I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi, in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. Then Ven. Dabba Mallaputta went to the Blessed One and, on arrival, having bowed down to him, sat to one side. As he was sitting there he said to the Blessed One: "Now is the time for my total Unbinding, O One-Well-Gone!"


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Tôn giả Dabha Mallputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Dabha Mallaputta bạch Thế Tôn: - Nay đă đến thời, con nhập Niết Bàn, bạch Thiện Thệ.

 

"Then do, Dabba, what you think it is now time to do."

- Này Dabba, Thầy hăy làm những ǵ Thầy nghĩ là hợp thời!

 

Then Ven. Dabba Mallaputta, rising from his seat, bowed down to the Blessed One and, circling him on the right, rose up into the air and sat cross-legged in the sky, in space. Entering the fire property and emerging from it, he was totally unbound. Now, when Dabba Mallaputta rose up into the air and, sitting cross-legged in the sky, in space, entered the fire property and then emerged from it and was totally unbound, his body burned and was consumed so that neither ashes nor soot could be discerned. Just as when ghee or oil is burned and consumed, neither ashes nor soot can be discerned, in the same way, when Dabba Mallaputta rose up into the air and, sitting cross-legged in the sky, in space, entered the fire property and then emerged from it and was totally unbound, his body burned and was consumed so that neither ashes nor soot could be discerned.

Rồi Tôn giả Dabha Mallaputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, bay lên hư không, ngồi kiết-già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập Niết-bàn. Khi Tôn giả Dabha Mallaputta bay lên hư không, ngồi kiết-già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập Niết Bàn, thân của Tôn giả được cháy sạch, đốt sạch, không c̣n có than hay có tro có thể thấy được. Ví như bơ hay dầu được cháy, được đốt, không c̣n có than hay có tro có thể thấy được. Cũng vậy, khi Tôn giả Dabha Mallaputta bay lên hư không, ngồi kiết già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập Niết-bàn, thân của Tôn giả được cháy sạch, đốt sạch, không c̣n có than hay có tro có thể thấy được.

 

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed:

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ư nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng:

 

The body disintegrated,
perception ceased,
pain & rapture were entirely consumed,
fabrications were stilled:
consciousness has come to its end.

Thân bị hoại, tưởng diệt,
Mọi thọ được nguội lạnh,
Các hành được lắng dịu,
Thức đạt được mục đích.

 

^^^^^^

^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^^

 

^^^^^^^

^^^^^^

 

^^^^^^

^^^^^^

^^^^^^

^^^^^

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |