Monks, these four types of individuals are to be found existing in the world. Which four?
-The one who practices neither for his/her own benefit nor for that of others.
-The one who practices for the benefit of others but not for his/her own.
-The one who practices for his/her own benefit but not for that of others.
-The one who practices for his/her own benefit and for that of others.


Này các Tỷ-kheo, có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn ?
-Không hướng đến lợi ḿnh, lợi người ;

-Hướng đến lợi người, không lợi ḿnh ;

-Hướng đến lợi ḿnh, không lợi người ;

-Hướng đến lợi ḿnh và lợi người.

 

Just as a firebrand from a funeral pyre — burning at both ends, covered with excrement in the middle — is used as fuel neither in a village nor in the wilderness: I tell you that this is a simile for the individual who practices neither for his/her own benefit nor for that of others.


Ví như, này các Tỷ-kheo, một que lửa lấy từ đống lửa thiêu xác, hai đầu đều cháy đỏ, ở giữa được trét với phân, không có tác dụng là đồ chụm lửa ở làng, hay ở rừng. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng người này giống như ví dụ ấy, tức là người không hướng đến lợi ḿnh và lợi người.

 

The individual who practices for the benefit of others but not for his/her own is the higher & more refined of these two. The individual who practices for his/her own benefit but not for that of others is the highest & most refined of these three. The individual who practices for his/her own benefit and for that of others is, of these four, the foremost, the chief, the most outstanding, the highest, & supreme.


Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi người không lợi ḿnh. Người này so với hai hạng người kia, vi diệu hơn, thù thắng hơn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này so với hai hạng người kia, vi diệu hơn thù thắng hơn. Tại đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi ḿnh và lợi người, hạng người này so với bốn hạng người trên, là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng.

 

Just as from a cow comes milk; from milk, curds; from curds, butter; from butter, ghee; from ghee, the skimmings of ghee; and of these, the skimmings of ghee are reckoned the foremost — in the same way, of these four, the individual who practices for his/her own benefit and for that of others is the foremost, the chief, the most outstanding, the highest, & supreme.


Ví như, này các Tỷ-kheo, từ ḅ có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có sanh tô, từ sanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ và đây gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, hạng người này hướng đến lợi ḿnh và lợi người, hạng người này so với bốn hạng người trên là tối thượng, tối thắng, thượng thủ, vô thượng và cực thắng.

 

"These are the four types of individuals to be found existing in the world."


Bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, hiện hữu ở đời.

 

See also: SN 47.19; AN 5.20; AN 4.96; AN 4.99.

 Chủ biên và điều hành: TT Thích Giác Đẳng.

 Những đóng góp dịch thuật xin gửi về TT Thích Giác Đẳng tại giacdang@phapluan.com
Cập nhập ngày: Thứ Sáu 08-11-2006

Kỹ thuật tŕnh bày: Minh Hạnh & Thiện Pháp

Trang kế | trở về đầu trang | Home page |