I have heard that on one occasion, when the Blessed One was newly Awakened — staying at Uruvela by the banks of the Nerañjara River in the shade of the Bodhi tree, the tree of Awakening — he sat in the shade of the Bodhi tree for seven days in one session, sensitive to the bliss of release. At the end of seven days, after emerging from that concentration, in the third watch of the night, he gave close attention to dependent co-arising in forward and reverse order, thus:


Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ-đề, khi mới chứng Chánh Đẳng Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong bảy ngày, ngồi trong một thế ngồi Kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn, sau bảy ngày, ra khỏi định ấy, trong đêm canh cuối cùng, khéo thuận chiều và nghịch chiều tác ư lư duyên khởi:

 

When this is, that is.
From the arising of this comes the arising of that.
When this isn't, that isn't.
From the cessation of this comes the cessation of that.

 "Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. 
Do cái này sanh, cái kia sanh. 
Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. 
Do cái này diệt, cái kia diệt". 

 

In other words:

^^^^^^

 

From ignorance as a requisite condition come fabrications.
From fabrications as a requisite condition comes consciousness.
From consciousness as a requisite condition comes name-and-form.
From name-and-form as a requisite condition come the six sense media.
From the six sense media as a requisite condition comes contact.
From contact as a requisite condition comes feeling.
From feeling as a requisite condition comes craving.
From craving as a requisite condition comes clinging/sustenance.
From clinging/sustenance as a requisite condition comes becoming.
From becoming as a requisite condition comes birth.
From birth as a requisite condition, then old age and death, sorrow, lamentation, pain, distress, and despair come into play.
Such is the origination of this entire mass of stress and suffering.

Tức là duyên vô minh, có các hành.
Duyên các hành, có thức. 
Duyên thức, có danh sắc.
Duyên danh sắc, có sáu xứ.
Duyên sáu xứ, có xúc.
Duyên xúc, có thọ.
Duyên thọ, có ái.
Duyên ái, có thủ.
Duyên thủ, có hữu;.
Duyên hữu, có sanh.
Duyên sanh, có già, chết, sầu bi khổ ưu năo.
Như vậy là sự tập khởi của khổ uẩn này".

 

Now from the remainderless fading and cessation of that very ignorance comes the cessation of fabrications.
From the cessation of fabrications comes the cessation of consciousness.
From the cessation of consciousness comes the cessation of name-and-form.
From the cessation of name-and-form comes the cessation of the six sense media.
From the cessation of the six sense media comes the cessation of contact.
From the cessation of contact comes the cessation of feeling.
From the cessation of feeling comes the cessation of craving.
From the cessation of craving comes the cessation of clinging/sustenance.
From the cessation of clinging/sustenance comes the cessation of becoming.
From the cessation of becoming comes the cessation of birth.
From the cessation of birth, then old age and death, sorrow, lamentation, pain, distress, and despair all cease.
Such is the cessation of this entire mass of stress and suffering.

Do vô minh diệt nên hành diệt.
Do hành diệt, nên thức diệt.
Do thức diệt, nên danh sắc diệt.
Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt.
Do sáu xứ diệt nên xúc diệt.
Do xúc diệt nên thọ diệt.
Do thọ diệt, nên ái diệt.
Do ái diệt, nên thủ diệt.
Do thủ diệt, nên hữu diệt.
Do hữu diệt, nên sanh diệt.
Do sanh diệt, nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu năo diệt.
Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này".

 

Then, on realizing the significance of that, the Blessed One on that occasion exclaimed:

Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ư nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

 

As phenomena grow clear
to the brahman — ardent, absorbed — 
he stands, routing the troops of Mara,
like the sun that illumines
		the sky.

Thật sự khi các pháp
Có mặt, hiện khởi lên,
Đối với vị Bà-la-môn,
Nhiệt tâm hành thiền định,
Quét sạch các ma quân,
Vị ấy đứng, an trú,
Như ánh sáng mặt trời,
Chói sáng khắp hư không.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

 | trở về đầu trang | Home page |