I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi, in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. Now at that time, a large number of boys on the road between Savatthi and Jeta's Grove were hitting a snake with a stick. Then early in the morning the Blessed One, having put on his robes and carrying his bowl and outer robe, went into Savatthi for alms. He saw the large number of boys on the road between Savatthi and Jeta's Grove hitting the snake with a stick.


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ một số đông đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy, giữa Sàvatthi và Jetavana. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sàvatthi để khất thực. Thế Tôn thấy giữa Sàvatthi và Jetavana nhiều đứa trẻ đang hành hạ con rắn với cây gậy.

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed:

Thế Tôn sau khi hiểu hết ư nghĩa này, ngay lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

Whoever takes a stick
to beings desiring ease,
when he himself is looking for ease,
will meet with no ease after death.

Whoever doesn't take a stick
to beings desiring ease,
when he himself is looking for ease,
will meet with ease after death.

Ai làm hại với trượng,
Kẻ t́m lạc cho ḿnh,
Người ấy sau khi chết,
Không t́m được an lạc.
Ai không hại với trượng,
Kẻ t́m lạc cho ḿnh,
Đời sau t́m được lạc.
 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |