Monks, it is just as if a donkey were following right after a herd of cattle, saying, "I too am a cow! I too am a cow!" Its color is not that of a cow, its voice is not that of a cow, its hoof is not that of a cow, and yet it still keeps following right after the herd of cattle, saying, "I too am a cow! I too am a cow!" In the same way, there is the case where a certain monk follows right after the community of monks, saying, "I too am a monk! I too am a monk!" He doesn't have the other monks' desire for undertaking the training in heightened virtue, doesn't have their desire for undertaking the training in heightened mind (concentration), doesn't have their desire for undertaking the training in heightened discernment, and yet he still keeps following right after the community of monks, saying, "I too am a monk! I too am a monk!"


Ví như, này các Tỷ-kheo, một con lừa đi theo sau lưng một đàn ḅ nghĩ rằng: "Ta cũng là con ḅ, ta cũng là con ḅ", nhưng nó không có màu sắc giống như con ḅ. Nó không có tiếng giống như con ḅ. Nó không có chân giống như con ḅ. Tuy vậy, nó vẫn đi theo đàn ḅ, nghĩ rằng: "Ta cũng là con ḅ, ta cũng là con ḅ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo đi theo sau lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ rằng: "Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là Tỷ-kheo". Nhưng vị ấy không có ước muốn thọ tŕ tăng thượng giới học như các Tỷ-kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ tŕ tăng thượng tâm học như các Tỷ-kheo khác. Vị ấy không có ước muốn thọ tŕ tăng thượng tuệ học như các Tỷ-kheo khác. Tuy vậy, vị ấy vẫn đi theo sau lưng chúng Tỷ-kheo, nghĩ rằng: "Ta cũng là Tỷ-kheo, ta cũng là Tỷ-kheo"

 

So you should train yourselves:

-Strong will be our desire for undertaking the training in heightened virtue;
-Strong will be our desire for undertaking the training in heightened mind (concentration);
-Strong will be our desire for undertaking the training in heightened discernment.'
That is how you should train yourselves.


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập như sau:
-Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ tŕ tăng thượng giới học.
-Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ tŕ tăng thượng tâm học.
-Sắc bén sẽ là ước muốn chúng ta để thọ tŕ tăng thượng tuệ học".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.

 

See also: AN 3.88; AN 3.89; AN 3.94; AN 8.13.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |