Monks, the great sal trees that live in dependence on the Himalayas, the king of mountains, prosper in terms of three kinds of prosperity. Which three?
-They prosper in terms of branches, leaves, & foliage.
-They prosper in terms of bark & shoots.
-They prosper in terms of softwood and heartwood.

The great sal trees that grow in dependence on the Himalayas, the king of mountains, prosper in terms of these three kinds of prosperity.


Dựa vào vua núi Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba ?
-Chúng lớn lên về cành, về lá, về toàn bộ lá cây,
-Chúng lớn lên về vỏ trong và vỏ ngoài hay mầm non,
-Chúng lớn lên về giác cây và lơi cây.
Dựa vào vua núi Tuyết Sơn, này các Tỷ-kheo, các cây sàlà to lớn được lớn lên ba sự tăng trưởng này.

 

In the same way, the descendents who live in dependence on a clansman of conviction prosper in terms of three kinds of prosperity. Which three?
-They prosper in terms of conviction.
-They prosper in terms of virtue.
-They prosper in terms of discernment.
The descendents who live in dependence on a clansman of conviction prosper in terms of these three kinds of prosperity.


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dựa vào thiện nam tử có ḷng tin, các người trong gia đ́nh được lớn lên ba sự tăng trưởng. Thế nào là ba ?
-Tăng trưởng về ḷng tin,
-Tăng trưởng về giới,
-Tăng trưởng về trí tuệ.
Dựa vào thiện nam tử có ḷng tin, này các Tỷ-kheo, các người trong gia đ́nh được lớn lên ba sự tăng trưởng này.

 

Like a mountain of rock
in the wilderness, in a mighty grove,
dependent on which there prosper
lords of the forest, great trees  —  
	   in the same way,
those who here live dependent on
a clansman of conviction
  —  consummate in virtue  —  
	   prosper:
	wife & children,
	friends, dependents, & kin.

Seeing the virtue of that virtuous one,
his liberality & good conduct,
those who are perceptive
	   follow suit.
Having, here in this world,
followed the Dhamma,
the path to a good destination,
they delight in the world of the devas,
enjoying the pleasures they desire."
Như núi đá sừng sựng
Trong rừng sâu rừng rậm
Các cây lớn dựa vào
Lớn lên những thần rừng
Cũng vậy, thiện nam tử
Có ḷng tin giới đức
Vợ con và gia quyến
Dựa vào để lớn mạnh
Với tùy tùng bà con
Nhờ cậy để sinh sống


Thấy vị giới hạnh làm
Giới, bố thí, thiện hành
Nếu chúng có mắt sáng
Chúng làm theo vị ấy
Ở đây, làm đúng pháp 
Con đường đến cơi lành
Trong Thiên giới hỷ lạc
Ước muốn được hoàn hỷ.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |