I have heard that on one occasion the Blessed One was staying at Varanasi in the Game Refuge at Isipatana. Then early in the morning the Blessed One, having put on his robes and carrying his bowl & outer robe, went into Varanasi for alms. As he was walking for alms near the fig-tree at the cattle yoke, he saw a certain monk whose delight was in what is empty, whose delight was in exterior things, his mindfulness muddled, his alertness lacking, his concentration lacking, his mind gone astray, his faculties uncontrolled. On seeing him, the Blessed One said to him:
-"Monk, monk, don't let yourself putrefy! On one who lets himself putrefy & stink with the stench of carrion, there's no way that flies won't swarm & attack!"


Một thời, Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana vườn Nai.
Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Ba-la-nại để khất thực. Thế Tôn, trong khi đi khất thực tại Goyogapilakkha, gần cây sung, chỗ cột đàn ḅ, thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hương vị trống không, không có Thiền định, hưởng thọ hương vị hướng ngoại của dục vật, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng túng. Thấy vậy, Thế Tôn liền nói với vị Tỷ-kheo ấy :
- "Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo ! Thầy chớ có làm cho tự ngă trở thành thối nát. Này Tỷ-kheo, ai làm cho tự ngă thối nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra."

 

Then the monk — admonished with this, the Blessed One's admonishment — came to his senses.


Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới như vậy, cảm thấy xúc động mạnh.

 So the Blessed One, having gone for alms in Varanasi, after the meal, returning from his alms round, addressed the monks [and told them what had happened].


Rồi Thế Tôn, sau khi đi khất thực ở Ba-la-nại xong, sau bữa ăn, sau khi đi khất thực trở về, bảo các Tỷ-kheo :
- "Này các Tỷ-kheo, ở đây, sau khi đắp y vào buổi sáng, Ta cầm lấy y bát, đi vào Ba-la-nại để khất thực. Này các Tỷ-kheo, trong khi đi khất thực tại Goyogapilakkha, Ta thấy một Tỷ-kheo hưởng thọ hương vị trống không, không có Thiền định, hưởng thọ hương vị hướng ngoại của dục vật, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, với tâm tán loạn, với các căn phóng túng. Thấy vậy, Ta liền nói với vị Tỷ-kheo ấy : "Này Tỷ-kheo, này Tỷ-kheo ! Thầy chớ có làm cho tự ngă trở thành thối nát. Này Tỷ-kheo, ai làm cho tự ngă thối nát đầy ứ, thoát ra toàn mùi hôi thối, rồi mong rằng : "Các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không có chiếm cứ, sự kiện như vậy không xảy ra"".
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được ta giáo giới với lời giáo giới này, cảm thấy xúc động mạnh.

 

When this was said, a certain monk said to the Blessed One, "What, lord, is putrefaction? What is the stench of carrion? What are flies?"


Khi nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn :
- Bạch Thế Tôn, thối nát cái ǵ, mùi hôi thối cái ǵ, các loài rồi lằng là ǵ ?

 

Greed, monk, is putrefaction. Ill will is the stench of carrion. Evil, unskillful thoughts are flies. On one who lets himself putrefy & stink with the stench of carrion, there's no way that flies won't swarm & attack.


Tham cầu, này các Tỷ-kheo, là thối nát ; sân là mùi hôi thối, các suy tầm ác bất thiện là ruồi lằng. Này các Tỷ-kheo, ai làm cho các tự ngă thối nát, đầy ứ, thoát ra mùi hôi thối, rồi mong rằng : "Các loài ruồi lằng sẽ không bu đậu, sẽ không chiếm cứ", sự kiện như vậy không xảy ra.

 

"On one whose eyes & ears
are unguarded,
whose senses
are unrestrained,
	flies 	swarm:
	resolves 	dependent on passion.


The monk who is putrid,
who stinks of the stench of carrion,
is far from Unbinding.
His share is 	vexation.

Whether he stays
in village or wilderness,
having gained for himself no
tranquillity,
	he's surrounded by flies.
But those who are consummate
		in virtue,
who delight
		in discernment & calm,
pacified, they sleep in ease.
	No flies settle on them."
Tai mắt không giữ ǵn 
Các căn không pḥng hộ
Ruồi lằng sẽ bu đậu
Các tư duy tham áiTỷ-kheo làm thối nát
Đầy ứ những mùi hôi
Xa thay là Niết-bàn !
Chịu phần về bất hạnh

Tại làng hay trong rừng
Tự ngă không an tịnh
Kẻ ngu và không trí 
Đi đứng đầy ruồi lằng

Ai đầy đủ 
        giới luật
Thích 
     tịch tịnh trí tuệ
Sống an tịnh hạnh phúc 
Mọi ruồi lằng diệt trừ

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |