21. "I don't envision a single thing that, when undeveloped, is as unpliant as the mind. The mind, when undeveloped, is unpliant."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại khó sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ-kheo, khó sử dụng.

 

22. "I don't envision a single thing that, when developed, is as pliant as the mind. The mind, when developed, is pliant."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại dễ sử dụng, này các Tỷ-kheo, như tâm có tu tập. Tâm có tu tập, này các Tỷ-kheo, dễ sử dụng.

 

23. "I don't envision a single thing that, when undeveloped, leads to such great harm as the mind. The mind, when undeveloped leads to great harm."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập. Tâm không tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

 

24. "I don't envision a single thing that, when developed, leads to such great benefit as the mind. The mind, when developed leads to great benefit."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập. Tâm được tu tập, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.

 

25. "I don't envision a single thing that, when undeveloped & unapparent, leads to such great harm as the mind. The mind, when undeveloped & unapparent leads to great harm."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ. Tâm không tu tập, không làm cho hiển lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi.

 

26. "I don't envision a single thing that, when developed & apparent, leads to such great benefit as the mind. The mind, when developed & apparent, leads to great benefit."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến ích lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ. Tâm được tu tập, được làm cho hiển lộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.

 

27. "I don't envision a single thing that, when undeveloped & uncultivated, leads to such great harm as the mind. The mind, when undeveloped & uncultivated leads to great harm."


Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo như tâm không tu tập, không làm cho sung măn. Tâm không tu tập, không làm cho sung măn, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

 

28. "I don't envision a single thing that, when developed & cultivated, leads to such great benefit as the mind. The mind, when developed & cultivated, leads to great benefit."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, lại đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm sung măn. Tâm được tu tập, được làm cho sung măn, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.

 

29. "I don't envision a single thing that, when undeveloped & uncultivated, brings about such suffering & stress as the mind. The mind, when undeveloped & uncultivated, brings about suffering & stress."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đem lại đau khổ, này các Tỷ-kheo, như tâm không được tu tập, không được làm cho sung măn. Tâm không được tu tập, không được làm cho sung măn, này các Tỷ-kheo, đem lại đau khổ.

 

30. "I don't envision a single thing that, when developed & cultivated, brings about such happiness as the mind. The mind, when developed & cultivated, brings about happiness."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đem lại an lạc, này các Tỷ-kheo, như tâm được tu tập, được làm cho sung măn. Tâm được tu tập, được làm cho sung măn, này các Tỷ-kheo, đem lại an lạc.

 

31. "I don't envision a single thing that, when untamed, leads to such great harm as the mind. The mind, when untamed leads to great harm."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều phục. Tâm không được diều phục, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

 

32. "I don't envision a single thing that, when tamed, leads to such great benefit as the mind. The mind, when tamed leads to great benefit."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được điều phục. Tâm được điều phục, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.


33. "I don't envision a single thing that, when unguarded, leads to such great harm as the mind. The mind, when unguarded leads to great harm."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được hộ tŕ. Tâm không được hộ tŕ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

 

34. "I don't envision a single thing that, when guarded, leads to such great benefit as the mind. The mind, when guarded leads to great benefit."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-khoe, như tâm được hộ tŕ. Tâm được hộ tŕ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.

 

35. "I don't envision a single thing that, when unprotected, leads to such great harm as the mind. The mind, when unprotected leads to great harm."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được pḥng hộ. Tâm không được pḥng hộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

 

36. "I don't envision a single thing that, when protected, leads to such great benefit as the mind. The mind, when protected leads to great benefit."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được pḥng hộ. Tâm được pḥng hộ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.

 

37. "I don't envision a single thing that, when unrestrained, leads to such great harm as the mind. The mind, when unrestrained leads to great harm."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được bảo vệ. Tâm không được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

 

38. "I don't envision a single thing that, when restrained, leads to such great benefit as the mind. The mind, when restrained leads to great benefit."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được bảo vệ. Tâm được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.

 

39. "I don't envision a single thing that — when untamed, unguarded, unprotected, unrestrained — leads to such great harm as the mind. The mind — when untamed, unguarded, unprotected, unrestrained — leads to great harm."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm không được điều phục, không được hộ tŕ, không được pḥng hộ, không được bảo vệ. Tâm không được điều phục, không được hộ tŕ, không được pḥng hộ, không được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến bất lợi lớn.

 

40. "I don't envision a single thing that — when tamed, guarded, protected, restrained — leads to such great benefit as the mind. The mind — when tamed, guarded, protected, restrained — leads to great benefit."


Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn, này các Tỷ-kheo, như tâm được điều phục, được hộ tŕ, được pḥng hộ, được bảo vệ. Tâm được điều phục, được hộ tŕ, được pḥng hộ, được bảo vệ, này các Tỷ-kheo, đưa đến lợi ích lớn.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |

Tăng Chi Bộ Kinh - Samyutta Nikaya