I have heard that on one occasion the Blessed One was staying near Savatthi, in Jeta's Grove, Anathapindika's monastery. There he addressed the monks, "Monks!"


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: - Này các Tỷ-kheo.

 

"Yes, lord," the monks replied.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

 

The Blessed One said, "When Dabba Mallaputta rose up into the air and, sitting cross-legged in the sky, in space, entered the fire property and then emerged from it and was totally unbound, his body burned and was consumed so that neither ashes nor soot could be discerned. Just as when ghee or oil is burned and consumed, neither ashes nor soot can be discerned, in the same way, when Dabba Mallaputta rose up into the air and, sitting cross-legged in the sky, in space, entered the fire property and then emerged from it and was totally unbound, his body burned and was consumed so that neither ashes nor soot could be discerned."

Thế Tôn nói như sau: - Này các Tỷ-kheo, Dabbha Mallaputta bay lên hư không, ngồi kiết-già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập Niết Bàn. Khi Dabha Mallaputta bay lên hư không, ngồi kiết-già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập Niết Bàn, thân của Tôn giả được cháy sạch, đốt sạch, không c̣n có than hay có tro có thể thấy được. Ví như bơ hay dầu được cháy, được đốt, không c̣n có than hay có tro có thể thấy được. Cũng vậy, khi Dabha Mallaputta bay lên hư không, ngồi kiết già giữa hư không, nhập định hỏa giới, xuất khỏi định và nhập Niết-bàn, thân của Tôn giả được cháy sạch, đốt sạch, không c̣n có than hay có tro có thể thấy được.

 

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed:

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ư nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng:

 

Just as the destination of a glowing fire
	struck with a [blacksmith's] iron hammer,
	gradually growing calm,
	is not known:

Even so, there's no destination to describe
	for those who are rightly released
	— having crossed over the flood
	of sensuality's bond — 
for those who have attained
	unwavering bliss.

Như tia lửa cháy sáng,
Phát từ búa sắt đập,
Dần dần được nguội lạnh,
Sanh thú không biết được,
Cũng vậy là những bậc
Đă chân chánh giải thoát,
Đă vượt qua thác nước,
Trói buộc bởi các dục,
Họ đạt được an lạc,
Không có bị dao động,
Họ không có sanh thú,
Để có thể chỉ bày. 

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |