king, leaving his realm and encircling the Blessed One's body seven times with his coils, stood with his great hood spread over the Blessed One, thinking: "Don't let the Blessed One be disturbed by cold. Don't let the Blessed One be disturbed by heat. Don't let the Blessed One be disturbed by the touch of flies, mosquitoes, wind, sun, and creeping things." Then at the end of the seven days the Blessed One emerged from that concentration. Muccalinda the naga king, realizing that the sky had cleared and the storm clouds had left, and unraveled his coils from the body of the Blessed One, changed his appearance and, assuming the form of a youth, stood in front of the Blessed One with hands before his heart in homage.


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Mucalinda, khi Ngài mới chứng Chánh Đẳng Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn, trong bảy ngày ngồi một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ, một cơn giông tố lớn trái mùa khởi lên và trong bảy ngày, trời mưa gió lạnh, bầu trời u ám. Rồi thần rắn Mucalinda ra khỏi chỗ ở của ḿnh, với thân cuốn ṿng quanh bảy ṿng thân của Thế Tôn, và đứng thẳng, vươn cao các mang lớn trên đầu (Thế Tôn) với ư nghĩ: "Mong Thế Tôn khỏi lạnh! Mong Thế Tôn khỏi nóng! Mong Thế Tôn khỏi xúc chạm với ruồi, muỗi, gió, sức nóng, các loài ḅ sát ". Rồi Thế Tôn sau bảy ngày ấy, ra khỏi định ấy. Rồi Mucalinda, vua các loài rắn, sau khi biết trời đă sáng tỏ, mây đă được thoát đi, cởi mở thân ḿnh khỏi thân Thế Tôn, biến dạng thân sắc của ḿnh, hóa hiện thân sắc một thanh niên đứng trước mặt Thế Tôn, chắp tay đảnh lễ Thế Tôn.

 

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed:

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ư nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

 

Blissful is solitude for one who's content,
	who has heard the Dhamma,
	who sees.
Blissful is non-affliction with regard for the world,
	restraint for living beings.
Blissful is dispassion with regard for the world,
	the overcoming of sensuality.
But the subduing of the conceit "I am" — 
That is truly
	the ultimate bliss.

Viễn ly là an lạc,
Với người biết tri túc,
Với người có nghe pháp,
Với người có chánh kiến
Không sân là an lạc,
Những ai ở trên đời,
Đối hữu t́nh chúng sanh
Biết tự chế, ngăn ngừa.
Ly tham là an lạc,
Vượt các dục ở đời,
Ai nhiếp phục ngă mạn,
Đây an lạc tối thượng.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |