Monks, there are these three forms of sagacity. Which three?
-Bodily sagacity,
-Verbal sagacity,
-Mental sagacity.


Này các Tỷ-kheo, có ba sự toàn hảo. Thế nào là ba ?
-Toàn hảo về thân,
-Toàn hảo về lời nói,
-Toàn hảo về ư.

 

And what is bodily sagacity? There is the case where a monk abstains from taking life, abstains from theft, abstains from unchastity. This is called bodily sagacity.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người từ bỏ sánh sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, này các Tỷ-kheo, đây gọi là thân thanh tịnh.

 

And what is verbal sagacity? There is the case where a monk abstains from lying, abstains from divisive tale-bearing, abstains from harsh language, abstains from idle chatter. This is called verbal sagacity.


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tục nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lời nói thanh tịnh.

 

And what is mental sagacity? There is the case where a monk who — with the wasting away of the mental fermentations — remains in the fermentation-free awareness-release and discernment-release, having known and made them manifest for himself right in the here and now. This is called mental sagacity.


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là toàn hảo về ư ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do đoạn trừ có lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự ḿnh với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ư toàn hảo.

 

These, monks, are the three forms of sagacity.


Và này các Tỷ-kheo, các pháp này là ba toàn hảo.

 

A sage in body, a sage in speech,
	A sage in mind, without fermentation:
a sage consummate in sagacity
	is said to have abandoned
		everything.
		— the All.
Thân và lời toàn hảo, 
Tâm toàn hảo vô lậu, 
Toàn hảo, được toàn hảo
Được gọi đoạn tất cả.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |